top of page

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Kościańska 32 

tel. 61 44 47 186, 61 444 71 87

e-mail: biuro@gpk.biz.pl

www.gpk.biz.pl

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Grodzisku Wielkopolskim powstało 18 lutego 2008 roku w wyniku przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunalnego w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Grodzisk Wielkopolski. Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski w zakresie zaopatrzenia w wodę uzdatnioną oraz odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych. Ponadto przedsiębiorstwo świadczy m.in. usługi komunalne (utrzymania czystości na drogach oraz terenów zielonych w mieście), a także budowlane (np. budowy i remonty chodników).

 

Spółka eksploatuje cztery stacje uzdatniania wody, dla których wydobywa wodę z dziesięciu studni głębinowych o głębokości od 80 do 100 m, z podziemnych ujęć z utworów czwartorzędowych Wielkopolskiej Doliny Kopalnej. Tym samym źródłom swój niepowtarzalny smak zawdzięczała Woda Grodziska oraz Piwo Grodziskie, a dziś po reaktywacji browaru – Piwo z Grodziska. Mieszkańcy otrzymują wodę o bardzo wysokich walorach jakościowych i smakowych. Rocznie do mieszkańców i zakładów przemysłowych gminy (tj. ok. 7600 odbiorców) za pomocą sieci wodociągowej

o długości ok. 195 km dostarczanych jest ponad 1270 tys. m³ wody uzdatnionej. Spółka w ostatnich latach zrealizowała wiele inwestycji mających na celu poprawę jakości dostarczanej wody oraz poprawę bezpieczeństwa jej dostaw.

W 2015 roku zakończono kolejny etap rozbudowy SUW przy ul. Mikołajczyka, tj. budowę zbiornika retencyjnego wody czystej o pojemności 1 tys. m³ wraz z instalacjami międzyobiektowymi. Inwestycja przyczyniła się do zapewnienia ciągłości dostaw wody. W latach 2017-2018 rozbudowano i przebudowano stację uzdatniania wody w Woźnikach. Wyremontowano budynek technologiczny wraz z instalacją nowej linii technologicznej uzdatniania wody, odstojnik popłuczyn, wybudowano zbiornik retencyjny czystej wody o poj. 300 m³ oraz zmodernizowano studnię S-2 i wywiercono nową studnię S-2A. W latach 2013-2015 wybudowano wodociąg tranzytowy o długości 7 km, umożliwiający przesłanie wody uzdatnionej ze stacji uzdatniania w Kąkolewie do Grodziska Wielkopolskiego. Zadanie zostało wykonane metodą bezwykopową – horyzontalnym przewiertem sterowanym. Ponadto w latach 2015-2018 wybudowano łącznie około 9 km sieci wodociągowej, również w większości przy użyciu metody bezwykopowej.

Grodzisk_02.jpg
Grodzisk_04.jpg

Ścieki powstające na terenie gminy trafiają do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem związków biogennych. Oczyszczane są w niej ścieki komunalne z terenu gminy Grodzisk Wielkopolski w ilości 4600 m³/d, co odpowiada 59 333 RLM (równoważna liczba mieszkańców). Około 40-45% stanowią ścieki przemysłowe, pochodzące z zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz browaru. W 2017 roku zostało oczyszczonych 1620 tys. m³ ścieków komunalnych.

 

W latach 2008-2015, przy wsparciu środków unijnych z Funduszu Spójności, spółka zrealizowała przedsięwzięcie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Grodzisk Wielkopolski”, którego koszt wyniósł 33 856 526 zł. W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

• wybudowano pięć zlewni kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 25 km wyposażonych w sześć przepompowni i trzy tłocznie ścieków

• rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków do przepustowości 4600 m³/d

• zakupiono pojazd wielofunkcyjny do czyszczenia kanalizacji sanitarnej, ładowarkę

do osadów ściekowych i pojazd serwisowy z zestawem kamerowym do inspekcji rurociągów.

 

Na terenie gminy funkcjonuje system kanalizacji sanitarnej wyposażony w 22 przepompownie i pięć tłoczni ścieków,

a długość sieci wynosi ok. 117 km. W latach 2016-2018 wybudowano ok. 6 km sieci kanalizacji sanitarnej ze środków własnych przedsiębiorstwa, co pozwoliło przyłączyć do niej powstające osiedla mieszkaniowe i budynki jednorodzinne oraz przerzucać ścieki przemysłowe z zakładów rolno-spożywczych.

Grodzisk_05.jpg
Grodzisk_03.jpg

Najnowsza zrealizowana inwestycja firmy – to instalacja stabilizacji osadu wapnem palonym. Znaczący wzrost ilości ustabilizowanych osadów ściekowych powstających na oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wielkopolskim  oraz ciągły wzrost ceny za ich odbiór i zagospodarowanie skłonił spółkę do poszukiwania metody ich przetwarzania. W latach 2009-2018 wybudowano ponad 31 km sieci kanalizacji sanitarnej, a co za tym idzie – uszczelniono system odbioru ścieków z terenu Gminy Grodzisk Wielkopolski. Głównym założeniem technologii, jest zagospodarowanie odpadów powstających na oczyszczalni ścieków tj. osadu ściekowego w miejscu powstania i przetworzeniu go w pełnowartościowy produkt – polepszacz gleby. Instalacja stanowi dopełnienie do istniejącego na oczyszczalni procesu oczyszczania ścieków i stanowi rozwiązanie problemu rosnącej ilości osadów ściekowych.

 

Proces technologiczny opiera się na reakcji hydratacji wysokoreaktywnego wapna palonego z wodą zawartą

w osadach – odpadach. Powoduje to podwyższenie temperatury procesu, co neutralizuje nieprzyjemny zapach osadu,

a zawarte w substracie zanieczyszczenia biologiczne, takie jak wirusy, bakterie, patogeny, formy przetrwalnikowe, oraz jaja pasożytów jelitowych z rodzaju Ascaris, zostają zniszczone i powstający produkt jest wolny od patogenów. Efektem zastosowania takiej technologii jest produkt o właściwościach umożliwiających wykorzystanie go jako polepszacza glebowego, nawozu organiczno- mineralnego, produktu używanego do rekultywacji nieużytków rolnych posiadającego wysokie właściwości regulacji pH gleby. W październiku 2018 roku Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne otrzymało zgodę z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „OrCal@GR pHregulator”.

 

Dbając o poprawę usług wodno-kanalizacyjnych oraz chcąc zwiększyć zakres ich świadczenia, spółka ma w planach realizację kolejnych inwestycji. W maju 2017 roku podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wielkopolskim. Podstawową projektowaną zmianą w technologii oczyszczania ścieków jest budowa osadników wstępnych, natomiast główna część rozbudowy oczyszczalni skierowana jest na część związaną z gospodarką osadową. Osady nadmierny oraz wstępny poddawane będą fermentacji w zamkniętych wydzielonych komorach (WKFz). Pozwoli to zmniejszyć ilość powstającego biogazu i wykorzystać go do kogeneracji. Przetworzony osad nadal będzie substratem do polepszacza glebowego. 25 lat Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego stanowi bardzo dobry przykład nowoczesnej przedsiębiorczości, opartej na innowacyjności i sprawnym modelu zarządzania.

bottom of page