top of page
mpgk%20logo_edited.jpg

Miejskie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o.

38-300 Gorlice, ul. 11-go Listopada 54a

tel. 18 353 56 34

e-mail: biuro@mpgkgorlice.pl

www.mpgkgorlice.pl

01_Gorlice_panorama.jpg

Pierwsze wzmianki na temat zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców Gorlic, sięgają czasów sprzed I wojny światowej. Już wówczas studnie, znajdujące się na terenie miasta, nie mogły zaspokoić zapotrzebowania mieszkańców w wodę, a nieliczne wodociągi lokalne (np. zaopatrujący w wodę zabudowania dworu w rejonie obecnych ulic Wróblewskiego i Ogrodowej) nie mogły być brane pod uwagę w skali miasta. Rozpoczęto w związku z tym badania nad znalezieniem odpowiedniego źródła wody. I tak, z inicjatywy ówczesnej Rady Miejskiej, przeprowadzono w latach 1890-1900 szereg prób wyszukania źródeł wody. Wybuch I wojny światowej, długo utrzymujący się front rosyjsko-niemiecki i wielka bitwa pod Gorlicami były powodem zniszczenia miasta w 75%. W związku z tym wszelkie wysiłki władz skupiały się na odbudowie miasta. Dopiero w 1932 roku powrócono do zarzuconych prac, wznawiając poszukiwania odpowiedniego źródła wody. Miała nim być woda uzyskana z filtracji brzegowej rzeki Ropy w miejscowości Ropica Polska. Przeprowadzono odpowiednie badania, które potwierdziły jej zdatność do picia. 
W latach 1936-1939 opracowana została dokumentacja całego wodociągu z ujęciem i siecią na terenie miasta. Wybuch II wojny światowej przeszkodził w realizacji tej inwestycji i powrócono do tematu dopiero w latach 50. ubiegłego stulecia. W roku 1952 zostały zatwierdzone „Założenia do projektu wodociągu dla m. Gorlic”. 
Ciekawym jest fakt, że w tym czasie działała przy ulicy Słowackiego hydrofornia, która czerpała wodę bezpośrednio z rzeki Ropy i bez jej uzdatnienia zasilała w wodę bloki przy ulicach Wróblewskiego i 3-go Maja. W Gliniku Mariampolskim – dzielnicy przemysłowej – istniały studnie, które zaopatrywały kolonie robotnicze w wodę po 30 l/osobę/ dobę i dwa razy dziennie woda tłoczona była do przewodów wodociągowych. 

05_Wodociagi Gorlice_Budowa zakladu uzda
04_Wodociagi Gorlice_Uswanie awarii wod_

Centrum miasta wyposażone było w kanalizację sanitarną budowaną dorywczo ze zbiornikami kloacznymi. Ścieki odprowadzano poszczególnymi ciągami do rzeki Ropy oraz potoków. Glinik Mariampolski natomiast pozbawiony był zupełnie kanalizacji, istniały tylko dwa rowy odpływowe do których odprowadzane były wody deszczowe i kloaczne. Zakłady przemysłowe posiadały własną kanalizację, którą odprowadzały wody brudne i technologiczne wprost do rzeki Ropy. 
Po opracowaniu koncepcji przez Biuro Projektów Komunalnych w Krakowie, przystąpiono do budowy wodociągów. Ujęcie wody, stację uzdatniania oraz część sieci uruchomiono w 1960 roku. Następne lata to czas kolejnych modernizacji i rozbudowy w miarę powiększających się potrzeb miasta. Zrealizowano wówczas drugą sieć magistralną oraz odcinek wodociągu grupowego Gorlice-Biecz, który miał być oparty o regulowanie przepływu wody w rzece Ropie przez wybudowanie zbiornika retencyjnego w Klimkówce. Nie zapominano także o gospodarce ściekowej i wraz z budową sieci wodociągowej, powstawały kolektory sanitarne i ogólnospławne. Zwieńczeniem tych działań było oddanie do użytku, z końcem lat 60. XX wieku, jednej z najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków.

