top of page

Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o.o. "COWIK" Bartoszyce

11-200 Bartoszyce, ul. Limanowskiego 1

tel. 89 762 20 32

e-mail: cowik@pro.onet.pl

www.bip.cowik-bartoszyce.pl

W roku 1991 Rada Miasta w Bartoszycach podjęła uchwałę o likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bartoszycach. Zgodnie z nią utworzono między innymi spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „COWiK”, która rozpoczęła działalność 1 stycznia 1992 roku. W swoich strukturach posiada ona: Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakład Energetyki Cieplnej. Udziałowcami spółki są Gmina Miejska Bartoszyce oraz osoby fizyczne (pracownicy i byli pracownicy spółki), a kapitał zakładowy wynosi 13 854 150 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji może poszczycić się około 110-letnią tradycją. W swoich zasobach posiadał stację uzdatniania wody, oczyszczalnię biologiczną ścieków przy ulicy Struga (z 1938 roku) oraz mechaniczną przy ulicy Drzewnej (z 1910 roku). Aportem zostały przekazane spółce sieci kanalizacyjne i wodociągowe w całym mieście. Do głównych zadań ZWiK należy zaopatrywanie mieszkańców miasta w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Dziś zakład eksploatuje: ujęcie wody bazujące na ośmiu studniach głębinowych, stację uzdatniania wody, sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalnię ścieków. Dla spółki priorytetem jest nieustane dbanie o dobrą jakości wody oraz niezawodność jej dostaw.

Aby sprostać zmieniającym się wymogom, podjęto następujące działania inwestycyjne i modernizacyjne:

• zakupiono samochody pogotowia technicznego oraz samochód firmy WUKO do czyszczenia kanalizacji typu SCK

• zakupiono wyposażenie i narzędzia niezbędne do prowadzenia robót przy budowie sieci i usuwaniu awarii

• wymieniono wiele przyłączy wodociągowych

• usunięto awarie na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych

• przeprowadzono prace remontowe studni głębinowych

• wymieniono agregaty pompowe na bardziej wydajne, mniej energochłonne

• zmodernizowano pompownie II°, wyłączając stare pompy, aby w ich miejsce został włączony zestaw pompowy z automatyczną regulacją pracy pomp, utrzymującą stałe ciśnienie na wyjściu

• wykonano nową dyspozytornię na stacji uzdatniania wody wraz z monitoringiem i wizualizacją

• wybudowano nowoczesną oczyszczalnię ścieków (mechaniczno-biologiczną z podwyższonym stopniem usuwania biogenów) przy ulicy Drzewnej.

bottom of page