top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

44-100 Gliwice ul. Rybnicka 47

tel. 32 338 71 71

e-mail: pwik@pwik.gliwice.pl

www.pwik.gliwice.pl

Gliwice_001 copy.jpg

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach jako spółka prawa handlowego działa od 1998 roku. Jest kontynuatorem wielowiekowej tradycji gliwickich przedsiębiorstw wodociągowych, których początki sięgają XIX wieku. Umiejscowienie geograficzne Gliwic na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych, od początków istnienia miasta pozwalało na jego prężny rozwój, co również wpływało na progres firmy. Ta współzależność utrzymuje się po czasy współczesne, gdzie działalność spółki ściśle wiąże się z wyzwaniami współczesnych Gliwic – śmiałym rozwojem urbanistyki, nowoczesnym przemysłem i rozbudowanym otoczeniem biznesowym.

Gliwice_006.jpg
Gliwice_003 copy.jpg

Gliwicka spółka działa w obszarze dostaw wody i uzdatniania wody pitnej, oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, utrzymywania i eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnych oraz usług laboratoryjnych. Profil działalności determinuje zachowanie wysokich standardów pracy oraz prowadzenie przedsiębiorstwa innowacyjnego, dbającego
o stałą poprawę stanu infrastruktury, odpowiadającego na potrzeby klientów i troszczącego się o środowisko naturalne, które jest dobrem publicznym. W obszarze dostarczania wody spółka posiada rozbudowaną infrastrukturę sieci wodociągowej, której łączna długość wraz z podłączeniami wynosi ponad 800 km.

Podstawowym źródłem zaopatrzenia odbiorców w wodę są ujęcia wód głębinowych z wodonośnych obszarów triasu
gliwickiego. Blisko 49% wydobywanej wody jest produktem najwyższej jakości i zostaje bezpośrednio udostępniana do sieci miejskiej, a pozostałe 51% ulega uzdatnianiu na stacji uzdatniania wody w Łabędach oraz na czterech stacjach lokalnych. Główną stacją zaopatrującą w wodę mieszkańców Gliwic jest SUW Gliwice Łabędy, kompleksowo zmodernizowana w 2014 roku. Przedsięwzięcie było jednym z elementów realizowanej od 2004 roku polityki modernizacji infrastruktury technicznej i technologicznej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn.: „Modernizacja
gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach”. Stacja została wyposażona w nową instalację urządzeń, obiektów i infrastruktury związanej z technologią uzdatniania wody, która zakłada podczyszczenie oraz ponowne wykorzystanie
i uzdatnianie wód popłucznych, powstałych wskutek płukania filtrów.

Woda dostarczana odbiorcom przez PWIK pochodzi z sześciu własnych ujęć wód głębinowych. Badania wykonane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Poznaniu zakwalifikował gliwicką wodę z dwóch studni (nr 8a i 11) jako naturalną wodę źródlaną. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii podczas produkcji i dystrybucji, woda dostarczana z pozostałych ujęć jest bezpieczna dla zdrowia, bezwonna, czysta pod względem chemicznym i biologicznym. Świadczą o tym wyniki regularnych kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach. Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 814 na zgodność z wdrożonym i utrzymywanym systemem zarządzania
jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. W zakresie bezpieczeństwa wody spółka wdrożyła innowacyjny system monitoringu infrastruktury technicznej studni, przepompowni wody, przepompowni ścieków i sieci wodociągowej. Obecnie monitorowaniu podlegają wszystkie obiekty.

Gliwice_002.jpg
Gliwice_007 copy.jpg

Do utrzymania kompleksowego bezpieczeństwa dystrybucji wody, wdrożono także system Aktywnej Kontroli Wycieków, polegający na corocznym przeglądzie i korelacji całej sieci wodociągowej, który umożliwia lokalizację wycieków niewydobywających się na powierzchnię. Natomiast Program Sektoryzacji Sieci Wodociągowej i Opomiarowania umożliwia obserwację małego fragmentu sieci poprzez monitoring wskazań przepływomierzy oraz pozyskanie w sposób zdalny informacji o zużyciu wody przez odbiorcę poprzez nakładki radiowe zainstalowane na wodomierzach.
System umożliwia szybki pomiar ilości wody traconej w sektorze i zawężenie obszaru poszukiwań nieprawidłowości, co wydatnie skraca czas reakcji na awarię.

