top of page

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Podmiejska 3

tel. 94 36 334 67

e-mail: zwikdrawsko@post.pl

www.zwik_drawsko.bip.gov.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji rozpoczął samodzielną działalność w styczniu 1999 roku, jako zakład budżetowy. Po dwóch latach został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy Drawsko Pomorskie. Firma zaopatruje w wodę większość mieszkańców gminy. Na początku swojej działalności, spółka eksploatowała kilkadziesiąt hydroforni zlokalizowanych w piwnicach budynków mieszkalnych oraz kilkanaście wiejskich stacji wodociągowych. Obecnie eksploatuje stację wodociągową Łąkowa, która zaopatruje w wodę miasto i okoliczne wsie, a także trzy wiejskie SUW-y. Sytuacja ta jest konsekwencją realizacji inwestycji prowadzonych na terenie gminy zarówno przez samą Gminę jak i ZWiK.

 

W ciągu ostatnich 17 lat sieć wodociągowa powiększyła się o 52 km. W roku 2004 SUW Łąkowa przeszła gruntowną modernizację. Stacja została zautomatyzowana, wyposażona w agregat prądotwórczy oraz monitoring. Obsługa ogranicza się do okresowych kontroli m.in. stanu paliwa dla agregatu. W najbliższym czasie planowana jest modernizacja stacji polegająca m.in. na rozbudowie części filtracyjnej. W 2018 roku planowany jest również remont kapitalny jednej ze studni głębinowych. W zakresie oczyszczania ścieków spółka realizuje inwestycje, które znacząco poprawiają stan środowiska naturalnego. Poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej wyłączone zostały z ruchu cztery wiejskie oczyszczalnie ścieków.

Zakład eksploatuje obecnie 110 km sieci grawitacyjno-ciśnieniowej oraz 56 przepompowni ścieków. Spółka jest w trakcie modernizacji oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim, która ma na celu osiągnięcie w ściekach oczyszczonych parametrów zanieczyszczeń zgodnych z dyrektywami Unii Europejskiej. Część obiektów zostanie zlikwidowana (tj.: przepompownia osadu, osadnik wtórny, zagęszczacz osadu), a w ich miejsce powstaną nowe, m.in.: dwa reaktory biologiczne, budynki: gospodarki osadowej, techniczny, kraty, a także stacja dmuchaw. Część obecnie pracującego reaktora biologicznego będzie wykorzystana jako zbiornik retencyjny wód nadmiarowych. Inwestycja jest dofinansowana przez NFOŚiGW z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Planowany termin ukończenia inwestycji to koniec 2018 roku, a jej całkowity koszt wyniesie 19 481 945,05 zł. Zakład Wodociągów i Kanalizacji wprowadza nowoczesne rozwiązania w zakresie odczytu wodomierzy. Wdrażany jest system odczytu radiowego, a równocześnie próbę przechodzi system odczytu zdalnego wykorzystujący GPS. Do codziennej pracy eksploatacyjnej wykorzystywany jest system mapowy GIS. Spółka nieustannie stara się dbać o dobrą jakość świadczonych usług, troszcząc się jednocześnie o środowisko.

bottom of page