top of page

"Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o."

80-122 Gdańsk, ul. Kartuska 201
tel. 58 326 67 00, fax 58 326 67 01
e-mail: giwk@giwk.pl
www.giwk.pl

WODA DLA POKOLEŃ. CORAZ BLIŻEJ ŹRÓDEŁ
GIWK to spółka, która od ponad 10 lat działa na rzecz wysokiej jakości wody i ochrony środowiska naturalnego w Gdańsku. Realizuje w tym celu szereg inwestycji infrastrukturalnych oraz projektów ekologicznych. Fundusze na inwestycje pozyskuje m.in. ze środków Unii Europejskiej. W 2012 roku powstała strategia Spółki, której główne przesłanie brzmi „WODA DLA POKOLEŃ. CORAZ BLIŻEJ ZRÓDEŁ”. GIWK jest spółką w 100% należącą do Gminy Miasta Gdańsk, w imieniu której zarządza infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną. 

 

ROZWÓJ MIASTA 

Głównym celem działania Spółki jest uporządkowanie i rozwój gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych obiektów infrastrukturalnych (przepompownie, stacje uzdatniania wody i inne) na terenie Gdańska. Migracje wewnętrzne i napływ nowych mieszkańców skutkują rozwojem przedmieść. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna wychodzi naprzeciw nowym oczekiwaniom. Dla zaspokojenia potrzeb bytowych i inwestycyjnych GIWK prowadzi szereg przedsięwzięć niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju miasta. GIWK wydaje warunki przyłączenia do sieci, uzgadnia dokumentacje techniczne oraz zawiera umowy z inwestorami (np. deweloperami) na wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W ten sposób również wspiera powstawanie nowych osiedli mieszkaniowych, a tym samym rozwój aglomeracji miejskiej.

INWESTOWANIE W DOBREJ JAKOŚCI WODĘ 
W 2004 roku, gdy powoływano Spółkę GIWK, woda pitna w Gdańsku spełniała wymogi jakościowe w nieco ponad 80%. Dziś 100% gdańskiej kranówki spełnia normy krajowe i unijne. W ramach obu etapów Gdańskiego projektu wodno-ściekowego (GPWŚ i GPWŚ II) powstało ponad 40 km nowych sieci i magistrali wodociągowych, wybudowano zbiorniki wody oraz zmodernizowano ujęcia i stacje uzdatniania wody. 


Oto kalendarium prezentujące, w jaki sposób udało się uzyskać ten rezultat: 

  • 2006 – 2012 – I etap Gdańskiego projektu wodno-ściekowego (projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej) – realizacja szeregu inwestycji na rzecz poprawy jakości wody m.in. poprzez zwiększenie udziału ujęć głębinowych w systemie zaopatrzenia w wodę.

  • 2007 – 2015 – realizacja II etapu Gdańskiego projektu wodno-ściekowego (projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej).

  • Rok 2011 – woda pitna w Gdańsku spełniała wymogi jakościowe już w 96,7%. Przekroczenia norm odnotowywane były nadal w wodzie dostarczanej mieszkańcom Wyspy Sobieszewskiej, która zaopatrywana była z lokalnych ujęć wody Sobieszwo i Świbno. Czerwiec 2013 – dobrej jakości woda z ujęcia głębinowego Lipce trafiła do wszystkich gospodarstw domowych na Wyspie Sobieszewskiej.

MONITORING WÓD PODZIEMNYCH
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., Urząd Miejski w Gdańsku i Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy realizują wieloletni program, którego celem jest prowadzenie cyklicznych obserwacji służących ocenie jakości wód podziemnych i weryfikacji zasobów wodnych na terenie Gdańska. To, innowacyjne na skalę naszego kraju, przedsięwzięcie odbywa się dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W pierwszej fazie projektu, dokonano wstępnej diagnozy hydrochemicznej istniejących zasobów wód podziemnych i stwierdzono, że na terenie większości ujęć komunalnych pobierana jest woda dobrej i bardzo dobrej jakości. Woda w sieci wodociągowej aktualnie dostarczana mieszkańcom Gdańska spełnia normy dla wód pitnych, dlatego skupiono się na zasobach, które w przyszłości mogą stać się jej źródłem. Zasoby wód o obniżonej jakości zostały poddane dodatkowym badaniom, mającym na celu rozpoznanie ich stanu chemicznego.