Zrównoważone podejście w zarządzaniu operacyjnym spółki do zmniejszenia wydobycia i strat wody, skutkuje ograniczeniem wpływu na środowisko i zasoby naturalne. Niemniej ważnym aspektem jest odzyskiwanie
surowca poprzez przywracanie wartości użytkowej oczyszczonym ściekom komunalnym i przemysłowym. W tym celu spółka dysponuje dwoma obiektami: Oczyszczalnią Ścieków w Smolnicy i Centralną Oczyszczalnią Ścieków w Gliwicach, która powstała w 2001 roku, a zmodernizowana została w 2013 roku. Zakład posiada rozbudowaną infrastrukturę technologiczną, gwarantującą skuteczne biologiczne usuwanie związków biogennych, zgodnie z wymogami polskich norm oraz dyrektywy Unii Europejskiej. Nałożony przez pozwolenie wodnoprawne obowiązek corocznego wykonywania analizy fizykochemicznej wód rzeki Kłodnicy, do której odprowadzane są ścieki oczyszczone, wykazują redukcję zanieczyszczeń o 20%.

Spółka wprowadza także proekologiczne rozwiązania, ograniczające zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych. Tworzy wartość dodaną poprzez produkcję biogazu i energii odnawialnej. Osady ściekowe poddawane
są beztlenowej fermentacji, sprawdzonej metodzie produkcji biogazu, odnawialnego źródła energii łatwo przekształcalnego w energię elektryczną. Produkowana energia zaspokaja potrzeby własne przedsiębiorstwa,
a ponieważ powstaje z odnawialnego źródła energii, świadectwa potwierdzające jej pochodzenie, są sprzedawane na wolnym rynku energetycznym.

PWiK Gliwice dysponuje m.in.:samochodami specjalistycznymi do czyszczenia i udrażniania kanalizacji, pojazdami do kontroli, diagnostyki sieci kanalizacyjnych oraz systemem do punktowych napraw bezwykopowych. Nowoczesny sprzęt umożliwia prowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych, kontrolnych i diagnostycznych, minimalizując utrudnienia
dla mieszkańców Gliwic.

Gliwice_005.jpg
Gliwice_008.jpg

Aktualnych informacji o sieci wodociągowej dostarczają także nowoczesne systemy informatyczne, jak np. System Informacji Przestrzennej.Spółka od lat z sukcesem wprowadza nowoczesne technologie, stawiając na cyfryzację
procesów biznesowych. Sprawnie wdrożono system zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, a następnie skoncentrowano się na budowie i zastosowaniu wyspecjalizowanych systemów, które zapewniają firmie możliwość realizowania zadań przy rosnących potrzebach z jednej strony, a koniecznością ograniczania kosztów z drugiej. Jednym z celów strategicznych było stałe podnoszenie efektywności pracy brygad i monitorowanie sieci. Przedsiębiorstwo wprowadziło system rejestracji, dzięki któremu osoby pracujące w terenie, mają dostęp do potrzebnych danych i informacji technicznych praktycznie z każdego miejsca.

Praca zespołowa wytyczyła również kierunek rozwoju branży wodno-kanalizacyjnej. Obecnie spółka pracuje nad opracowaniem hydraulicznego modelu sieci. Ma on na celu reprodukcję warunków pracy sieci wodociągowej
bądź kanalizacyjnej, za pomocą aplikacji komputerowej. Zadaniem modelu będzie pomoc przy racjonalnym zarządzaniu sieciami wod.-kan. w zakresie regulacji przepływów i ciśnień, doboru średnic rurociągów, pracy
pomp, zbiorników retencyjnych, wykrywania awarii i stanów nietypowych. Dodatkowo model umożliwi symulację pracy sieci w sytuacjach awaryjnych i remontowych, a także rozbudowy i przebudowy sieci (przyłączania
nowych odbiorców i dzielnic, zmiany sposobu zasilania). Dzięki możliwości integracji modeli hydraulicznych z systemem informacji geograficznej przedsiębiorstwa (GIS) oraz bazą sprzedaży, pozyskiwanie danych realizowane będzie w przyszłości automatycznie, skracając czas opracowania, zmniejszając możliwość powstawania błędów oraz zwiększając szczegółowość badanych danych.

