top of page

"Wodociągi" Sp. z o.o. w Głuchołazach
48-340 Głuchołazy, ul. Reymonta 12
tel. 77 439 19 32, 77 439 29 32, fax 77 439 17 42
e-mail: wodociągi@wodgluch.pl
www.wodgluch.pl

"Wodociągi" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głuchołazach powstała w 1992 roku w wyniku przekształceń Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Opolu. Głuchołazy zaopatrywane są w wodę wodociągową od 1906 roku, kiedy to była ona pobierana z ujęć drenażowych, Jeleniego Potoku i studni głębinowej położonych w Parku Leśnym, a następnie filtrowana i ze zbiorników doprowadzana grawitacyjnie do miasta. 

W latach 80. XX wieku rozpoczęto budowę nowego ujęcia wody powierzchniowej na przepływającej przez Głuchołazy rzece Białej Głuchołaskiej. Wybudowano wówczas kompleks obiektów t.j.: ujęcie brzegowe, zbiorniki retencyjne, stację pomp, stację uzdatniania wody i zbiorniki wody czystej. 19 lipca 1991 roku pierwsza woda przepłynęła przez cały cykl produkcyjny i zapoczątkowała historię zaopatrywania w wodę ponad 24 tys. mieszkańców naszej gminy oraz zlokalizowane na jej terenie obiekty przemysłowe.

W latach 2010-2014 zrealizowany został największy w historii gminy Projekt pn.: "Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o wartości 203,8 mln zł. Beneficjentem środków unijnych i realizatorem inwestycji była firma "Wodociągi" Sp. z o.o. w Głuchołazach. Przeprowadzenie inwestycji pozwoliło na zmodernizowanie i wybudowanie nowych sieci wodociągowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, umożliwiającą mieszkańcom prawie całej gminy Głuchołazy stały dostęp do wody pitnej spełniającej wymagania sanitarne.

 

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Głuchołazach, budowa nowej stacji i ujęcia w Sławniowicach oraz modernizacja obiektów istniejących na terenie gminy, przy zastosowaniu najnowszych technologii w dziedzinie uzdatniania wody sprawiła, że dostarczana mieszkańcom woda jest najwyższej jakości. Badania kontrolne wykonywane przez zewnętrzne laboratoria potwierdzają, że parametry jakości wody dorównują, a niejednokrotnie przewyższają jakości wód butelkowanych sprzedawanych w sklepach. W ramach Projektu wybudowano i zmodernizowano łącznie 79,5 km sieci wodociągowych, 104,7 km sieci kanalizacyjnych, 23 przepompownie i pięć hydroforni. Dzięki nowej infrastrukturze technicznej znacząco poprawił się stan sanitarny na terenie gminy, a w szczególności na obszarach wiejskich. Pozwoliło to osiągnąć jeden z głównych celów Projektu, jakim było kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Ponadto dzięki tej inwestycji gmina Głuchołazy osiągnęła europejskie standardy i normy jakościowe. Projekt przyczynił się również do znaczącej poprawy ochrony środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców.

bottom of page