top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Bolesławcu Sp. z o.o.

59-700 Bolesławiec, ul. Łasicka 17

tel. 75 734 10 10, fax 75 734 10 22

sekretariat@pwik.boleslawiec.pl

www.pwik.boleslawiec.pl

System wodociągowy miasto Bolesławiec posiadało już w 1559 roku. Woda na tereny Górnego Przedmieścia dostarczana była ze zbiornika położonego na terenie folwarku „Próg” przy ul. Kosiby, pozostałą część miasta zasilano z tzw. „Żywego Źródła”, usytuowanego przy ul. Karola Miarki. Woda z Żywego Źródła znana była ze wspaniałego smaku i dobroczynnych właściwości. Pili ją m.in.: król czeski Ferdynand i król Szwecji Karol XII. Źródło opisywane było także przez poetów, szczególnie w dobie renesansu. Woda doprowadzana była systemem drewnianych rur do głównych, ogólnodostępnych oraz 108 mniejszych zbiorników, położonych na tyłach domów mieszczańskich. 

W roku 1809 część przewodów zastąpiono rurami kamionkowymi, wytwarzanymi w bolesławieckich zakładach. Do roku 1870 woda była darmowa, później, po wymianie instalacji, wprowadzono opłatę w wysokości 20 talarów rocznie od ujęcia. Na początku lat 80. XIX wieku istniejące ujęcia dostarczały miastu 2 850 m³ wody na dobę. Na każdego mieszkańca przypadało prawie 280 litrów. W roku 1897 przy ul. Łasickiej uruchomiono nowe ujęcie wody, pod nazwą „Fabryka wody”. Była to jedna studnia kopana, z której pompowano wodę za pomocą dwóch pomp czterocylindrowych do zbiornika położonego przy ul. Kosiby. Ujęcie oraz studnia funkcjonują nadal pod nazwą „Ujęcie Stare”. Niedługo potem w roku 1906 przy ul. B. Kosiby, kilkaset metrów dalej wybudowano następny zbiornik o poj. 800 m³. Stary zbiornik wyłączono z eksploatacji, a nowy funkcjonuje do dziś. W roku 1905 wyschło całkowicie źródło na terenie folwarku Próg, a w roku 1928 zanikło definitywnie Żywe Źródło. Na przełomie lat 1929/1930 obniżyło się lustro wody w dotychczas wykorzystywanej studni przy ul. Łasickiej. Z tego powodu oraz w wyniku rosnących potrzeb mieszkańców w 1934 roku w niecce położonej przy drodze prowadzącej do Łazisk uruchomiono kolejne ujęcie wody oparte na trzech studniach głębinowych wraz ze stacją uzdatniania wody. Ujęcie to funkcjonuje do dzisiaj pod nazwą SUW „Nowe”. Wraz z ujęciem i stacją uzdatniania wybudowano następny zbiornik terenowy dwukomorowy, o pojemności 1600 m³, który nadal jest eksploatowany. Ujęcie wody, stacja uzdatniania i zbiorniki, stanowiły całościowy system zasilania miasta w wodę do połowy lat 60. ubiegłego stulecia.

PWiK w okresie powojennym przechodziło różnego rodzaju reorganizacje i zmiany statusu prawnego. W listopadzie 2007 roku Minister Skarbu Państwa zapoczątkował proces komunalizacji PWiK, podpisując akt jego komercjalizacji, na mocy którego utworzono spółkę z o.o. działającą w oparciu o przepisy prawa handlowego. Fakt ten spowodował powstanie PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. jako następcy prawnego przedsiębiorstwa państwowego. W październiku 2008 roku na mocy uchwały Rady Miasta Bolesławiec oraz Rady Gminy Bolesławiec został utworzony Związek Międzygminny „Bóbr”, w celu wykonywania publicznych zadań w zakresie dotyczącym m.in. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków oraz ochrony wód podziemnych i powierzchniowych oraz gospodarki zasobami wodnymi na terenie gminy i miasta Bolesławiec. 

W eksploatacji Spółki znajduje się siedem ujęć i stacji uzdatniania wody o łącznej dobowej zdolności produkcyjnej 24 030 m³. Całkowita długość sieci wodociągowej z przyłączami wynosi ponad 406 km.

bottom of page