W toku prac badawczych dokonano analizy warunków hydrochemicznych, określono zasięg, koncentrację i tempo przemieszczania się substancji zaburzających naturalny stan wód. Opracowano metodykę rozpoznawania i dokumentowania zanieczyszczeń w wodach podziemnych, która stanowi narzędzie do wykorzystania przy podejmowaniu skutecznych działań na obszarach dużych aglomeracji. Pożądanym efektem ekologicznym jest wyeliminowanie historycznych zanieczyszczeń ze środowiska wód podziemnych Gdańska. Dziś można na bieżąco oceniać stan rezerw wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania przez komunalne ujęcia wody pitnej Gdańska. Projekt ten jest wyrazem troski o zapewnienie dobrej jakości wody dla przyszłych pokoleń.

EKOLOGIA ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
W Gdańsku, w chwili obecnej, do miejskiej sieci kanalizacyjnej włączonych jest 99% nieruchomości. W ramach dwóch etapów Gdańskiego projektu wodno-ściekowego dostęp do sieci zyska prawie 10 tys. mieszkańców. Wszystkie ścieki kierowane są do nowoczesnej Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. Obiekt odbiera również nieczystości z gmin sąsiednich – Sopotu, Pruszcza Gdańskiego, Żukowa i Kolbud. Zajmuje obszar 74 ha i obsługuje ponad 750 tys. mieszkańców (co odpowiada ilości ścieków: 95 tys. m³/dobę). Proces oczyszczania prowadzony jest w oparciu o część mechaniczną i biologiczną (istnieje również możliwość włączenia procesu chemicznego, gdyby zaistniała taka potrzeba).

 

Dodatkowo, na terenie obiektu znajdują się dwie instalacje oddane do użytku przez GIWK w latach 2012-2013: Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów (ITPO) oraz Elektrociepłownia Biogazowa (CHP). Dzięki ITPO możliwe jest unieszkodliwienie całości osadów ściekowych powstających w wyniku pracy Oczyszczalni Wschód. Dzięki zastosowaniu dwustopniowego systemu oczyszczania gazów spalinowych, systemu monitorowania procesu oraz technologii zestalania poprocesowych odpadów niebezpiecznych – instalacja nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Co więcej, spalanie umożliwia redukcję o 80% masy odpadów procesu oczyszczania ścieków. CHP natomiast jest nowym, ekologicznym rozwiązaniem, wykorzystującym wysokoenergetyczny biogaz (produkt uboczny procesu oczyszczania ścieków) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Instalacja jest bezobsługowa, sterowana automatycznie.

 

Pozyskaną w Elektrociepłowni energię wykorzystuje się do zasilania ITPO oraz na potrzeby technologiczne i bytowe Oczyszczalni. Zastosowanie biogazu do produkcji energii stało się tematem zajęć dla gimnazjalistów, które każdego roku odbywają się na terenie Oczyszczalni. Celem tej inicjatywy edukacyjnej, która prowadzona jest pod hasłem „Zielona Oczyszczalna”, jest zapoznanie uczniów z tematyką oczyszczania ścieków oraz odnawialnych źródeł energii. W 2015 roku Oczyszczalnia Ścieków otworzyła swoje progi dla wszystkich mieszkańców Gdańska i okolic. Od maja do sierpnia, w jedną z sobót każdego miesiąca, odbywają się specjalne wizyty z przewodnikiem, na które zapisać się można na stronie www.otwartaoczyszczalnia.pl. Oprócz własnych projektów ekologicznych GIWK wspiera i aktywnie uczestniczy także w innych, miejskich inicjatywach służących ochronie środowiska.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA 
Jak przystało na branżę wodociągowo-kanalizacyjną, większość inwestycji GIWK odbywa się pod ziemią. Gdy jednak, budowane obiekty i elementy małej architektury stają się widoczne w przestrzeni miejskiej, Spółka przykłada szczególną wagę do ich estetyki. Gdańskiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej zależy, aby deptaki, skwery i parki miejskie wypełnione były zielenią, wodą i ciekawą w formie małą architekturą. Ponadto GIWK, współpracując z innymi instytucjami miejskimi, stara się, aby przestrzeń ta była uporządkowana i przyjazna a każdy z jej elementów, poza funkcją użytkową, wnosił dodatkową wartość estetyczną i symboliczną. Kierując się tą zasadą, w latach 2012-2015, GIWK oddał do użytkowania zdroje uliczne, zamgławiacz na upały oraz bogatą w efekty wodne i świetlne – fontannę. Wszystkie te elementy małej architektury zostały specjalnie zaprojektowane i dostosowane w formie do miejsca, w którym się znajdują. Dzięki temu stają się niepowtarzalne i charakterystyczne wyłącznie dla Gdańska. W wakacje, na ulicach miasta spotkać można również mobilny saturator z darmową wodą z sieci miejskiej.

bottom of page