top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Gorzowie Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 47

tel. 95 728 59 50, fax 95 728 59 55

e-mail: sekretariat@pwikgo.pl

www.pwik.gorzow.pl 

Sieć wodociągowo-kanalizacyjna to niezwykle ważny element infrastruktury miasta będący wyrazem dokonującego się w nim rozwoju cywilizacyjnego. Historia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, jako spółki prawa handlowego, zaczyna się w 1991 roku, gdy zostało ono powołane do życia na mocy uchwały Rady Miejskiej (Nr XVII/93/91). Jednak dzieje tej ważnej części gospodarki miejskiej zaczynają się dużo wcześniej, a jej obecny rozwój obrazuje dynamikę zachodzących zmian. 

Wystarczy podać kilka dat i liczb, aby ich świadomość stała się oczywistością. Gdy w 1896 roku wybudowano zakład i wodociąg centralny, Gorzów Wielkopolski (wówczas Landsberg an der Warthe) liczył nieco ponad 30 tys. mieszkańców. Sieć wodociągowa miała 20 900 m długości i dostarczała 9 600 m³ wody na dobę. Dzisiaj sieć wodociągowa ma 645 km, a korzysta z niej około 140 tys. mieszkańców Gorzowa i okolic, pobierając 20 tys. m³ wody na dobę. 

Dzisiejsze zasoby wody pozwalają na bezproblemowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców miasta i jego okolic, a dzięki temu koncentrujemy się na optymalizacji procesów technologicznych produkcji i uzdatniania oraz racjonalnym jej wykorzystaniu. Stąd bierze się systematyczna modernizacja sieci, zakładów uzdatniania wody oraz inwestowanie w systemy monitoringu pozwalające minimalizować straty.


Przedsiębiorstwo nasze ma do dyspozycji ujęcia wody zlokalizowane wokół miasta – Zakłady Wodociągowe Siedlice, Marwice, Maszewo, Kłodawa i Zakład Centralny (Gorzów). Ich położenie, zastosowany system pierścieniowy sieci, a także możliwości produkcyjne decydują o tym, że w razie awarii czy klęski żywiołowej system dostarczania wody w naszym mieście będzie funkcjonował bez większych niedogodności dla mieszkańców.

Ciągłe inwestowanie w systemy i urządzenia do produkcji, przesyłu, a także uzdatniania wody powodują, że w Gorzowie spełnia ona wszystkie polskie i europejskie normy, a energooszczędność naszych urządzeń stale rośnie. Organicznie związany z produkcją i dystrybucją wody jest odbiór ścieków. Najstarsze odcinki sieci kanalizacyjnej w Gorzowie pochodzą z drugiej połowy XIX i początków XX wieku. Ponad stuletnia infrastruktura stwarza nie lada problemy – wymaga stałego monitoringu i częstych napraw, nierzadko z użyciem metod bezwykopowych. Centralnym punktem rozdzielczego systemu kanalizacji jest Przepompownia Ścieków w Gorzowie Wlkp. zlokalizowana przy ulicy Sikorskiego, a końcowym – Oczyszczalnia Ścieków przy ulicy Kostrzyńskiej. Z uwagi na położenie naszego miasta sieć kanalizacyjna składa się z kanałów grawitacyjnych, lokalnych przepompowni oraz kolektorów tłocznych (łącznie około 300 km).

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, o przepustowości 30 tys. m³ na dobę, została uruchomiona w 1981 roku. Spełniała wszystkie obowiązujące wówczas normy. Jednak zmiany przepisów w roku 1991 podniosły wymagania dotyczące oczyszczania ścieków i odprowadzania ich do rzek. Zmiany te wymusiły modernizację oczyszczalni, którą przeprowadzono w latach 1995–1998. Oczyszczalnia zapewni odbiór ścieków dla aglomeracji 239000 RLM, tj. od mieszkańców Gorzowa i miejscowości wokół, zrzeszonych w Związku Celowym Gmin MG-6 (pięć gmin wokół Gorzowa).

 

Efektem ostatnich modernizacji oczyszczalni jest zachowanie polskich i europejskich norm dotyczących oczyszczonych ścieków, odprowadzanych do Warty, a także znaczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i cieplnej, bowiem uzyskiwany biogaz jest wykorzystywany w kogeneratorze jako materiał do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. W 2011 r. wyprodukowano ponad 1 milion kWh energii elektrycznej. Praca oczyszczalni jest w pełni zautomatyzowana, a wszystkie procesy stale monitorowane przez centralną dyspozytornię. 

W oczyszczalni działa również laboratorium, które zapewnia wysoką jakość badań wody i ścieków, realizowanych także dla podmiotów zewnętrznych. Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji AB1126 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

Przed Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji stoi zadanie stanowiące ogromne wyzwanie – realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmnin MG-6 ze środków Funduszu Spójności. To zadanie opiewa na kwotę 300 mln złotych netto. Jego zrealizowanie pozwoli osiągnąć stan, w którym gospodarka wodno-kanalizacyjna w naszym mieście i okolicznych gminach będzie spełniała wymagania mieszkańców, a także normy środowiskowe obowiązujące w Polsce i Europie.

bottom of page