top of page

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

23-400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13

tel. 84 688 18 52

e-mail: pgkspzoo@o2.pl

www.pgk.bilgoraj.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju to spółka prawa handlowego, której jedynym właścicielem jest Gmina Miasto Biłgoraj. Firma kontynuuje ponad 50-letnią tradycję biłgorajskiej gospodarki komunalnej. Jako wielobranżowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej zakresem działania obejmuje: dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Świadczy także usługi komercyjne w zakresie zarządzania nieruchomościami zarówno komunalnymi, stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy miasto Biłgoraj, jak i wspólnot mieszkaniowych, a także dystrybucji gazu propan-butan.

 

Spółka zaopatrując w wodę około 27 tys. mieszkańców, ujmuje ją z 10 studni głębinowych, z pokładów czwartorzędowych, ok. 50-60 m poniżej powierzchni ziemi. Pobierana woda jest dobrej jakości, choć wymaga uzdatniania – z uwagi na ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu. Miasto jest w pełni zwodociągowane, a stopień skanalizowania przekracza 97%. Spółka eksploatuje 88,7 km sieci wodociągowych i ok. 103,7 km sieci kanalizacji sanitarnej. W 2008 roku wykonano gruntowną modernizację miejskiej stacji uzdatniania wody, za którą firma została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie o statuetkę „Czysta woda dla Polski”. Ścieki sanitarne z terenu całej gminy neutralizowane są w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków (z chemicznym usuwaniem związków fosforu) o przepustowości 8 tys. m3/dobę. Osady ściekowe poddawane są fermentacji w WKFz, a powstający tam biogaz wykorzystywany jest do celów technologicznych i grzewczych obiektów oczyszczalni. Osad z kolei, po odwodnieniu i higienizacji, służy celom rolniczym i rekultywacyjnym. Badania wody i ścieków wykonuje zakładowe laboratorium, posiadające certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2009.

Spółka obsługuje Biłgoraj oraz osiem okolicznych gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami. Przedsiębiorstwo zarządza składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Korczów, na terenie którego funkcjonuje sortownia odpadów, pochodzących z selektywnej zbiórki. W 2015 roku spółka wybudowała, przy finansowym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „Lamusownia” dla potrzeb mieszkańców Gminy Miasto Biłgoraj. Firma posiada nowoczesny sprzęt, m.in. do: wywozu odpadów komunalnych, mechanicznego zamiatania terenów utwardzonych oraz udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej.

Firma z powodzeniem korzysta ze środków zewnętrznych oraz jest stałym beneficjentem Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Między innymi 25 maja 2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana kolejna umowa na dofinansowanie działań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Biłgoraju”.

Natomiast 29 maja 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie podpisano umowę na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.

bottom of page