Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

26-900 Kozienice

ul. Przemysłowa 15

tel./fax 48 614 24 03 (46)

e-mail: biuro@kgkkozienice.pl

www.kgkkozienice.pl

 

Kozienicka Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w obecnej formie działa od 1 sierpnia 2008 roku. Firma powstała w wyniku przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego (wcześniej przedsiębiorstwa) w jednoosobową spółkę, której jedynym udziałowcem jest gmina Kozienice. 

 

Spółka prowadzi działalność w zakresie poboru, uzdatniania i dystrybucji wody, odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz wytwarzania, przesyłania i dystrybucji wytwarzanego ciepła, obrotu ciepłem, budowy i eksploatacji sieci ciepłowniczych. Ponadto spółka wykonuje szereg usług komunalnych. Realizuje zadania w zakresie odbioru i transportu nieczystości stałych i płynnych. Prowadzi również działalność obejmująca zimowe utrzymanie dróg, świadczenie usług pogrzebowych, administrację cmentarza parafialnego w Kozienicach wraz z wykonywaniem usług cmentarnych, utrzymanie zieleni, utrzymanie i prowadzenie miejsca tymczasowego przetrzymywania bezdomnych zwierząt, wykonywanie robót remontowych, inwestycyjnych i drogowych oraz zarządzanie zasobami wspólnot mieszkaniowych.

 

 

Spółka realizuje swoje zadania poprzez pięć strukturalnie wyodrębnionych Zakładów: Zakład Energetyki Cieplnej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Transportu Odbioru i Utylizacji Odpadów, Zakład Usług Komunalnych oraz Zakład Zarządzania Nieruchomościami.


Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. inwestuje w nowoczesną technologię w projektowaniu, budowie, utrzymaniu i eksploatacji infrastruktury technicznej, która służy do obsługi mieszkańców gminy Kozienice. W zakres infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej spółki wchodzą cztery oczyszczalnie ścieków, siedem stacji uzdatniania wody oraz ok. 700 przepompowni ścieków i ok. 600 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Natomiast infrastruktura ciepłownicza obejmuje ciepłownię o mocy zainstalowanej 46 MW, która posiada sześć kotłów wodnych: cztery kotły WLM-5, dwa kotły WR-10 opalane węglem kamiennym energetycznym oraz ok. 22 km sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami i węzłami.

 

 

W latach 2007-2013 spółka uczestniczyła w realizacji projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kozienice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. Beneficjentem projektu była gmina Kozienice, natomiast spółka podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków. Na realizację projektu udało się pozyskać dotację w kwocie ponad 22 mln złotych. Natomiast całkowity koszt realizacji prac wodno-kanalizacyjnych wyniósł ponad 40 mln złotych. Dzięki tej inwestycji praktycznie cały obszar miejski i wiejski gminy Kozienice, jako jednej z nielicznych w Polsce, został zwodociągowany i skanalizowany w prawie 100%. Ponadto dzięki projektowi spółka eksploatuje nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Kozienicach spełniającą standardy polskie i europejskie w zakresie jakości oczyszczonych ścieków oraz osadów, które suszone są w suszarni słonecznej.

 

 

W ostatnich latach spółka przeprowadziła również wiele inwestycji komplementarnych z projektem pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kozienice”, ze znacznym wsparciem środków zewnętrznych. Inwestycje były dofinansowane między innymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę ponad 2,6 mln zł, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na kwotę około 

4 mln zł.

 

Efektem dokonanych inwestycji jest poprawa stanu środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy Kozienice – podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez wyeliminowanie zanieczyszczeń zawartych w ściekach dostających się do gleby i wód gruntowych. 

 

 

 

Realizując zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku
w mieście i gminie Kozienice, spółka otrzymała również wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM na inwestycję związaną z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Chartowej w Kozienicach. W grudniu 2013 roku obiekt został przekazany do eksploatacji. Koszt inwestycji to ponad 1,8 mln zł. Umożliwiła ona kontrolę nad gospodarką odpadami, ograniczyła tworzenie „dzikich” składowisk śmieci, a także spalanie odpadów w domowych piecach. Wzrosła również ilość pozyskanych surowców wtórnych m.in. metali, odpadów budowlanych czy zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

 

Kolejnym wyzwaniem była modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego w Kozienicach. Spółka zainwestowała w ciepłownię miejską. Prace polegały między innymi na wymianie dużego kotła w technologii ścian szczelnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, odżużlaniem, odpylaniem typu Cyklofiltr i kompleksową AKPiA oraz na modernizacji pomp obiegowych dla sieci ciepłowniczych miasta Kozienice. Znaczne nakłady spółka poniosła także na rozbudowę sieci ciepłowniczej preizolowanej oraz wymianę węzłów cieplnych. W bieżącym roku inwestuje w wymianę kolejnego kotła. 

 

Obecnie Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, które całkowicie zaspokaja potrzeby mieszkańców gminy Kozienice. Ciągłe inwestycje stwarzają możliwość rozwoju oraz zapewniają mieszkańcom najwyższą jakość świadczonych usług.

ZAUFALI NAM

NOWA PUBLIKACJA

WYDAWCA

 

Quixi Media Sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 1a
85-061 Bydgoszcz
telefon: +48 52 5513766

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Antoni Bochen