20_Oczyszczalnia Gorlice_Hermetyzacja z
16_Oczyszczalnia Gorlice_reaktor.jpg

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach to zakład kontynuujący działalność usługową dla mieszkańców miasta od końca lat 50. ubiegłego wieku. Od początku działalności firma zajmowała się zaspokajaniem komunalnych potrzeb miasta. W wyniku wielu jej przekształceń, działalność ograniczona została do dostawy wody, odbioru ścieków oraz dostaw ciepła i ciepłej wody. Zakład ciepłowniczy, wchodzący w skład przedsiębiorstwa, dystrybuuje ciepło i centralną ciepłą wodę dla osiedli mieszkaniowych, zakładów pracy, a także szkół i przedszkoli za pomocą sieci ciepłowniczej. 
Głównym zadaniem firmy jest zapewnienie dostawy wody pitnej mieszkańcom miasta i odbiór oraz oczyszczenie ścieków. Spółka realizuje te cele poprzez Zakład Uzdatniania Wody, składający się z ujęcia wody w Ropicy Polskiej na rzece Ropie, sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w dzielnicy Glinik Mariampolski. 
W ostatnim dziesięcioleciu zmieniające się potrzeby miasta oraz upływający czas, wymogły konieczność podjęcia zdecydowanych działań, mających na celu modernizację istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Wskutek starzenia się przewodów, ilość awarii na sieci drastycznie zaczęła rosnąć, powodując ciągłe przerwy w dostawie wody dla mieszkańców, a przestarzała technologia uzdatniania wody i oczyszczania ścieków była przyczyną spadku jakości świadczonych usług. 
Nastąpił czas wielkich zmian. Podjęte inwestycje w zakresie rozbudowy i modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody i wymiany sieci wodociągowej, zaczęły przynosić oczekiwany skutek. Awarie na sieci stały się rzadkością, a woda do picia dostarczana mieszkańcom spełniała wszelkie normy. Rozwijające się budownictwo mieszkaniowe stało się dla przedsiębiorstwa kolejnym wyzwaniem. Koniecznym było doprowadzenie do zwodociągowania i skanalizowania powstających terenów budowlanych, zlokalizowanych głównie na peryferiach miasta. Ze względu na skalę potrzeb, spółka skorzystała z dofinansowań inwestycji ze środków krajowych i unijnych. 

14_Wodociagi Gorlice_generator dwutlenku
13_Wodociagi Gorlice_Filtry weglowe.jpg

Obecnie trwają kolejne prace inwestycyjne w celu doprowadzenia wody i kanalizacji sanitarnej do najbardziej oddalonych od centrum terenów mieszkalnych. Szacuje się, że miasto zostało już zwodociągowane i skanalizowane w 96%. Ponadto na ukończeniu znajdują się prace związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków. Dzięki temu zadaniu, ścieki nie tylko z terenu miasta ale i z gmin ościennych, będą mogły być oczyszczane przy spełnieniu rygorystycznych norm i dyrektyw unijnych. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach prowadzi również działalność usługową dla klientów na terenie całego powiatu, w zakresie dowozu wody i odbioru ścieków samochodami. Aby usługi te były świadczone w pełnym zakresie i na odpowiednim poziomie, wyposażono Zakład Wodociągowy w nowe specjalistyczne pojazdy m.in. beczkowozy do transportu wody i samochód do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji. W najbliższym czasie planowany jest dodatkowo zakup nowych samochodów asenizacyjnych. Dzięki przeprowadzonej modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody w Ropicy Polskiej oraz rozbudowie sieci wodociągowej, spółka świadczy także usługi dla gmin ościennych: Gorlice, Sękowa, Łużna i Moszczenica. Dostarcza im wodę oraz odbiera ścieki sanitarne, które następnie trafiają do oczyszczalni ścieków w Gorlicach. 
W związku z planowanym rozszerzeniem zakresu usług o kolejne gminy, spółka zamierza przeprowadzić kolejną rozbudowę Zakładu Uzdatniania Wody. Będzie ona miała na celu zwiększenie przepustowości w produkcji wody pitnej. Spółka nieustannie będzie również inwestować w rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

bottom of page