top of page

P.P.U. „WODBAR” Sp. z o.o.

88-190 Barcin. ul. Dworcowa 12

tel. 52 383 64 44, fax 52 383 61 37

e-mail: sekretariat@wodbar.pl

www.wodbar.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WODBAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej eksploatuje sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Barcin.

”WODBAR” jest spółką jednoosobową ze 100% udziałem Gminy Barcin. Na podstawie zawartej w 1992 roku umowy dzierżawy, spółce powierzono eksploatację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, przejętych przez Gminę po likwidacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiego Zakładu Urządzeń Wodnych w Tucholi, a także przekazanych Gminie przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. Z biegiem czasu Gmina Barcin przekazała Spółce aport w formie obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, a od KCW „KUJAWY” firma zakupiła sieć wodociągową w Piechcinie.

Dzięki sukcesywnym inwestycjom gmina Barcin jest w całości zwodociągowana, a dostępu do sieci nie mają tylko nieliczne budynki mieszkalne. Sieć wodociągowa jest w dalszym ciągu planowo rozbudowywana na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

 

W ostatnich latach dość dynamicznie prowadzona jest również rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Teren miasta jest w pełni skanalizowany, w miarę możliwości finansowych podejmowane są działania inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej na terenie wiejskim.

PPU „WODBAR” Sp. z o.o. eksploatuje dzisiaj trzy ujęcia wody podziemnej i stacje uzdatniania wody z rozdzielczą siecią wodociągową o długości łącznej ok. 121 km, sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 47 km, na której zlokalizowanych jest 19 przepompowni ścieków oraz mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Sadłogoszczy i oczyszczalnię ścieków w Dąbrówce Barcińskiej. Oczyszczamy także ścieki tłoczone z terenu gminy Pakość i Dąbrowa.

 

Na terenie gminy Barcin z usług wodociągowych korzysta około 98% mieszkańców, natomiast z usług zbiorowego odprowadzania ścieków korzysta ok. 76% mieszkańców.

 

W bieżącym roku zostanie zakończona kompleksowa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy. Realizacja projektu przyczyni się do wypełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dn. 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych na terenie aglomeracji.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy jest jednym z elementów projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Barcin”. Zadania wchodzące w jego zakres współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

PPU „WODBAR” Sp. z o.o. od początku swej działalności konsekwentnie realizuje zadania strategiczne: poprawę i utrzymanie stabilności parametrów dostarczanej wody, stałe usprawnianie systemu dystrybucyjnego, zapewnienie ciągłości odbioru ścieków i wymaganego stopnia ich oczyszczania, a także podnoszenie poziomu technicznego i organizacyjnego Spółki.

bottom of page