top of page

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

05-530 Góra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1

tel. 022 727 35 46, fax 022 727 23 32

e-mail: zgk@post.pl

zgk.gorakalwaria.pl

LOKALIZACJA

Gmina Góra Kalwaria położona jest w województwie mazowieckim, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wisły, około 30 km od centrum Warszawy. Obszar gminy to 145 km², na którym zameldowanych jest blisko 26 tys. mieszkańców.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
Jednostką odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Góra Kalwaria oraz jej zrównoważony rozwój jest powołana w 2006 roku spółka - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (jednoosobowa spółka gminna). 

Wcześniej obowiązki te były wykonywane przez:

 • Zakład Remontowo-Budowlany, powołany przez Naczelnika Miasta i Gminy Góra Kalwaria (lata 1998-1996);

 • Zakład Gospodarki Komunalnej, powołany przez Radę Miejską w Górze Kalwarii (lata 1996- 2006).

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę, w tym: ujmowanie, uzdatnianie, rozprowadzanie wody pitnej, eksploatacja sieci wodociągowej;

 • zbiorowe odprowadzanie ścieków, w tym: odprowadzanie, oczyszczanie ścieków, eksploatacja sieci kanalizacyjnych;

 • dostawa ciepła do budynków i mieszkań, w tym eksploatacja sieci ciepłowniczych;

 • świadczenie usług w zakresie budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania;

 • utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy;

 • usługi asenizacyjne;

 • doradztwo inżynieryjne.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. eksploatuje obecnie 260 km sieci wodociągowej oraz posiada 8 stacji uzdatniania wody. Na terenie gminy Góra Kalwaria, na przestrzeni kilku lat stopień zwodociągowania sukcesywnie wzrastał by osiągnąć niemalże 100%. Ostatnio oddane do użytku obiekty to SUW Sobików (Q = 3300 m³/h) oraz SUW Kąty (Q = 2800 m³/h).

 

INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Dla środowiska, a co za tym idzie – dla jakości naszego życia, równie istotne (co zaopatrzenie w wodę) jest odprowadzanie ścieków. ZGK jest eksploatatorem ponad 140 km sieci kanalizacyjnej, ok. 60 przepompowni ścieków, w tym 6 tłoczni oraz oczyszczalni Moczydłów (Q=1460 m³/dobę) i Linin (Q=250 m³/dobę). W ostatnich latach kluczowym dla spółki była rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie.

INWESTYCJE

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. otrzyma ponad 23 mln zł unijnego wsparcia na modernizację gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria. Umowę w tej sprawie 10 maja br. podpisały w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie: reprezentująca NFOŚiGW dyrektor departamentu Ochrony Wód Ewa Kamieńska oraz prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii Jerzy Pełka. Umowę sfinalizowano w obecności burmistrza Dariusza Zielińskiego, który przez okres ubiegania się o środki UE pomagał i wspierał spółkę. Umowa została podpisana w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt projektu wyniesie ponad 44 mln zł i będzie finansowany ze środków UE, jak również z własnych środków beneficjenta (ZGK) oraz wspomagany z budżetu gminy.

W ramach projektu zaplanowano:

 • przebudowę sieci wod.-kan. w centrum miasta, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i spadek awarii związanych ze starymi i wyeksploatowanymi sieciami;

 • modernizację oczyszczalni ścieków (OŚ) Moczydłów, polegającą na: budowie węzła wstępnego oczyszczania ścieków oraz przebudowie części biologicznej i gospodarki osadowej;

 • przebudowę stacji uzdatniania wody (SUW) Kalwaryjska, polegającą na: budowie nowego budynku hali filtrów, przebudowie i adaptacji istniejącego budynku stacji, dostawie kompletnej technologii uzdatniania wody oraz modernizacji studni głębinowych i sieci wodociągowych;

 • budowę nowego odcinaka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mikówiec.

bottom of page