top of page

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

87-300 Brodnica, ul. Ustronie 2A

tel. 56 491 12 00, 56 491 12 10, 56 491 12 11

fax 56 498 22 36

e-mail: sekretariat@mpwik.pl

www.mpwik.pl 

Wodociągi Miejskie w Brodnicy powstały w 1905 roku, kiedy to na południowych peryferiach miasta odkryto czwartorzędową dolinę kopalną, stanowiącą do dziś podstawowe źródło wody. Z tego okresu pochodzą m.in. wieża ciśnień przy ulicy Podgórnej, przepompownia ścieków przy ulicy Kościelnej, magistrala żeliwna 175 mm oraz zachowane elementy systemu lewarowego na terenie ujęcia wody przy ulicy Ustronie. Historia Firmy pozostaje w ścisłym związku z losami miasta. Wodociągi były i są jednym z podstawowych czynników rozwoju nowoczesnego społeczeństwa.

Bezpośrednim spadkobiercą i kontynuatorem najlepszych tradycji w dziedzinie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i neutralizacji ścieków oraz szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brodnicy. Mieszkańcy miasta otrzymują wodę o bardzo wysokich walorach jakościowych i smakowych, pochodzącą z 11 studni głębinowych. Pracująca od 1992 roku Miejska Oczyszczalnia Ścieków może być przykładem, w jaki sposób technika i technologia winny służyć środowisku. Na szczególną uwagę zasługuje tu bardzo wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń, spełniający standardy zarówno krajowe, jak i europejskie. 

DOSTARCZAMY:

• ok. 1,8 mln m³/rok wody o wysokich walorach jakościowych;

• oczyszczamy wszystkie ścieki pochodzące z terenu miasta;

• posiadamy rezerwy produkcji wody uzdatnionej w granicach

   7 tys. m³/dobę oraz w odbiorze ścieków 7,5 tys. m³/dobę.

 

WYKONUJEMY:

• sieci wodociągowe;

• sieci kanalizacyjne z przepompowniami ścieków;

• przyłącza;

• badania laboratoryjne wody i ścieków;

• rozruchy oczyszczalni ścieków;

• stacje uzdatniania wody.

bottom of page