top of page

Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o.

41-250 Czeladź, ul. Będzińska 64

tel. 32 269 89 51, fax 32 269 89 68

e-mail: sekretariat@wodociagi.czeladź.pl
www.wodociagi.czeladz.pl 

Czeladź_01.jpg

Przedmiotem działalności Czeladzkich Wodociągów Sp. z o.o. jest prowadzenie na terenie gminy Czeladź zbiorowej dostawy wody oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. W ramach prowadzonej działalności spółka zobligowana jest to racjonalnego zarządzania oraz stałego rozwoju i modernizacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. W tym zakresie firma wprowadza wiele korzystnych dla mieszkańców miasta innowacji. Najnowszym przedsięwzięciem spółki jest montaż zdrojów wody pitnej, dostarczanej z miejskiej sieci wodociągowej. Obecnie zamontowane są 3 tzw. źródełka: w Parku Kościuszki i Parku Jordana oraz na Placu Viannay’a. Zdrój w Parku Jordana pełni szczególną funkcję, gdyż znajduje się na terenie miejskiego wybiegu dla psów Rexarium i z tego powodu wyposażony jest dodatkowo w poidełko dla zwierząt.

W ramach innowacyjnego rozwoju spółki, funkcjonowanie Czeladzkich Wodociągów w coraz większym stopniu oparte jest o nowe rozwiązania informatyczne, szczególnie w zakresie zwiększenia sprawności działania systemów dostawy wody oraz systemów odprowadzania ścieków. Wykorzystywane są: oprogramowania do sterowania oraz
monitoringu sieci, system do zdalnych odczytów wodomierzy, system umożliwiający elektroniczny dostęp do danych znajdujących się w gminnych zasobach kartograficznych. Wszystkie wykorzystywane narzędzia informatyczne w znacznym stopniu przyspieszają proces reakcji na występujące awarie oraz usprawniają proces ich usuwania. Ponadto
w ramach udoskonalenia przepływu informacji pomiędzy spółką a jej odbiorcami, wykorzystywany jest portal i-BOK umożliwiający nieprzerwany kontakt mieszkańców Czeladzi z pracownikami spółki. 

Do zdalnych odczytów wodomierzy wykorzystywany jest program Meter data menagement and mobile data collection,
firmy Temetra. Podstawą jego działania jest baza danych wodomierzy radiowych, umożliwiających przeprowadzenie tej formy odczytu zużycia wody. Pracownik spółki, odpowiedzialny za odczyty wodomierzy, wyposażony jest w tablet oraz urządzenie RFMaster. Każdy tablet posiada aplikację do prowadzenia statystyk odczytów. Zebrane dane automatycznie są wysyłane do „chmury”, następnie do programu służącego wystawianiu faktur. Na chwilę obecną wodomierze z możliwością odczytu radiowego posiada około 50% mieszkańców Czeladzi. Z uwagi na fakt, że zdalny odczyt znacznie skraca przepływ informacji oraz istotnie redukuje zużycie papieru, planowane jest, aby w 2021
roku już wszyscy odbiorcy byli rozliczania za pomocą tego systemu.

Czeladź_07.jpg
Czeladź_08.jpg

Czeladzkie Wodociągi Sp. z o. o. dążą także do ulepszania procesu wymiany wodomierzy. W tym celu zastosowany został system przeznaczony do wystawiania elektronicznych raportów, co umożliwiło eliminację wersji papierowych. Zakład dysponuje bazą danych klientów „w chmurze”, którą zarządza firma Actispro. Monterzy posiadają w swoich smartfonach aplikację usprawniającą proces wymiany wodomierzy. Umożliwia ona skanowanie kodu QR wodomierza oraz odczyt plomb, a także wykonywanie zdjęć montowanych urządzeń. Aplikacja rejestruje również proces wymiany wodomierzy w poszczególnych dniach oraz zapisuje na mapie miejsca wymienionych liczników. Zebrane dane przesyłane są w czasie rzeczywistym bezpośrednio do „chmury”. Korzystanie z takiego systemu w znacznym stopniu przyspiesza pracę monterów i ogranicza możliwość popełnienia błędów.

Codzienna praca pracowników spółki jest dodatkowo usprawniana dzięki oprogramowaniu firmy LogicSynergy. Jednym
z wykorzystywanych rozwiązań jest internetowe Biuro Obsługi Klienta, pozwalające na ujednolicenie operacji rozliczeniowych i przesyłanie faktur w wersji elektronicznej. Ze względu na możliwość bieżącej kontroli zobowiązań oraz dostęp do informacji publikowanych przez spółkę, i-BOK cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Czeladzi.


Firma korzysta również z systemu informatycznego SmartGIS, obsługującego zasoby geodezyjne miasta. Współpracuje on z oprogramowaniem Bentley. Pozwala na lokalizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, podpinanie plików poglądowych, wprowadzanie modyfikacji, a także zapis map w formatach PDF lub DNG.

Czeladź_04.jpg
Czeladź_06.jpg

Czeladzkie Wodociągi czerpią wodę z trzech studni głębinowych. Do uzdatniania wydobywanej wody, wykorzystywane są m.in. lampy UV Wedeco, model Spektron 350 UV. Dodatkowo, sześć lamp UV zostało zamontowanych na przepompowni II⁰ przy ul. Staszica. Jest to miejsce, w którym dochodzi do mieszania wody pochodzącej z ujęcia spółki z wodą nabytą od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Maksymalny przepływ wody wynosi 230 m³/h, przy maksymalnym wydobyciu wody ze studni na poziomie około 240 m³/h. Dla wody ze studni lampy UV osiągają przenikliwość około 200 W/m², natomiast dla wody z GPW około 140 W/m². Lampy UV pracują jednocześnie z pompami. Czas uruchamiania lamp wynosi około 180 sekund. W sytuacji awaryjnej blokuje się napływ wody, co umożliwia natychmiastowe odłączenie, demontaż i oczyszczanie reaktora. Inne obiekty, w których zamontowano lampy dezynfekujące, to studnia Grodziecka i studnia Szpitalna. Każda z nich wyposażona została w 3 lampy. Maksymalne wydobycie wody dla obydwu studni wynosi 60 m³/h, a przenikliwość lamp UV dla tych obiektów wynosi około 170 W/m². Praca lamp jest monitorowana przez centrum dyspozytorni, w którym na bieżąco kontrolowane są parametry dostarczanej wody oraz dane dotyczące urządzeń uzdatniających.

Czeladź_05.jpg
Czeladź_03.jpg

Poza rozwojem i modernizacją sieci, wykonano w ostatnim czasie remont pomieszczeń dyspozytorni poprzez powiększenie i zmodernizowanie dotychczasowej powierzchni. Obecnie do monitoringu obiektów, urządzeń i przepływów sieciowych wykorzystuje się cztery ekrany wizyjne oraz system Hydroscada zarządzający gospodarką wodną. Ponadto zmodernizowano sieć internetowo-telefoniczną, a także zamontowano urządzenie UPS o większej pojemności, które umożliwi pracę w przypadku wystąpienia problemów z dostawą energii elektrycznej.

 

Wszystkie działania prowadzone przez spółkę zmierzają do optymalizacji pracy oraz realizacji celów statutowych. Fakt ten pozwala na stwierdzenie, że Czeladzkie Wodociągi w pełni realizują oczekiwania mieszkańców oraz przyczyniają się do rozwoju miasta.

bottom of page