top of page

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1A

tel. 52 323 69 10, fax 52 323 69 12

e-mail: zwiuk@zwiuk.pl

www.zwiuk.pl

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został utworzony 29 listopada 1993 roku. Jesteśmy przedsiębiorstwem lokalnym i nasz rozwój jest ściśle powiązany z polityką inwestycyjną gminy i zadaniami związanymi z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, określonymi w planach i kierunkach rozwoju gminy.

Gmina Białe Błota położona jest w centralnej części powiatu bydgoskiego, w województwie kujawsko-pomorskim, na obszarze zwanym Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką. Wschodnia i środkowa część gminy leży na skraju Puszczy Bydgoskiej. Jej powierzchnia w granicach administracyjnych wynosi 12 190 ha i aktualnie jest  zamieszkiwana przez ok.18 tys. osób.

Mieszkańcy zaopatrywani są w wodę z dwóch podstawowych ujęć wód podziemnych i stacji wodociągowych zlokalizowanych w miejscowościach: Ciele (zapewnia ponad 75% ogólnych potrzeb gminy) oraz Łochowo (zaopatruje w wodę sołectwa położone w północnej części gminy). Ścieki, począwszy od 2008 roku, są w całości doprowadzane rurociągami tłocznymi 2x225 mm do zlewni kolektora „A” przy ul. Szubińskiej i pl. Poznańskim w Bydgoszczy, a następnie na komunalno-przemysłową oczyszczalnię ścieków „Kapuściska”.

W ostatnich latach, w coraz większym zakresie uczestniczymy w realizacji zadań inwestycyjnych, takich jak: budowa nowych sieci wodociągowych, modernizacje stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci rozdzielczych.

bottom of page