top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6

tel. 87 429 91 71, fax 87 429 91 70

e-mail: pwikgizycko@home.pl

www.pwikgizycko.pl

Giżycko - 30-tysięczne miasto, położone, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. W skali krajowej i międzynarodowej KWJM jest jednym z najcenniejszych pod względem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych. Największym bogactwem jest system Wielkich Jezior Mazurskich o łącznej powierzchni ponad 300 km². Kompleks jezior o wybitnych walorach przyrodniczych i ogromnym potencjale turystycznym. Ochrona czystości wód ma więc kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju regionu.

Istotnym ogniwem w łańcuchu działań na rzecz ochrony wód regionu jest skuteczna gospodarka ściekowa, której kluczowym obiektem jest grupowa oczyszczalnia ścieków w Bystrym k. Giżycka, odbierająca ścieki z całej Aglomeracji Giżycko (gmin: miejskiej i wiejskiej Giżycko, Miłki, Kruklanki). Jest to największa oczyszczalnia typu PUB2 na Mazurach. W 2003 roku przeprowadzono jej modernizację, co zwiększyło zdolności technologicznej do 98 000 RLM. Intensywna rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wszystkich gmin aglomeracji, spowodowała konieczność rozbudowy segmentu obróbki osadów ściekowych, w tym węzła odwadniania osadów, instalacji autotermicznej termofilowej stabilizacji osadów (rozbudowa o jeden dodatkowy ciąg, składający się z dwóch zbiorników oraz budowa komory wielofunkcyjnej, stanowiącej zbiornik buforowy do magazynowania i schładzania osadu, będący jednocześnie rezerwuarem energii cieplnej, przewidzianej do wykorzystania w obiektach oczyszczalni).

W związku z tym powstał projekt „Rozbudowa instalacji ATSO na Oczyszczalni Ścieków w Giżycku”, który uzyskał wsparcie finansowe z funduszy Unii Europejskiej. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 10 135 437,44 zł, z czego 5 253 122,94 zł stanowić będzie dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. ATSO jest relatywnie nową technologią w warunkach polskich. Jest to jednak metoda, która zapewnia skuteczną obróbkę osadów ściekowych, przekształcając je w biomasę przeznaczona do wykorzystania przyrodniczego. Badania wstępnego okresu pracy instalacji ATSO, przeprowadzone na obiekcie w Giżycku, potwierdziły jej walory w pozyskiwaniu osadów ustabilizowanych i zhigienizowanych, nadających się do rolniczego wykorzystania. Podkreślić należy, że od 17 października 2008 roku przetworzone i poddane obróbce technologicznej osady uzyskały status nawozów – decyzja nr 205/08 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nawóz o nazwie „Zówan” jest i będzie wykorzystywany rolniczo.

W ramach obecnie realizowanego projektu, w węźle odwadniania osadów, w miejsce energochłonnych wirówek dekantacyjnych, zainstalowane zostały prasy śrubowo-talerzowe, które charakteryzują się niższym zużyciem energii elektrycznej, większą skutecznością odwadniania osadów i niższą emisją hałasu. Urządzenia te są powszechnie wykorzystywane w przemyśle spożywczym, natomiast zastosowanie do odwadniania osadów ściekowych stanowi swojego rodzaju innowacyjność.

bottom of page