top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

81-311 Gdynia, ul. Witomińska 29
tel. 58 668 73 11, fax 58 668 72 00 
e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl
www.pewik.gdynia.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni (PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.) powstało po przekształceniu państwowego przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Komunalnego Związku Gmin ”Dolina Redy i Chylonki„ w Gdyni. W takiej formie prawnej działa od lutego 1992 roku. Spółka to firma z tradycjami, której początki związane są z dziejami międzywojennej Gdyni. Ważną datą w historii przedsiębiorstwa jest 1 kwietnia 1930 roku, kiedy to założono samodzielny zakład zarządzający miejskimi wodociągami. 

 

PEWIK GDYNIA – jako naturalny monopolista w dziedzinie dostaw wody, odbioru ścieków i ich oczyszczania świadczy usługi dla około 380 tys. mieszkańców. Obecnie obsługiwany obszar i liczba odbiorców są znacznie większe niż na początku istnienia Spółki. Dzisiaj PEWIK GDYNIA dysponuje nieporównywalnie większym kapitałem zakładowym. W ciągu 25 lat wzrósł on z 30 mln zł do 308 mln zł, a wartość netto majątku trwałego zwiększyła się o 469 mln zł. Spółka spełnia standardy zarządzania w zakresie jakości świadczonych usług, dbając szczególnie o środowisko naturalne oraz zapewniając pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. System jakości liczy w Spółce kilkanaście lat, natomiast certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) funkcjonuje od 2008 roku. Jego istotnym uzupełnieniem jest certyfikat akredytacji, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dla Laboratorium Wody i Ścieków.

 

Spółka posiada szereg prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in.: dwa złote i jeden srebrny Laur Pomorskiej Nagrody Jakości w kategorii dużych organizacji, Zielony Laur, statuetkę Gryfa Kaszubskiego, miano Firmy Przyjaznej Klientowi, czy certyfikat Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom.

Od wielu lat Spółka odpowiada na potrzeby lokalnych środowisk, angażując się w akcje promocyjne, imprezy kulturalne i pikniki edukacyjne dla dzieci. Wspiera finansowo i rzeczowo liczne organizacje pożytku publicznego i fundacje. Aktywnie wspomaga działalność w dziedzinie ochrony środowiska i ekologii, rozwoju nauki, edukacji, sportu i kultury. Uczestniczy także w różnych akcjach charytatywnych i działaniach na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

 

Z każdym rokiem wzrasta marka Spółki, którą coraz częściej postrzega się jako firmę nowoczesną, solidną i niezawodną. Wielką wartością PEWIK GDYNIA jest profesjonalna załoga, licząca 474 osoby, która każdego dnia czuwa nad produkcją i dystrybucją wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, a także kontroluje parametry jakościowe wody oraz utrzymuje w stałej sprawności całą infrastrukturę. 

 

Jednym z najważniejszych zadań Spółki jest dostarczanie klientom wody z dziewięciu ujęć, zlokalizowanych w obszarze działania firmy. Woda czerpana jest z 85 studni głębinowych i pochodzi wyłącznie z warstw wodonośnych, odpowiadających I klasie czystości wód. Długość eksploatowanej sieci wodociągowej wynosi prawie 1000 km. Infrastruktura kanalizacyjna zapewnia ciągłość przesyłu ścieków i ich oczyszczanie, zgodnie z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej normami ekologicznymi i wodnoprawnymi. Sieć kanalizacji sanitarnej ma długość blisko 1000 km i odbiera ścieki spławiane przez 94 przepompownie.

Grupową Oczyszczalnię Ścieków „Dębogórze" zalicza się do obiektów, mających istotne znaczenie dla czystości wód Zatoki Gdańskiej. W zlewni GOŚ „Dębogórze" mieszka blisko 400 tys. mieszkańców. Oczyszczalnia spełnia najsurowsze wymagania, dotyczące zarówno jakości ścieków oczyszczonych, jak i wpływania na środowisko. Z GOŚ „Dębogórze" oczyszczone ścieki odprowadzane są kanałem lądowym, o długości ok. 9 km, i wprowadzane do Zatoki Puckiej wylotem głębokowodnym, o długości ponad 2,5 km, który został zbudowany z transportowanych drogą morską z Norwegi rur, w odcinkach po 600 m. Wybudowanie kolektora pozwoliło na odsunięcie obszaru mieszania oczyszczonych ścieków z wodami morskimi na tyle daleko od brzegu, by radykalnie zmniejszyć ich wpływ na wody przybrzeżne. Od wielu już lat firma troszczy się o równowagę ekologiczną w regionie i popularyzuje ideę: życia w harmonii ze środowiskiem. 


W 2013 roku Spółka rozpoczęła wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu, pochodzącego z fermentacji osadów ściekowych, a już trzy lata później wyprodukowała jej 4,8 mln kWh oszczędzając 1,1 mln zł. 

 

Żyjemy w harmonii ze środowiskiem

PEWIK GDYNIA może pochwalić się dużymi osiągnięciami w zakresie pozyskiwania środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych. W ostatnich latach Spółka samodzielnie przygotowała wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych dla siedmiu przedsięwzięć inwestycyjnych, z których pięć zostało zakończonych i rozliczonych w zakresie finansowym i osiągniętego efektu ekologicznego. Największym projektem unijnym zrealizowanym przez Spółkę było pierwsze przedsięwzięcie pn. „Dolina Redy i Chylonki –  zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków” (projekt nr 2003/PL/16/P/PE/038) o wartości 267,7 mln zł. W latach 2009-2015 PEWIK GDYNIA zrealizował kolejne cztery projekty unijne, które przyczyniły się do poprawy stanu środowiska oraz znacząco wpłynęły na podniesienie jakości życia mieszkańców, poprzez zapewnienie dostawy wody o odpowiedniej jakości i zagwarantowanie odbioru ścieków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

 

W 2016 roku Spółka podpisała umowę na dofinansowanie nowego projektu pn. „Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków PEWIK GDYNIA”. Łączna wartość pięciu projektów unijnych zrealizowanych przez Spółkę oraz jednego będącego w trakcie realizacji to ponad 350 mln zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 172 mln zł. Na początku 2017 roku złożono kolejną aplikację o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności dla projektu pn. „Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków Dębogórze oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA”, którego realizację przewidziano na lata 2017-2022. Planowane koszty całkowite projektu wynoszą blisko 85 mln zł, a zakładane dofinansowanie ze środków unijnych to 44 mln zł.

Dzisiejsza Spółka niewiele przypomina Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sprzed 25 lat. Jest nowoczesna pod względem technicznym, technologicznym, organizacyjnym i zarządzania jakością. Z odwagą podejmuje działania poprawiające stan środowiska naturalnego oraz komfort życia lokalnej społeczności. 99% mieszkańców aglomeracji korzysta z systemów zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, gwarantujących najwyższy poziom usług. Celem Spółki PEWIK GDYNIA jest czysta, zdrowa woda dla mieszkańców oraz niezanieczyszczone środowisko dla wszystkich. 

bottom of page