top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

49-300 Brzeg, ul. Wolności 15

tel. 77 416 22 44

e-mail: sekretariat@pwik.brzeg.pl

www.pwik.brzeg.pl  

PWiK w Brzegu – jeszcze w początku pierwszej dekady XXI w. zasięgiem swojej infrastruktury wod.-kan. obejmował jedynie miasto Brzeg i częściowo wsie powiązane z pozyskiwaniem wody dla miejskich potrzeb (Stacja uzdatniania wody znajduje się w Gierszowicach w gm. Olszanka). Począwszy od 2002 r. Spółka zaczęła swoją przygodę z pozyskiwaniem środków unijnych dla potrzeb rozwiązywania problemów gospodarki wodno-ściekowej całego regionu, w tym gmin otaczających miasto. Będący największym lokalnym przedsięwzięciem infrastrukturalnym w polskiej historii Brzegu, projekt „Oczyszczanie ścieków w Brzegu” (2002-2009 – współfinansowany ze środków ISPA/Funduszu Spójności), w ramach którego wybudowano prawie 260 km sieci kanalizacji sanitarnej, zaowocował poszerzeniem zakresu działania aż na 34 miejscowości zlokalizowane w promieniu nawet do 15 km wokół miasta.

Spółka zaczęła odbierać ścieki aż z sześciu gmin leżących na terenie dwóch województw: opolskiego i dolnośląskiego. Mało tego! Dzięki wsparciu z Funduszu Spójności, wybudowana w Brzegu w 2000 r. nowoczesna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków ze wspomaganiem chemicznym, została rozbudowana w 2007 r. o urządzenia gospodarki osadowej i biogazem. Produkcja ekopaliwa na drodze fermentacji osadowej z jednej strony poprawiła technologię przeróbki osadów ściekowych, a z drugiej w drodze spalania kalorycznego produktu w znacznym stopniu uniezależniła obiekt oczyszczalni od zasilania w energię elektryczną i cieplną (są one produkowane na agregatach prądotwórczych spalających biogaz). Również stacja uzdatniania wody w Gierszowicach w ramach projektu FS zyskała nowoczesne urządzenia AKPiA oraz poprawiła technologię filtracji i korekty odczynu, w efekcie czego proces uzdatniania wody stał się bardziej energooszczędny i nie obciążający środowiska odpadami. W 2014 r. PWiK znów skorzystało z unijnego wsparcia. Wektor działań projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II” (2014-2015 –współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) zwrócił się jednak głównie na potrzeby miasta. 

Część brzeskich kanałów pamiętająca jeszcze początek XX w. wymagała pilnego remontu lub wymiany. Od czasów pierwszej fazy pojawiły się też nowe potrzeby w zakresie dozbrojenia terenów przewidzianych na rozwój mieszkalnictwa i przemysłu. Głównym celem przedsięwzięcia była niwelacja tych braków. W ramach projektu dokonano zatem renowacji metodą bezwykopową 8 km kanałów, wybudowano infrastrukturę typu wod.-kan. w obrębie powstającej zabudowy w Brzegu (w tym do przyszłościowej strefy przemysłowej miasta – „Zielonki”) i w Kościerzycach, a także rozwiązano kwestie odbioru ścieków z intensywnie rozwijającej się strefy przemysłowej w Skarbimierzu (wybudowano 7 km kanał na oczyszczalnię omijający sieć kanalizacji miejskiej). 

Pomniejsze, aczkolwiek ważne z punktu widzenia eksploatacji, inwestycje zrealizowane zostały na oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. Na drugim projekcie PWiK nie zamierza poprzestać. Trzecie podejście do wykorzystania środków Funduszu Spójności – „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III” ujmuje kolejne 2 km odcinki kanałów do renowacji oraz dalsze prace modernizacyjne na oczyszczalni (w założeniu dążące do zwiększenia produkcji biogazu i związanej z nim energii elektrycznej i cieplnej) oraz na stacji uzdatniania wody w zakresie termomodernizacja budynków. Z unijną pomocą Spółka stawia na ekologię, nowoczesność i dalszą poprawę ekonomiki działania.

bottom of page