top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

19-300 Ełk, ul. Suwalska 64

tel. 87 621 84 00, fax 87 610 23 71

sekretariat.pwik@elk.com.pl

www.pwik.elk.com.pl

W 1992 roku powstało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ełk tamtych lat, to miasto z 50 tys. mieszkańców i przemysłem o charakterze spożywczym. Spółka rozpoczęła swoją działalność na bazie majątku wytworzonego przez Niemców w latach 1895-1945 oraz przez Polaków w latach 1945-1992. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna była w znacznym stopniu wyeksploatowana i wymagała pilnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Do głównych zadań spółki należało zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie: produkcji i dystrybucji wody, odbioru i oczyszczania ścieków, a także przeróbki wydzielonych z nich osadów. W latach 1993-1995 powstała stacja uzdatniania wody, która mogła zapewnić dostawy wody o parametrach zgodnych z obowiązującym prawem, natomiast w latach 1995-1997, 1998-2000 i 2004-2006 zmodernizowano kolejne elementy oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej.

W latach 2002-2004 rozbudowano i zmodernizowano bazę przedsiębiorstwa przy ulicy Suwalskiej. Powstało zaplecze socjale dla załogi, warsztat naprawy sprzętu do obsługi infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a także magazyny i garaże pojazdów specjalistycznych. Po inwestycjach, podjętych w zakresie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz stworzenia zaplecza socjalnego, warsztatowego i magazynowego, przyszedł czas na budowę i przebudowę głównych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych miasta. W latach 2009-2014 zrealizowano projekt współfinansowany z Funduszu Spójności, w wyniku którego wybudowano: 6 km kanalizacji sanitarnej, 7,2 km wodociągów i 6,2 km kanalizacji deszczowej oraz przebudowano: 20,2 km kanalizacji sanitarnej i 1,7 km wodociągów. Od września 2016 roku trwają prace przy realizacji projektu pn. ,, Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk II”. Jest on realizowany w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko 2014-2020”. Do 2020 roku zaplanowano przebudowę: 21,1 km kanalizacji sanitarnej, 2,1 km sieci wodociągowej oraz fragmentów technologii oczyszczalni ścieków. W ramach projektu zostanie również wybudowana nowa zlewnia ścieków dowożonych. Proces inwestycyjny wynika z potrzeb utrzymania stanu technicznego, umożliwiającego bezawaryjną pracę obiektów. Konieczność modernizacji to również wynik dostosowania technologii do aktualnych, coraz bardziej wymagających, zapisów prawnych we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

bottom of page