top of page

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57

tel. 82 560 50 60 , fax 82 563 04 50

e-mail: mpgk@mpgk.chelm.pl
www.mpgk.chelm.pl

Historia wodociągów chełmskich sięga lat 30-tych XX wieku, a część z nich eksploatowana jest do dziś. Chełmskie wodociągi zostały uruchomione 31 sierpnia 1938 roku. 1 stycznia 1952 roku powołano przedsiębiorstwo komunalne pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które w 1992 roku zostało przekształcone w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą (należącą w części do zadań własnych gminy) o charakterze użyteczności publicznej, obejmującą: sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości, zieleni komunalnej i zadrzewień, odbiór odpadów komunalnych oraz administrowanie cmentarzem komunalnym. Dostawa wody do sieci miejskiej odbywa się z dwóch ujęć wody podziemnej: „Trubaków” (składającej się z dziewięciu studni głębinowych) i „Bariera” (składającej się z 15 studni głębinowych pracujących dla potrzeb odwodnienia kopalni kredy Cemex Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Chełm). Średnia produkcja dobowa wynosi 7303 m3/d.

Długość sieci wodociągowej w mieście Chełm wynosi 212,4 km, z czego 34,7 km to magistralna, a 177,7 km rozdzielcza. W znacznej części zbudowana jest ona w układzie pierścieniowym, a obszar zasilania miasta w wodę podzielony jest na trzy strefy ciśnieniowe.

 

Przedsiębiorstwo posiada wdrożony w 2008 roku system informacji przestrzennej KOM-NET GIS oraz model hydrauliczny sieci wodociągowej w pełni odzwierciedlający układ wodociągów. W 2009 roku utworzono Aktywną Komórkę Wykrywania Awarii, która zajmuje się wyszukiwaniem wycieków na sieci. Służby, wyposażone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, lokalizują miejsca wycieku, ograniczając tym samym straty wody.

 

W mieście Chełm funkcjonuje system rozdzielczy kanalizacji. Długość sieci wynosi 144,9 km i w większości pracuje systemem grawitacyjnym, jednak z powodu znacznego zróżnicowania terenu eksploatowane są również przepompownie ścieków. W celu poprawy jakości świadczonych przez MPGK usług zakupiono nowoczesny samochód specjalistyczny firmy Assmann, który przyczynia się do poprawy jakości udrażniania kanałów sanitarnych z zanieczyszczeń, zapobiegając powstawaniu zatorów blokujących przepływ ścieków.

W latach 2013-2015 przeprowadzono modernizację oczyszczalni ścieków. Pozwoliła ona zwiększyć faktyczną przepustowość oczyszczalni oraz zapewniła wyższą jakość oczyszczania ścieków i bardziej zaawansowaną przeróbkę osadów ściekowych. Wybudowano nowoczesne ciągi technologiczne, a istniejące urządzenia i procesy zastąpiono nowymi, bardziej wydajnymi i spełniającymi współczesne standardy BAT.

 

Utworzone w 1968 roku laboratorium stale wykonuje badania wody, ścieków i osadów oraz monitoruje stan wody przeznaczonej do spożycia na potrzeby miasta i regionu. W 2011 roku laboratorium otrzymało Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji. Badania wody i ścieków prowadzone są zgodnie z obowiązującymi normami i rozporządzeniami. Jakość usług wykonywanych przez Laboratorium gwarantowana jest wykształconym i doświadczonym personelem, nowoczesnym wyposażeniem pomiarowym oraz sprawnym systemem kontroli jakości badań.

bottom of page