Każdego dnia podejmowane są działania dostosowujące przedsiębiorstwo do wymagań rynku i klientów. Wdrożono program rozwoju elektronicznych usług publicznych, który dostosowany jest do potrzeb rozwoju społeczeństwa informatycznego. W 2015 roku wdrożono Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK) oraz rozbudowano zintegrowany system wspomagania zarządzania back-office. System jest spójny i komplementarny z systemem SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej).

 

Specyfika działalności oraz dbałość o komfort i zdrowie mieszkańców determinuje pracowników PWiK w Gliwicach do zachowania wysokich standardów w codziennej pracy. Od 2004 roku nieprzerwanie realizowana jest kompleksowa strategia wypełniania dyrektyw unijnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych między obywatelami Unii Europejskiej. Spółka podejmowała starania o środki z Unii Europejskiej w pierwszej fazie z Funduszu ISPA, a następnie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pierwszy projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach” składał się z 13 kontraktów na roboty budowlane dla dzielnic miasta: Brzezinka, Żerniki, Łabędy, Sośnica, Ligota Zabrska, ul. Tarnogórska, ul. Kozielska,
Stare Miasto i Czechowice. W jego ramach wykonano 7 przepompowni ścieków, 112 km kanalizacji sanitarnej, 54 km kanalizacji deszczowej oraz przeprowadzono renowację 8 km kanalizacji ogólnospławnej. Nowa kanalizacja
sanitarna została włączona poprzez istniejący system do Centralnej Oczyszczalni Ścieków, którą oddano do użytku w 2002 roku. Cel projektu, dostosowanie gospodarki ściekowej Gliwic do standardów europejskich oraz
poprawa stanu środowiska w dorzeczu rzeki Kłodnicy, a przez to poprawa czystości rzeki Odry, został osiągnięty z sukcesem.

Gliwice_009.jpg
Gliwice_010.jpg

Kolejnym istotnym wydarzeniem w historii przedsiębiorstwa, było pozyskanie kolejnych środków unijnych na realizację proekologicznych inwestycji. Przyznane w 2010 roku wsparcie przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umożliwiło częściowe sfinansowanie kilku ważnych zadań inwestycyjnych w ramach
projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap”. Jego realizacja zakończyła się w 2015 roku, a dzięki niemu: zmodernizowano Centralną Oczyszczalnię Ścieków i stację uzdatniania wody, wybudowano stację zrzutu osadów, zmodernizowano 2,3 km wodociągu oraz wybudowano 2,1 km kanalizacji deszczowej i 74 km sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie Gliwice są skanalizowane w ponad 99%. Modernizacja COŚ umożliwiła spełnienie
unijnej dyrektywy, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Obiekt został rozbudowany i unowocześniony. Powstały m.in.: czwarty reaktor biologiczny, osadnik wtórny, hale magazynowe osadów i dwie wydzielone komory fermentacyjne. Dla mieszkańców modernizacja oczyszczalni oznacza przede wszystkim koniec uciążliwości zapachowych. Projekt objął także zadanie pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap – Stacja Zrzutu Osadów”, które umożliwia zorganizowany i kontrolowany zrzut osadów z separacją zanieczyszczeń stałych i mineralnych. Zakupiono również
siedem nowych pojazdów specjalistycznych, które umożliwiają skuteczną i sprawną eksploatację sieci kanalizacyjnej, jej konserwację i naprawy.

Za swoje działania PWiK Gliwice zostało uhonorowane licznymi nagrodami: grand prix konkursu „Kryształy PR”, złoty medal „Quality International Najwyższa Jakość”, „Złoty Laur” w kategorii „Firma Społecznie Odpowiedzialna”, „Złote Godło Najwyższa Jakość Quality International 2017”, „Złote Godło QI” oraz „Marka Śląskie”. Przedsiębiorstwu przyznano także tytuły: „Diament FORBES’a”, „Lider Eko-Inwestycji”, „Dobra Firma”, „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, a także „Liderzy Odpowiedzialności Społecznej”.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach bierze odpowiedzialność za edukację środowiskową oraz dobrosąsiedzkie stosunki z mieszkańcami. Spółka podejmuje liczne działania edukacyjne w zakresie ochrony
środowiska i ekologii, a także podejmuje wsparcie zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej.
W grudniu 2017 roku podjęto aktywną współpracę z Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej, celem wspierania działań statutowych jednostki tj. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Podczas Światowego Dnia Wody, obchodzonego w 2018 roku pod hasłem „Woda dla wszystkich”, spółka przeprowadziła kampanię społeczną, której celem było zwrócenie uwagi na problematykę kurczących się zasobów
wody na świecie oraz działalności przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej. Corocznie, w drugą sobotę czerwca, na terenie Muzeum Techniki Sanitarnej odbywa się Industriada – święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, prezentujące bogactwo dziedzictwa poprzemysłowego regionu. Spółka nieustannie uczestniczy w życiu kulturalnym Gliwic, biorąc udział w międzynarodowych festiwalach (m.in. Międzynarodowym Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, Festiwalu Jazzowym – PalmJazz), jak również wspomaga koncerty związane ze zbiórkami środków finansowych na cele charytatywne. Przedsiębiorstwo wspiera również
inicjatywy sportowe tj. Stowarzyszenie Gliwickiej Grupy Kolarskiej czy fundację charytatywną Biegamy z Sercem.

PWiK inwestuje część swoich zasobów, wiedzę i umiejętności w działania przynoszące wymierne korzyści społeczne. Jest to wpisane w misję przedsiębiorstwa, czyli służbę mieszkańcom Gliwic oraz wspieranie rozwoju miasta. W tym obszarze spółka realizuje ważne społecznie projekty infrastrukturalne tj.: rewitalizację zabytków stanowiących dziedzictwo kulturowe regionu, jak i budowę całkiem nowych obiektów, wyznaczających kierunki rozwoju miasta.

 

W ostatnich latach zaadoptowano zabytkowy budynek 100-letniej przepompowni ścieków, w którym stworzone zostało unikatowe na skalę kraju Muzeum Techniki Sanitarnej wpisane w Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Drugą inwestycją była rewitalizacja reprezentacyjnej Willi Neumanna z 1928 roku, która jest nie tylko jedną z perełek architektonicznych miasta, ale też niemym świadkiem historii, symbolem, dla którego wartość pamięci
staje się tożsama z wartością tego, co na jej fundamentach powstaje współcześnie. Przywrócono obiektowi utracone piękno, przekształcając go jednocześnie w obiekt publiczny.

 

PWiK w Gliwicach przez cztery lata pełniło funkcję menadżera projektu, podczas budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice. Powstały obiekt to jedna z większych inwestycji budowlanych tego typu w Polsce, zapewniający najwyższy standard użytkowania zgodny z międzynarodowymi wytycznymi i normami, o ciekawych rozwiązaniach konstrukcyjnych i architektonicznych. Ma znaczenie reprezentacyjne o szerokim
zasięgu oddziaływania, w kraju, jak i poza jego granicami. Zaprojektowany w nowoczesny sposób, tworzy wielofunkcyjny kompleks widowiskowo-sportowy z centrum wspinaczkowym o randze olimpijskiej. Arena Gliwice to inwestycja wzmacniająca wizerunek Gliwic jako miasta nowoczesnego, realizującego ambitne projekty, mającego pozytywny wpływ na atrakcyjność całego regionu. W ciągu półtora roku działalności Arena Gliwice była
gospodarzem wielu wydarzeń i gościła ponad 300 tys. odwiedzających.

bottom of page