top of page

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach

89-600 Chojnice, Plac Piastowski 27a

tel. 52 397 41 76, 52 397 09 76, fax 52 397 00 01

sekretariat@wodociagi.chojnice.pl

www.wodociagi.chojnice.pl

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo należące do nielicznych zakładów, o tak długiej tradycji świadczenia usług mieszkańcom Chojnic i okolic. Pierwsze prace przy budowie stacji pomp i wieży ciśnień rozpoczęto w 1898 roku, a ich uruchomienie i oddanie do eksploatacji nastąpiło już dwa lata później. Równolegle rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej oraz elektrowni miejskiej. Ta ostatnia powstała na terenie gazowni przy placu Piastowskim. W budowę zaangażowane było Niemieckie Towarzystwo Akcyjne Elektritäts Gas und Wasserwerk AG Berlin (koncern AEG). Eksploatowało ono urządzenia komunalne i czerpało z nich zyski w zamian za zainwestowane w ich budowę kapitały.

Przez pierwsze dwa dziesięciolecia XX wieku przedsiębiorstwo nosiło nazwę Spółka Akcyjna Wodociągi, Gazownia i Elektrownia. Na mocy pokojowego traktatu wersalskiego, 5 maja 1921 roku majątek spółki został przekazany na własność miasta, a od 1920 do 1956 roku przedsiębiorstwo było administrowane przez Zarząd Miasta w Chojnicach. Następnie do końca 1973 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji znalazł się w strukturach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, przejściowo (1974 rok) będąc w strukturze Powiatowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W latach 1975-1991 wodociągi funkcjonowały jako Zakład nr 2 w Chojnicach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. 

Decyzją Wojewody Bydgoskiego z 1991 roku rozwiązano WPWiK w Bydgoszczy. Z początkiem 1992 roku Rada Miasta Chojnice powołała do życia Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji, który następnie przekształcono w dwa zakłady budżetowe: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej oraz Miejskie Wodociągi. W tej formie wodociągi działały do maja 1998 roku, kiedy to powołano spółkę prawa handlowego Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.

Przez kilkadziesiąt lat działalności firma wielokrotnie modernizowała swoje urządzenia: 

 • 1975 rok - uruchomienie nowoczesnego ujęcia wody w Funce z przepompownią Karolewo; 

 • lata 1972-1978 - modernizacja systemu wodociągowego Chojnic;

 • 1990 rok - uruchomienie oczyszczalni ścieków przy ul. Igielskiej, z przepompownią ścieków przy ul. Zielonej, co wpłynęło korzystnie na ekosystem Jeziora Charzykowskiego, powodując widoczną poprawę jakości wód (w połowie lat 90. XX wieku na jego brzegach zaobserwowano siedliska bobrów); 

 • lata 2001-2005 - uruchomienie opartego na technologii SCADA systemu sterowania technologią produkcji wody; 

 • 2006 rok - wybudowano kompostownię osadów (dzięki niej Spółka dziś może być dostawcą nawozu organicznego);

 • 2009 rok - wyposażenie ujęcia oraz pompowni w awaryjne zasilanie ze spalinowych generatorów prądotwórczych (w podobne generatory, rok później wyposażono pompownię i oczyszczalnię ścieków); 

 • od 2010 roku - trwa akcja wymiany wodomierzy klasycznych na urządzenia ze zdalnym odczytem, aby sprostać normom europejskim dotyczącym standardów obsługi klientów;

 • 2015 rok - rozpoczęto inwestycję współfinansowaną ze środków UE pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Chojnice", której celem jest zmodernizowanie obiektów oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach. Oczyszczalnia ścieków po przebudowie pozostanie mechaniczno-biologiczną. 

Obecnie Miejskie Wodociągi eksploatują ponad 110 km sieci wodociągowej, dostarczając nią codziennie mieszkańcom 40-tysięcznych Chojnic prawie 5 tys. m³ wody. Poprzez prawie 100 km sieć kanalizacyjną odbierane jest około 6 tys. m³ ścieków, które następnie są oczyszczane.

Oprócz w/w działalności podstawowej, Spółka w ofercie swych usług posiada również:

 • kompleksowe wykonywanie przyłączy wod.-kan. na terenie miasta;

 • wynajem toalet przenośnych; 

 • czyszczenie kanalizacji sanitarnej; 

 • wynajem zbiorników na wodę (z usługą uzupełniania wody); 

 • wykonywanie robót koparko-ładowarkami (wykopy, wyrównywanie terenu, itp);

 • produkcję i dystrybucję nawozu organicznego;

 • dystrybucję armatury HAWLE;

 • wywóz nieczystości płynnych;

 • odtwarzanie nawierzchni asfaltowej.

bottom of page