top of page

Oferujemy Państwu możliwość przygotowania zindywidualizowanego nakłady albumu.

 

Niesie to za sobą liczne korzyści:

 • wyeliminowanie reklam innych firm

 • dowolne zagospodarowanie I i IV okładki publikacji

 • opatrzenie publikacji Państwa słowem wstępnym otwierającym album

 • szersze zaprezentowanie na łamach albumu Państwa Przedsiębiorstwa - od 1 do 40 stron zlokalizowanych na początku lub na końcu albumu

 • zamówienie niewielkiej liczby egzemplarzy (minimum 100 egz.)

Cele i korzyści wynikające z rozpowszechniania nakładu indywidualnego, stworzonego wyłącznie na potrzeby przedsiębiorstwa wodociągowego.

 

Analiza celów marketingowych

Od kogo zależy sukces przedsiębiorstw wodociągowych?

Interesariusze wodociągów to zarówno osoby i instytucje, które mają wpływ na przedsiębiorstwo, jak i te, które pozostają pod wpływem jego oddziaływania. Zalicza się do nich:

 • klientów

 • organ właścicielski

 • kooperantów

 • pracowników

 • urzędy i banki

 • społeczności lokalne.

 

Kluczowy cel marketingowy wodociągów

 • pozyskanie przychylności interesariuszy

 

Cele działań promocyjnych

 • zrozumienie problemów przedsiębiorstwa przez interesariuszy (np.: awarii)

 • akceptacja poziomu cen wody

 • uzasadnienie potrzeb inwestycyjnych

 • zbudowanie wizerunku przedsiębiorstwa wyższej użyteczności publicznej

 • przedstawienie istotnej roli przedsiębiorstwa w życiu każdego mieszkańca

 • ukazanie, że wodociągi są właściwie zarządzane i z korzyścią dla ogółu.

 

Najważniejsze miejsca rozpowszechnienia

 

Liderzy opinii

Kształtowanie opinii publicznej odbywa się przez tzw. „liderów opinii”, czyli osoby, które – ze względu na swoje wykształcenie, wykonywany zawód, zajmowaną pozycję społeczną – realnie wpływają na opinię ogółu. Z tego powodu album powinien trafić do lokalnych:

 • dziennikarzy

 • samorządowców

 • polityków

 • ludzi kultury i sztuki

 • lekarzy, notariuszy, prawników

 • osób zarządzających służbami mundurowymi 

 

Decydenci

Szczególnym rodzajem odbiorców są decydenci, mający bezpośredni wpływ na funkcjonowanie wodociągów:

 • rada i zarząd miasta,

 • dyrektorzy banków, ZUS, urzędów skarbowych.

 

Kontrahenci i pracownicy

Niezmiernie ważni dla firmy są także kontrahenci, dostawcy, podwykonawcy a także pracownicy, dlatego część nakładu powinna trafić i do nich.

 

Biblioteki szkolne i gminne

Obdarowanie przedmiotową książką szerokiego grona mieszkańców byłoby bardzo kosztowne. Dobrą i sprawdzoną praktyką jest przekazanie albumów do szkolnych i gminnych bibliotek. Z ich pomocą można przygotować interesujące lekcje dla młodzieży i pogadanki dla miejscowej społeczności.

Korzyści wynikające z lokalnego rozpowszechnienia albumu

„Historia higieny wodą pisana”

 

Odpowiedzialny biznes

Rozpowszechnienie albumu traktującego o historii i wyjątkowej roli wodociągów, uświadomi mieszkańcom zaangażowanie firmy w zaspakajanie ich najbardziej podstawowych potrzeb, a także dbałość o środowisko, w którym żyją. Zdobycie sympatii lokalnej społeczności, a także zaufania władz samorządowych i decydenckich, to sprawdzona recepta na sprawne i rozwojowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 

Doskonalenie wizerunku

Zaangażowanie w projekt, z uwagi na jego wysoką rangę, utrwala korzystny wizerunek przedsiębiorstwa, wpływa na jego rozpoznawalność i wzrost prestiżu w oczach otoczenia. Warto inwestować w markę, gdyż kontrahenci, otoczenie biznesu czy instytucje finansowe są zainteresowani współpracą jedynie z odpowiedzialnymi podmiotami, które – prócz dobrych wyników finansowych – są świetnie zarządzane oraz mają dobrą reputację wśród kontrahentów i miejscowej ludności.

 

Ponadczasowość i skuteczność publikacji

Prezentacja wodociągów na łamach zindywidualizowanego nakładu albumu to skuteczny sposób dotarcia z rzeczowym komunikatem do kierunkowego odbiorcy. Jest to rozwiązanie nowatorskie i wyjątkowo skuteczne. Przewaga albumu nad innymi formami promocji polega na bogato ilustrowanej zawartości merytorycznej – także w ujęciu historycznym – która właściwie nie ulega dezaktualizacji. Książka taka przez wiele lat może z dumą prezentować się na regałach w wielu domach, instytucjach i bibliotekach.

 

Uznanie społeczne

W Polsce, wzorem cywilizacji zachodnich, lawinowo rośnie grupa miłośników ekologii i przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności w działaniach gospodarczych. Coraz większym szacunkiem cieszą się firmy zaangażowane społecznie i to one mają największą szansę na zdobycie zaufania klientów, rozwój i sukces rynkowy.

 

Najlepsza kadra

Pracownicy z większym uznaniem odnoszą się do funkcjonowania firmy widząc, że część jej aktywności skierowana jest na rozwiązywanie istotnych – również dla nich – problemów społecznych. Gdy prestiż firmy jest wysoki, wzrasta też zaufanie do niej pracowników, co z kolei zwiększa atrakcyjność przedsiębiorstwa na rynku pracy oraz pozwala przyciągnąć i zatrzymać najlepszych fachowców. 

Zindywidualizowany nakład albumu

bottom of page