top of page

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4

tel. 22 724 30 36, fax 22 724 11 29

e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl

www.zwik-grodzisk.pl

Wodociągi w Grodzisku Mazowieckim istnieją od ponad 50 lat. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. od lutego 2009 r. funkcjonuje w formie jednoosobowej Spółki gminy Grodzisk Mazowiecki.

Przedsiębiorstwo odpowiada za gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, a ponadto od gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna hurtowo przyjmuje ścieki, które przez system kanalizacyjny Milanówka trafiają do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim.  Głównym celem Spółki jest świadczenie odbiorcom wody usług o najwyższej jakości. Dlatego w grudniu 2010 r. Zakład, jako jeden z pierwszych w Polsce, wdrożył system HACCP i uzyskał certyfikat ISO 22000:2005 w zakresie ujęcia, uzdatniania i dystrybucji wody. Dzięki niemu klienci mogą mieć pewność, że cały proces produkcyjny jest prowadzony profesjonalnie, zgodnie z procedurami stosowanymi przy produkcji żywności. W styczniu 2012 r. Spółka uzyskała certyfikat ISO 9001:2008 potwierdzający wdrożenie międzynarodowego standardu systemu zarządzania jakością. 


Laboratorium ZWiK w Grodzisku Maz. wykonuje analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody oraz analizy fizykochemiczne ścieków dla klientów indywidualnych, prywatnych oraz instytucjonalnych. 

Od 2012 r. laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1372, a także wdrożony system zarządzania jakością wg ISO 9001 oraz ISO 22000. Od czerwca 2014 r. decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Maz. został zatwierdzony system jakości prowadzonych badań wody – metody stosowane w laboratorium do badania jakości wody do spożycia są w pełni honorowane przez Inspekcję Sanitarną. Laboratorium z roku na rok rozszerza zakres metod akredytowanych. System jakości i kompetencje techniczne pracowników laboratorium ZWiK są ciągle doskonalone w ramach licznych specjalistycznych szkoleń oraz uczestnictwa w uznanych porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości.

W latach 2004-2010 Przedsiębiorstwo uczestniczyło w realizacji projektu „Modernizacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Grodzisku Maz.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przez Fundusz Spójności. Całkowita wartość projektu, którego beneficjentem była gmina Grodzisk Mazowiecki, wynosiła 15 512 580 euro. Projekt obejmował budowę systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, modernizację oczyszczalni ścieków, budowę suszarni osadów oraz modernizację i budowę stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej.

W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 Zakład do końca 2015 r. zakończył ponadto dwie inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej przez Fundusz Spójności: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki” oraz „Przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym wraz z projektowaniem sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki” na łączną kwotę 5,7 mln zł.  Dzięki tym projektom Spółka eksploatuje obecnie nowoczesną oczyszczalnię ścieków spełniającą w zakresie redukcji zanieczyszczeń normy krajowe i unijne. Aktualnie oczyszczalnia ścieków ma wydajność 12,5 tys. m³ na dobę i jest możliwość jej znacznego zwiększenia. W kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020 w oczyszczalni zostaną wykonane projektowane obecnie inwestycje.

ZWiK eksploatuje też pięć całkowicie zmodernizowanych stacji uzdatniania wody o łącznej wydajności ok. 15 700 m³/dobę oraz zarządza siecią wodociągową o długości blisko 300 km.


Zarówno oczyszczalnia ścieków, jak i główna stacja uzdatniania wody posiadają nowoczesne dyspozytornie, które monitorują nie tylko pracę obiektów, w których są zlokalizowane, ale także większość przepompowni ścieków na rozległej sieci kanalizacyjnej o długości 130 km oraz procesy technologiczne w stacjach uzdatniania wody. Pozwala to na błyskawiczne działania ekip eksploatacyjnych i utrzymania ruchu, by usunąć awarię, co jest powodem zadowolenia mieszkańców. 


Obecnie system wodociągowo-kanalizacyjny posiada rezerwy pozwalające na dalszy rozwój Grodziska Mazowieckiego, szczególnie terenów położonych w bezpośredniej bliskości autostrady A2.

W ostatnich latach Spółka szczególny nacisk położyła na inwestycje związane z budową kanalizacji na terenie gminy. Zaplanowano wybudowanie na przestrzeni lat 2013-2015 około 20 km sieci kanalizacyjnej oraz około 250 przyłączy kanalizacyjnych na łączną kwotę ok. 13 mln zł, korzystając z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane są również inwestycje modernizacyjne i remonty, co zwiększy niezawodność systemu produkcji wody i odbioru ścieków. 


Przedsiębiorstwo wdraża również system GIS, który umożliwi dostęp do pełnej informacji o istniejącej infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej.  Działalność ZWiK jest też bardzo dobrze oceniana w branży wodociągowej. Spółka jest Laureatem Programu Najwyższa Jakość Quality International 2014 oraz zdobywcą Złotego Godła QI w kategorii QI Services. Konkurs odbył się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Klubu Polskie Forum ISO 9000. Może również poszczycić się zdobyciem tytułu Lidera Rozwoju Regionalnego za rok 2012 i 2013 w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości wraz z Forum Przedsiębiorczości w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. 

bottom of page