top of page

PWiK w Gnieźnie Sp. z o.o.

62-200 Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 28

tel. 61 424 59 10, fax 61424 30 87

pwikgniezno@poczta.agrobex.pl

www.pwikgniezno.com.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. jest kontynuatorem ponad stuletniej tradycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Pierwszy historycznie udokumentowany system wodociągowy (studnia głębinowa, napowietrzalnia, filtr, pompownia, wieża ciśnień, sieć wodociągowa) został zbudowany w 1888 r. nad jeziorem Winiary. Naturalnym następstwem powyższej inwestycji była konieczność budowy systemu odbioru i oczyszczania powstałych ścieków. Pierwszą sieć kanalizacyjną i mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków wybudowano w latach 1904–1905. Oczyszczalnię usytuowano w północnej części miasta przy końcu ulicy Wodnej pomiędzy jeziorami: Świętokrzyskim a Bielitko. Przez następne lata zarówno produkcja wody jak i ilość ścieków systematycznie się zwiększały, zatem konieczne były inwestycje w obydwa systemy. Prace modernizacyjne, budowa i rozbudowa systemów wodociągowo-kanalizacyjnych trwały od lat czterdziestych do lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Inwestycje te postawiły Gniezno w ścisłej czołówce Wielkopolski w produkcji wody i odbiorze ścieków.

 

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna podlega ciągłej presji modernizacji i rozbudowy. Chcąc chronić środowisko naturalne i być w zgodzie z międzynarodowymi dążeniami i wymogami w tej dziedzinie w XXI wieku, zaistniała konieczność realizacji nowych inwestycji. Ze względu na wysokie koszty tych przedsięwzięć, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. skorzystało z możliwości otrzymania dotacji finansowej ze struktur Unii Europejskiej. W lutym 2009 r. poprzedzony żmudnymi opracowaniami i wyliczeniami złożony został wniosek o dofinansowanie Projektu „Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie.” Decyzja w sprawie przyznania dofinansowania zapadła w styczniu 2010 r. – dofinansowanie przyznano z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, a umowa została podpisana w sierpniu 2010 r.

Projekt pozwoli na osiągnięcie lepszych parametrów odprowadzanych ścieków, zautomatyzowanie wybranych procesów technologicznych i unowocześnienie zamontowanych maszyn i urządzeń. Drugim zadaniem Projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlach: Pławnik i Przylesie. Długość projektowanej sieci wraz z przykanalikami wyniesie 7931 mb. Do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych co najmniej 356 gospodarstw domowych. Harmonogram realizacji Projektu przewiduje zakończenie planowanych inwestycji na koniec 2013 r.

 

Miasto Gniezno w chwili obecnej posiada około 158 km sieci wodociągowej, co w pełni pokrywa zapotrzebowanie mieszkańców w wodę oraz 117 km sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. Oprócz podstawowych zadań eksploatacyjnych, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie budowy przyłączy, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, usługi laboratoryjne w zakresie badania fizykochemicznego i bakteriologicznego wody i ścieków, usługi w zakresie udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz usługi sprzętowo-transportowe. Przedsiębiorstwo jest solidnym miejscem pracy, zatrudnienie w naszym Przedsiębiorstwie daje ludziom poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej. W styczniu 2011 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. zatrudniało 209 osób.

bottom of page