Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 4

tel. 32 643 14 15

e-mail: pwik@pwik.olkusz.pl

www.pwik.olkusz.pl 

Zapewniamy równowagę poprzez zachowanie atrybutów środowiska naturalnego zlewni rzeki Białej Przemszy, jednocześnie ujmując wodę na potrzeby ok. 90 tys. odbiorców naszych usług.

Główne przesłanie naszej pracy to jakość wody, którą oferujemy klientom. Od lat udowadniamy, iż mimo działania na obszarze ekologicznie zagrożonym z uwagi na sąsiedztwo ośrodków przemysłowych, dostarczamy wodę o wysokiej jakości. To co nas wyróżnia, to odwaga wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych. Jako jedyni w Polsce
dysponowaliśmy stacją uzdatniania wody z zastosowaniem unikalnej w skali światowej technologii uzdatniania wód pochodzących z odwodnienia lokalnych kopalni rud cynku i ołowiu, ponieważ wody kopalniane stanowiły źródło wody pitnej dla naszego regionu do 2017 roku. Dzisiaj system zaopatrzenia w wodę oparty jest na lokalnych ujęciach głębinowych. Sięgamy po wodę o pochodzeniu jurajskim oraz triasowym. Woda z górotworu podawana jest bezpośrednio do sieci po dezynfekcji promieniami UV. Sieć wodociągowa o długości 744,2 km rozprowadza wodę na obszarze gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

Prowadząc nieustannie inwestycje, również przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej, stworzyliśmy mocno zintegrowany system gospodarki wodno-ściekowej, którą zajmujemy się od 1956 roku. Tworzymy wyjątkowy obszar w trosce o zlewnię Białej Przemszy. Zapewniamy najwyższy standard usług odbierając, oczyszczając i odprowadzając ścieki, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. Eksploatujemy oczyszczalnie ścieków w Olkuszu o przepustowości 9 000 m³/d oraz w Bukownie o przepustowości 1 650 m³/d.

Nasze inwestycje są odpowiedzią na zmieniające się uwarunkowania w branży, czego przykładem jest zastosowanie technologii suszenia osadów ściekowych przy wykorzystaniu energii słonecznej. Hale suszenia osadów ściekowych
zostały wybudowane w ramach naszego sztandarowego projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”, który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Ostateczny koszt przedsięwzięcia zamknął się w kwocie 207,78 ml zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła ponad 121 mln zł. Realizacja projektu zakończyła się wzrostem o 8876 użytkowników sieci i obecnie ma ona długość 228,7 km. Odbiera ścieki od mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

 

Duży nacisk kładziemy również na szeroko rozumianą edukację ekologiczną. Ścieżka ekologiczna na oczyszczalni ścieków w Olkuszu, czy też zajęcia z prof. Wodniczkiem to oferta kierowana dla młodego pokolenia.

 

Nasze działania zyskują coraz większą przychylność mieszkańców, ale praca jest również pozytywnie postrzegana w skali kraju. W 2018 roku zostaliśmy wyróżnieni w konkursie „ekoLIDER”, organizowanym z okazji 25-lecia działalności WFOSiGW w Krakowie i otrzymaliśmy tytuł w kategorii „ekoPOROZUMIENIE”. Przedsiębiorstwo realizuje:
• wykonawstwo sieci wodociągowo-kanalizacyjnych wraz z przyłączeniami metodą tradycyjną (wykop otwarty), a także
w technologii bezwykopowej (przewiertsterowany)
• inspekcje tv sieci kanalizacyjnej
• udrożnienie ciśnieniowe sieci kanalizacyjnej
• lokalizowanie oraz niwelowanie przecieków
sieci wodociągowej
• opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
• projektowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
• usługi laboratoryjne.