top of page

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. 
09-500 Gostynin, ul. Polna 2
tel. 24 235 30 11
e-mail: sekretariat@mpkgostynin.pl
www.mpkgostynin.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. powstało 27 czerwca 1997 roku. Głównym przedmiotem jego działalności jest produkcja i dystrybucja wody dla ludności i innych odbiorców na terenie miasta oraz odbiór i oczyszczanie ścieków.

Spółka utrzymuje w sprawności technicznej ponad 50 km sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Każdego dnia dostarcza wodę z dwóch podziemnych ujęć dla 19 tys. mieszkańców Gostynina. Ujęcie wody przy ul. Kolonia obejmuje dwie studnie głębinowe wykorzystujące zasoby wody z utworów kredowych. Natomiast ujęcie wody przy ul. Ziejkowej obejmuje trzy studnie głębinowe wykorzystujące zasoby wody z utworów mioceńskich. 

Oba obiekty są stacjami dwustopniowymi, a proces technologiczny uzdatniania wody z uwagi na jej dobrą jakość opiera się jedynie na metodzie filtracji przy zastosowaniu złóż żwirowych. Uzyskiwana w tych procesach woda charakteryzuje się średnią twardością i bardzo dobrą jakością. 

MPK posiada także mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię, która codziennie odbiera ścieki pochodzące z gospodarstw domowych oraz zakładów zlokalizowanych na terenie miasta. Do zakresu usług Spółki należą również kompleksowe badania wody i ścieków wykonywane przez własne laboratorium, posiadające certyfikat ISO 9001:2008.

bottom of page