top of page

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

w Brzesku Sp. z o.o. 
32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13
tel. 14 662 65 10, 14 662 65 41, fax 14 662 65 11
rpwikbrzesko@poczta.onet.pl
www.rpwikbrzesko.com.pl

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w obecnej formie prawnej działa od 1 lipca 1999 roku. Wcześniej przez kilkanaście lat była w strukturach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowie, potem funkcjonowała jako przedsiębiorstwo państwowe. Spółka prowadzi działalność w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie czterech gmin we wschodniej części woj. małopolskiego. Obsługuje obszar, na którym mieszka ponad 70 tys. osób i działa około 4 tys. podmiotów gospodarczych.  W zakresie zaopatrzenia w wodę świadczy usługi w gminach Brzesko, Dębno, Wojnicz i Zakliczyn. Woda pobierana jest za pomocą ujęcia brzegowego z rzeki Dunajec we wsi Isep i uzdatniana na Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach.

W zakresie odbioru ścieków RPWiK obsługuje mieszkańców gminy Brzesko i Wojnicz. Ścieki odprowadzane z części gminy Brzesko oczyszczane są na Oczyszczalni Ścieków w Sterkowcu – Zajazie, która jest w strukturach przedsiębiorstwa. Pozostała ilość ścieków z terenu tej gminy dostarczana jest na przemysłową oczyszczalnię ścieków w Brzesku, należącą do właściciela lokalnego zakładu produkcyjnego. Również ścieki z terenu gminy Wojnicz za pomocą rurociągu tłocznego przesyłane są do sieci kanalizacyjnej w Tarnowie i oczyszczane na tamtejszej oczyszczalni.


W skład urządzeń zaopatrzenia w wodę wchodzi: Stacja Uzdatniania Wody w Łukanowicach pracująca od 1972 roku o zdolności produkcyjnej 12 900 tys. m³/d; sieć magistralna: Łukanowice-Brzesko o długości 44,6 km (dwie magistrale Ř400) z Przepompownią Wody w Sufczynie oraz zbiornikami końcowymi „Garbatka” w Brzesku o pojemności 2 x 2000 m³, Brzesko-Bochnia Ř300 o długości 7,8 km, Zakliczyn Ř300/200 o długości 9,7 km; sieć rozdzielcza o długości 400,6 km; 28 hydroforni zlokalizowanych na sieci rozdzielczej i cztery zbiorniki wody o pojemności 100 m³ każdy. W skład urządzeń odprowadzania ścieków wchodzą: Oczyszczalnia Ścieków Sterkowiec – Zajazie o wydajności 600 m³/d, sieć kanalizacyjna o długości 184,6 km, 39 przepompowni. 

Aby zapewnić efektywne zarządzanie sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi sukcesywnie od 2001 roku rozbudowywany jest system monitoringu i sterowania obiektami na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Do centralnej dyspozytorni zlokalizowanej w Sufczynie trafiają dane dotyczące m.in. ciśnienia, przepływu, mętności, zawartości dwutlenku chloru, braku zasilania. Dane pozyskiwane z systemu pozwalają na szybkie usuwanie awarii, wykrywanie przyczyn strat wody oraz stały monitoring jakości przesyłanej wody zdatnej do picia.

Roczna sprzedaż wody wynosi ok. 2 mln m³, a ilość odprowadzanych ścieków – ok. 1 mln m³. W latach od 1999 do 2012 wybudowano próg denny stabilizujący dno rzeki Dunajec, dzięki któremu w latach suchych nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa poboru wody dla obsługiwanego w dostawę wody przez Spółkę regionu. Jakość wody przeznaczonej do spożycia produkowana na SUW Łukanowice jest kontrolowana ściśle wg zaleceń zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w odnowionym i zmodernizowanym laboratorium.

 

Przedsiębiorstwo stara się również pozyskać fundusze zewnętrzne na realizacje niektórych przedsięwzięć. W latach od 2010 do 2015 wykonany został projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Spółka świadczy również usługi dodatkowe za pomocą specjalistycznego sprzętu do czyszczenia sieci kanalizacyjnych, wywozu ścieków, inspekcji rurociągów itp.

bottom of page