Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie

34-120 Andrychów, ul. Stefana Batorego 68

tel. 33 875 26 55

e-mail: zwik@andrychow.pl

www.zwik.andrychow.pl

Początki powojennej historii wodociągów i kanalizacji w Andrychowie sięgają połowy lat 50. XX wieku. W styczniu 1955 roku, decyzją ówczesnych władz miejskich w Andrychowie, powołano do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Po reformie administracyjnej kraju lat 70. XX wieku wojewoda bielski utworzył Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Białej, w skład którego wszedł też, wydzielony z MPGK, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie.

 

W grudniu 1991 roku Rada Miejska w Andrychowie uchwaliła utworzenie gminnej jednostki budżetowej – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który latem 2005 roku, na podstawie uchwały Rady Miejskiej, został przekształcony w spółkę prawa handlowego, to jest w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ze 100% udziałem gminy Andrychów.

Obecnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy o powierzchni 100,5 km², liczącej ok. 44 tys. mieszkańców. W kwietniu 2016 roku zakończona została największa inwestycja w 40-letniej historii zakładu pn. „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”. Prowadzenie bardzo dużego zakresu prac przez blisko pięć lat było możliwe dzięki dofinansowaniu z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Zgodnie z projektem wykonano ponad 80 km kanalizacji sanitarnej, do której podłączono ponad 1200 budynków (dane z końca 2016 roku), a ilość korzystających ze zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w gminie wzrosła o 5832 osoby. Przebudowana została także 20-letnia mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Andrychowie, obsługująca całą gminę. Gruntownej modernizacji poddano również stację uzdatniania wody, montując w niej najnowocześniejszy system ultrafiltracji wody. Remont 40-letniego rurociągu tranzytowego, prowadzącego do Andrychowa z rzeki Soły, wykonano metodą reliningu, wciągając w ponad 3,5-kilometrową rurę stalową o średnicy 500 mm, rurę polietylenową o średnicy 315 mm. Całe przedsięwzięcie kosztowało przeszło 66 mln zł, a pozyskana dotacja wyniosła ponad 27 mln zł. 

Satysfakcja z dobrze wykonanej pracy nie ogranicza spółki w ambitnych planach, związanych z kolejnymi inwestycjami, w tym dalszą rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wszystkie działania podejmowane przez ZWiK w Andrychowie mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy, przy jednoczesnej dbałości o ochronę środowiska naturalnego.