top of page

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o.  

32-700 Bochnia, ul. Majora Bacy 15

tel. 14 614 95 00, fax 14 614 95 13

e-mail: wodkan@pro.onet.pl

www.mpwikbochnia.pl

Bochnia to miasto o wielowiekowej tradycji, którego pochodzenie i funkcjonowanie wiąże się nieodłącznie z istnieniem kopalni soli, będącej dziś jedną z głównych tutejszych atrakcji turystycznych. Pierwsze informacje dotyczące wodociągów pojawiły się we wpisie aktu lokacyjnego miasta z 1253 roku. Wodę dostarczano wówczas za pomocą drewnianych rur wydrążonych w dębowych pniach, które z czasem zostały wymienione na żelazne.

 

Inwestycja unijna pn. „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Bochni”, pozwoliła zaopatrzyć w infrastrukturę wod.-kan. 98% gminy miasta Bochnia. MPWiK odbiera ścieki sanitarne również z terenów gmin Rzezawa i Bochnia. Za pomocą kolektorów i przepompowni, ścieki kierowane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni z redukcją związków biogennych, o wydajności 9100 m³/dobę. W ostatnich latach zaopatrzenie w wodę, o jakości spełniającej surowe wymogi dyrektyw unijnych, stało się dla spółki zadaniem priorytetowym. Bocheński ZUW czerpie wodę za pomocą ujęcia powierzchniowego na rzece Rabie, następnie woda trafia do stacji uzdatniania wody, gdzie przy pomocy najnowocześniejszej technologii, przechodzi proces skomplikowanego uzdatniania, a następnie za pomocą pomp, wtłaczana jest do systemu wodociągowego.

W czerwcu 2016 roku przedsiębiorstwo podpisało umowę o dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach: oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym”. Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 93 763 318,63 zł, z czego dofinansowanie wynosi 46 210 223,12 zł. Pierwsze z dwóch zadań inwestycyjnych ma na celu rozbudowę linii technologicznej przeróbki osadów ściekowych, budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych, instalacji do wytwarzania i przeróbki biogazu na energię elektryczną i cieplną wraz z montażem i uruchomieniem agregatu kogeneracyjnego. Drugie zadanie obejmuje budowę inteligentnych systemów sterowania i nadzoru nad systemem wod.-kan.

W efekcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi: zmniejszenie masy wytwarzanych osadów ściekowych, poprawa parametrów pracy oczyszczalni, a także zmniejszenie emisji substancji złowonnych z procesów oczyszczania ścieków i przetwarzania osadów ściekowych. Możliwe będzie również wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z produkowanego biogazu za pomocą kogeneratora. W zakresie gospodarki odpadami, planowane przedsięwzięcie spowoduje istotne zmiany w sposobach gospodarowania osadami ściekowymi. Wytwarzane w procesie oczyszczania ścieków, osady (wstępny i nadmierny) oraz tłuszcze poddawane będą procesowi fermentacji w warunkach mezofilowych w zamkniętych komorach fermentacyjnych. Dzięki temu nastąpi zmniejszenie: suchej masy organicznej i objętości osadów, zdolności osadów do zagniwania oraz zawartości substancji złowonnych i organizmów patogennych. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań spowoduje nie tylko ograniczenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko, ale w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców.

bottom of page