top of page

Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
49-200 Grodków, Tarnów Grodkowski 46d
tel./fax 77 415 54 32 
e-mail: grodwik@grodwik.pl
www.grodwik.pl

Spółka Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim powstała w listopadzie 1992 roku w celu realizacji jednego z zadań własnych gminy Grodków w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Świadczymy odpłatne usługi w zakresie poboru i dostawy wody oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków dla osób fizycznych i prawnych. Terenem działania firmy jest wyłącznie miejsko-wiejska gmina Grodków. Eksploatacja sieci i obiektów wodno-ściekowych nastąpiła poprzez nieodpłatne przekazywanie przez gminę sieci wodno-kanalizacyjnych na własność Spółki w formie aportu rzeczowego. Spółka GRODWiK prowadzi eksploatację trzech ujęć wody wraz ze stacjami uzdatniania w miejscowościach: Grodków, Gnojna, Strzegów na bazie ujęć podziemnych oraz oczyszczalnię ścieków, typu mechaniczno-biologicznego z podwyższonym usuwaniem związków biogennych, zlokalizowaną w Tarnowie Grodkowskim. Zaopatrujemy w wodę blisko 20 tys. mieszkańców, a od prawie 15 tys. odbieramy i oczyszczamy ścieki. 


W blisko 20-letniej historii Spółki, rok 2010 okazał się szczególnie ważny ze względu na pozyskanie ogromnych środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, priorytet I – „Gospodarka wodno-ściekowa”, działania 1.1 – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” na realizację największego w historii gminy Grodków Projektu pn.: „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”. 


Wszystko zaczęło się 12 lutego 2009 roku, kiedy to gmina Grodków przekazała Spółce GRODWiK realizację tego przedsięwzięcia. Dwa miesiące później złożony został wniosek w trybie konkursowym (konkurs nr 5/POIiŚ/1.1/04/2009), a po otrzymaniu 23 listopada 2009 roku pozytywnej oceny wniosku aplikacyjnego oraz otrzymaniu potwierdzenia dofinansowania Projektu, 14 stycznia 2010 roku w Jarnołtówku Spółka podpisała umowę na realizację tej ogromnej inwestycji. Planowany całkowity koszt Projektu wynosił ok. 94,1 mln zł, przy dofinansowaniu do maksymalnej kwoty ok. 49,8 mln zł. 

Celem skutecznego i terminowego wdrażania Projektu zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wytycznymi oraz przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, a także umowami dotyczącymi realizacji Projektu w strukturze organizacyjnej Spółki powołano Jednostkę Realizującą Projekt. Od marca do połowy maja 2010 roku ogłoszono cztery ogromne przetargi na roboty budowlane oraz jeden na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

 

Pozytywny wynik kontroli uprzedniej dokonanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego postępowań, uprawnił Spółkę do zawarcia umów z wybranymi Wykonawcami:

  • 1 lipca 2010 roku – Zadanie nr 2 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowa Wieś Mała, Lubcz, Jeszkotle” – Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-Technik z Budzynia;

  • 1 lipca 2010 roku – Zadanie nr 3 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gola Grodkowska, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik” – Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-Technik z Budzynia;

  • 7 lipca 2010 roku – Zadanie nr 4 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wojsław, Polana, Kolnica, Młodoszowice, Bąków” – konsorcjum firm SOBET S.A. z Brzegu i Energy Investors Sp. z o.o. z Warszawy; 

  • 7 lipca 2010 roku – Zadanie nr 5 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów, Starowice Dolne” – Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-Technik z Budzynia.

W wyniku zawartych kontraktów wartość całkowita Projektu spadła do kwoty ok. 51,9 mln zł, przy proporcjonalnie zmniejszonym dofinansowaniu do max. kwoty 27,9 mln zł.


Zakres rzeczowy powyższych zadań obejmował budowę ok. 85 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 24 przepompowniami ścieków, co umożliwiło skanalizowanie 16 miejscowości gminy Grodków oraz odprowadzenie ścieków do oczyszczalni w Tarnowie Grodkowskim. Wskazane wyżej zadania udało się zrealizować w pełnym zakresie i terminach zgodnych z zawartymi kontraktami, co pozwoliło uzyskać prawomocne zgłoszenie użytkowania kanalizacji. W wyniku powstałych oszczędności związanych z różnicami obmiarowymi Spółka GRODWiK dwukrotnie zwracała się z wnioskiem o rozszerzenie Projektu o dodatkowe zadania. Ministerstwo Środowiska wyraziło zgodę na realizację wskazanych poniżej zadań:

  • „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim”; 

  • „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim”; 

  • „Zmiana zasilania wodociągu Wójtowice”;

  • „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Zadania pn.: Zmiana zasilania wodociągu Wójtowice”;

  • „Budowa urządzeń wodociągowych – podłączenie dwóch wodociągów Wierzbna – Strzegów”. 

Zakres modernizacji oczyszczalni ścieków obejmował zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych robót budowlanych na wyeksploatowanych obiektach takich jak budynek krat, piaskownik, osadniki wstępne, istniejący reaktor biologiczny, osadniki wtórne, otwarte komory fermentacyjne, stacja dmuchaw, poletka osadowe, budynek energetyczny, stacja reagenta, przepompownia osadów, a także remont i rozbudowę dróg, placów i chodników, wymianę instalacji zewnętrznych oraz instalacji elektrycznych. Powstał również nowy reaktor biologiczny oraz system sterowania i kontroli pracą oczyszczalni wraz z nową centralną dyspozytornią umożliwiającą sterowanie i wizualizację procesów technologicznych całej oczyszczalni.

 

Realizacja tego zadania rozpoczęła się 14 czerwca 2013 roku podpisaniem kontraktu z firmą CTE CARBOTECH ENGINEERING S.A. z siedzibą w Szczecinie, z którą 7 października 2014 roku Zarząd GRODWiK Sp. z o.o. rozwiązał umowę. Ponowny przetarg wyłonił wykonawcę – konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane INFRA z Gorzowa Wielkopolskiego (lider konsorcjum) oraz MERCOMP Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (partner), które zakończy inwestycję 2 października 2015 roku. Zadanie pn.: „Zmiana zasilania wodociągu Wójtowice” polegało na rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Gnojnej do wydajności 75 m³/h, która docelowo jest źródłem wody dla miejscowości zasilanych dotychczas z SUW w Wójtowicach. Niezbędne było również wykonanie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 1,6 km na odcinku Gałązczyce – Sulisław. Wykonawcą zadania była firma FUNAM Sp. z o.o. z Wrocławia. 

Finalną datą zakończenia Projektu pn: „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków” jest 31 grudnia 2015 roku, co oznacza, iż jego realizacja od dnia podpisania umowy o dofinansowanie trwała blisko 6 lat.


W tym miejscu zarząd spółki GRODWiK składa podziękowania i uznania wszystkim uczestnikom projektu, którzy chociażby w najmniejszym stopniu przyczynili się do jego pomyślnego zakończenia. Inwestycja, którą zrealizowaliśmy przyczyniła się niewątpliwie do poprawy otaczającego nas środowiska, była niezwykle potrzebna a jednocześnie bardzo kosztowna i bez wsparcia funduszy unijnych byłaby niemożliwa.

bottom of page