top of page

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo

 Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

41-500 Chorzów, ul. Składowa 1

tel. 32 349 46 22

e-mail: sekretariat@chspwik.pl

www.chspwik.pl

Historia wodociągów i kanalizacji na terenie Chorzowa i Świętochłowic jest ściśle związana z procesami industrializacji Górnego Śląska. Rozwijający się w XIX w. przemysł górniczy i hutniczy oraz powstające wokół kopalń i hut skupiska ludności sprawiły, że gwałtownie zwiększyło się zapotrzebowanie na dostawy wody oraz odbiór ścieków. Pierwszy wodociąg powstał na terenie dzisiejszego Chorzowa w 1865 r. Ostatnie lata XIX w. to dynamiczna rozbudowa sieci wodociągowej.

 

W obecnej formie prawnej Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. funkcjonuje od 2003 r. Zasięg działania Przedsiębiorstwa obejmuje eksploatację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie dwóch miast: Chorzowa i Świętochłowic znajdujących się w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, zamieszkiwanych łącznie przez prawie 170 tys. mieszkańców.

Głównym celem Przedsiębiorstwa jest świadczenie usług najwyższej jakości. Stały rozwój Przedsiębiorstwa związany z wdrażaniem nowych technologii oraz rozbudową infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej przekłada się również na nieustanny rozwój pracowników. Udaje się to osiągnąć dzięki starannie dobranej i wykwalifikowanej kadrze. Kwalifikacje pracowników pozytywnie wpływają na konkurencyjność oraz wyniki Przedsiębiorstwa. Personel jest otwarty na nowe rozwiązania technologiczne i organizacyjne oraz na współpracę z kontrahentami i klientami.

 

Dynamiczny rozwój Spółki wiąże się przede wszystkim z realizacją programu inwestycyjnego w ramach Projektu Funduszu Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/044 pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie – Świętochłowicach”. Dzięki środkom pozyskanym w ramach unijnego wsparcia, udało się zrealizować dwie duże inwestycje na terenie aglomeracji Chorzów-Świętochłowice.

Pierwszą z nich było przykrycie Rawy i otwartych kanałów ściekowych, drugą zaś modernizacja oczyszczalni ścieków Klimzowiec. Ukończona w 2011 r. realizacja projektu, znacząco zwiększyła bezpieczeństwo sanitarne oraz zmniejszyła ryzyko powodzi. Mieszkańcy Chorzowa i Świętochłowic zostali uwolnieni od uciążliwości zapachowych, mających swoje źródło w zanieczyszczonej Rawie. Ponadto umożliwiła ona Przedsiębiorstwu rozszerzenie przedmiotu działalności o wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej.

 

W grudniu 2011 r. ChŚPWiK Sp. z o.o. uzyskało koncesję na produkcję energii elektrycznej w kogeneracji ze źródeł odnawialnych (tzw. „zielona energia”). Wytwarzając energię z biogazu uzyskiwanego w wyniku fermentacji osadów ściekowych, Przedsiębiorstwo może korzystać z systemu wsparcia dla producentów energii ze źródeł odnawialnych. Produkowana energia zużywana jest dla zaspokojenia części własnych potrzeb Spółki.

 

W 2012 r. Przedsiębiorstwo wdrożyło na oczyszczalni ścieków Klimzowiec System Zarządzania Środowiskiem (SZŚ) w oparciu o normę PN-EN ISO 14001:2005. SZŚ spełnia wymogi Polityki Środowiskowej, jaką wprowadzono wychodząc naprzeciw wytyczonym celom określonym w złożonej Deklaracji Środowiskowej w trosce o środowisko naturalne, ochronę zasobów wód, powietrza i gleby, a także realizując postulat o czystej „zielonej energii”. Dzięki wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskiem, ChŚPWiK Sp. z o.o. zadeklarowało pełne zaangażowanie w tworzenie nowoczesnej, lokalnej i regionalnej gospodarki wodno-ściekowej. Zapewniło również gotowość ciągłego doskonalenia w bliskich działalności Przedsiębiorstwa aspektach środowiskowych.

Skuteczne działania Spółki w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, stosowanie nowoczesnych technologii oraz dbałość o stan środowiska naturalnego spowodowały, że została ona uhonorowane wieloma prestiżowymi wyróżnieniami i nagrodami, m.in.: wyróżnieniem w konkursie Modernizacja Roku 2010 (za przykrycie koryta Rzeki Rawy i otwartych kanałów ściekowych), nagrodą Klucz Sukcesu 2011 w kategorii „Najlepsza inwestycja wod.-kan.” (za uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni oczyszczalni ścieków Klimzowiec), Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa 2011 w konkursie „Śląskie Budowanie” (za realizację inwestycji pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie Świętochłowicach”), oraz wyróżnieniem w konkursie „Ekolaury” Polskiej Izby Ekologii 2012 (za modernizację oczyszczalni ścieków Klimzowiec).

 

Trafność inwestycji przeprowadzonych przez ChŚPWiK Sp. z o.o. skłania do kontynuacji proekologicznych działań, podnoszących jakość i efektywność świadczonych usług. Równie ważnym zadaniem, które stoi przed Spółką jest konsekwentna rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej związana z dynamicznym rozwojem Chorzowa i Świętochłowic.

bottom of page