Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

41-250 Czeladź, ul. Będzińska 64

tel. 32 269 89 51, fax 32 269 89 68

e-mail: sekretariat@zikspzoo.czeladz.pl www.zikspzoo.czeladz.pl

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi powstał 29 sierpnia 2007 roku w celu zabezpieczenia zbiorowej dostawy wody oraz zbiorowego odbioru ścieków na terenie miasta Czeladź. Spółka eksploatuje 123 400 m sieci wodociągowej oraz 66 200 m sieci kanalizacyjnej. Czeladzkie wodociągi zaopatrują w wodę ponad 30 tys. mieszkańców. Spółka eksploatuje trzy studnie głębinowe, z których pobiera wodę charakteryzującą się wysokim poziomem elektrolitów.

 

Produkcja własna przekracza 60%, natomiast pozostałe zapotrzebowanie uzupełniane jest wodą ze zbiorników naziemnych, dostarczaną przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Łączenie wody z różnych źródeł, pozwala na osiągnięcie odpowiednich jej parametrów oraz wyeliminowanie nadmiernej uciążliwości związanej z wysokim stopniem zmineralizowania. W zakresie zabezpieczenia jakości dostaw, Spółka stosuje biomonitoring wody, którego działanie opiera się na wykorzystaniu właściwości biologicznych małż słodkowodnych oraz lamp UV zabezpieczających wydobywaną wodę podziemną.

W związku z brakiem własnej oczyszczalni, ścieki pochodzące z terenu Czeladzi odprowadzane są do dwóch oczyszczalni, usytuowanych w miastach ościennych: Katowicach i Sosnowcu.Firma nieustannie pracuje nad rozwojem i usprawnieniem zakładu. Rozwija i modernizuje posiadaną infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną. W zakresie pomiarów dostaw wody, systematycznie zwiększana jest ilość odbiorców wyposażonych w wodomierze umożliwiające zdalny odczyt. Do końca 2018 roku blisko 50% wodomierzy będzie posiadało nakładkę radiową, natomiast objęcie całego miasta tym systemem zakończy się w 2021 roku. Zakres infrastrukturalny Spółki oparty jest o systematyczną realizację planowanych remontów oraz uzbrajanie nowych terenów.

 

Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym do roku 2021 Spółka zrealizuje zadania o łącznej wartości 13 274 000 zł. Modernizacji ulegnie znaczna część majątku firmy. Wybudowane zostaną nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z towarzyszącymi obiektami infrastrukturalnymi. Finansowanie zadań zostanie oparte o środki własne oraz źródła finansowania zewnętrznego, w tym środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Celem realizowanego rozwoju Spółki jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Czeladzi w zakresie zabezpieczenia nieprzerwanej dostawy wody, charakteryzującej się odpowiednimi parametrami fizykochemicznymi oraz nieprzerwanego odbioru ścieków.