top of page

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o.

05-600 Grójec, ul. Stokowa 2

tel./fax 48 664 25 31

e-mail: biuro@zwik.waw.pl

www.wik.waw.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grojcu Sp. z o.o. powstał 4 grudnia 2015 roku w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego. Jego podstawowym zadaniem jest zaopatrzenie ludności w wodę pitną oraz odbiór i utylizacja ścieków z terenu miasta i gminy.

Misja

ZWiK w Grójcu Sp. z o.o. to nowoczesne przedsiębiorstwo, którego naczelną misją jest zadowolenie klientów otrzymujących najwyższej jakości wodę. Stąd władze spółki inwestują w dalszy rozwój, a efektem tego są kolejne modernizacje i rozbudowy infrastruktury wod.-kan. O wartości przedsiębiorstwa decyduje także zespół doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych pracowników, których codzienna praca i zaangażowanie istotnie przyczyniają się do sukcesu całego przedsiębiorstwa. Spółka włącza się ponadto w akcje ekologiczne i społeczne. W 2018 roku ZWiK zorganizował I Grójeckie Dni Wody, podczas którego przeprowadzono konkurs dla młodzieży klas 7 i uczniów gimnazjalnych pn.: „Grójecka woda dostępna, bezpieczna i zdrowa”. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Jacek Stolarski.

Dostarczanie wody

System wodociągowy gminy Grójec oparty jest o trzy ujęcia wód podziemnych w mieście oraz trzy ujęcia wiejskie. W stacjach uzdatniania woda poddawana jest procesom napowietrzania, a następnie przepływa przez zestawy filtrów odżelaziaczy i odmanganiaczy, w których zachodzą procesy powodujące wytrącenie się ponadnormatywnych związków żelaza i manganu filtrację (z wyjątkiem wody ze stacji S1, która nie wymaga uzdatniania). Kolejnym etapem jest dezynfekcja za pomocą podchlorynu sodu. Uzdatniona i odkażona woda jest kierowana do zbiornika wyrównawczego (retencyjnego), a następnie systemem pomp sieciowych jest tłoczona do sieci wodociągowej.

SUW Starostokowa

Jest najstarszym ujęciem w Grójcu, zlokalizowanym przy ul. Stokowej, uruchomionym w 1945 roku. Stacja zaopatruje w wodę pitną miasto Grójec. Woda ujmowana jest z warstw wodonośnych do zbiornika retencyjnego o pojemności V=1000 m³ a następnie - bez uzdatniania - bezpośrednio tłoczona w sieć wodociągową. W latach 2005-2008 i 2016 obiekt przeszedł pierwszy gruntowną modernizację i został rozbudowany. Obecnie stacja obsługuje cztery studnie głębinowe, a jej wydajność wynosi 1120 m³/dobę.

SUW Zdrojowa

Jest drugim obiektem, włączonym do eksploatacji w 1984 roku, usytuowanym przy ul. Zdrojowej w Grójcu. W 2003 roku stacja przeszła generalny remont, dzięki czemu jest w pełni zautomatyzowana. Woda w SUW Zdrojowa pobierana jest z trzech studni głębinowych, a jej wydajność wynosi 1620,50 m³/dobę. Obiekt zaopatruje w wodę pitną północną część miasta Grójca oraz wsie: Kobylin, Szczęsną, Mieczysławówkę, Maciejowice, Wolę Zakrzewską, Lisówek, Kośmin, Janówek.

SUW Lewiczyńska – Kępina

W 1992 roku, pomiędzy ul. Lewiczyńską a wsią Kępina, uruchomiono trzecią stację uzdatniania, pobierającą wodę z dwóch studni podziemnych. W 2001 roku obiekt przeszedł gruntowną modernizację i automatyzację, dzięki czemu jego wydajność wynosi obecnie 2440m³/dobę. SUW Lewiczyńska-Kępina zaopatruje w wodę pitną miasto Grójec oraz wsie: Kępina, Grudzkowola, Skurów, Piekiełko, Wólka Turowska, Pabierowice, Krobów.

SUW Kośmin

Obiekt wybudowano we wsi Kośmin w 1997 roku, a w 2014 roku został rozbudowany i unowocześniony. Obecnie woda pobierana jest z dwóch ujęć głębinowych, a wydajność stacji wynosi 1504m³/ dobę. W celu zwiększenia ciśnienia podawanej wody odbiorcom w Głuchowie, Podolu i Wysoczynie, wybudowano w 1998 roku, w miejscowości Duży Dół, nową przepompownię wody. SUW Kośmin zaopatruje w wodę część wsi Kośmin, Lesznowolę, Chudowolę, Mirowice, Las Lesznowolski, Duży Dół, Głuchów, Podole, Wysoczyn.

SUW Kociszew

W 2007 roku oddano do eksploatacji nowoczesny, w pełni zautomatyzowany obiekt w Kociszewie, o wydajności 900m³/db. Stacja zaopatruje w wodę wsie: Kociszew, Krobów, Mięsy, Częstoniew, Falencin, Wolę Krobowską, Marianów, Słomczyn oraz Gościeńczyce.

SUW Uleniec

Inwestycję budowy SUW w Uleńcu zakończono w 2010 roku. Powstał nowoczesny obiekt o wydajności 387m³/dobę. Stacja zaopatruje w wodę wsie: Uleniec, Dębie, Bikówek, Zalesie, Wola Worowska, Worów, Załącze.

Oczyszczalnia ścieków w Kobylinie

W ramach swojej działalności ZWiK w Grójcu eksploatuje dwie oczyszczalnie ścieków: mechanicznobiologiczą w Kobylinie i biologiczną w Uleńcu. Pierwszy obiekt powstał w latach 80. ubiegłego wieku, a w 2005 roku poddano go modernizacji. