top of page

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim 

17-100 Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka 37

tel. 85 730 29 23, fax  85 731 82 10

e-mail: pk@pkbielsk.pl

www.pkbielsk.pl

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim jest spółką prawa handlowego ze 100% udziałem gminy miejskiej Bielsk Podlaski, powstałą w 1998 roku w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Spółka świadczy kompleksowe usługi komunalne.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest częścią organizacyjną Spółki, a przedmiot jego działalności stanowi zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie produkcji, uzdatniania i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

 

Od początku swego istnienia przedsiębiorstwo podejmuje aktywne działania na rzecz rozwoju i modernizacji miejskiej gospodarki wodno-ściekowej. Przy wsparciu funduszy UE, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, zrealizowano w latach 2009-2011, niezwykle ważną inwestycję – „Dokończenie budowy stacji wodociągowej dla miasta Bielsk Podlaski”. Zastosowana technologia uzdatniania zapewnia jakość wody zgodną z wymogami prawa unijnego oraz zabezpiecza stałe ciśnienie i ciągłość jej dostaw.

Nowa stacja wodociągowa jest wyłącznym źródłem wody dla całego systemu wodociągowego naszego miasta. Każdego dnia dostarcza wodę blisko 27 tys. mieszkańców naszego miasta oraz licznym zakładom usługowym i przemysłowym.

 

Praca SUW opiera się na technologii odżelaziania i odmanganiania wody na filtrach ciśnieniowych/pospiesznych. Zdolność produkcyjna stacji wynosi 300 m³ na godzinę. Woda czerpana jest z trzech studni głębinowych usytuowanych przy ul. Norwida. Uzdatniona woda gromadzona jest w trzech zbiornikach o pojemności czynnej 2211 m³, co w pełni zaspokaja potrzeby miasta.

 

Ścieki zbierane są systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i oczyszczane w oczyszczalni ścieków, spełniającej wszelkie wymogi dotyczące jakości ścieków odprowadzanych do rzek. PK Sp. z o.o. eksploatuje 154 km sieci wodociągowej oraz 99 km sieci kanalizacyjnej.

 

Spółka ponadto realizuje z własnych środków inwestycje w zakresie budowy i rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, co ma na celu zapewnienie społeczności naszego miasta najwyższego poziomu usług, które zwiększą ich komfort życia i pracy oraz zabezpieczenie środowiska naturalnego w zakresie ochrony wód i powierzchni ziemi.

bottom of page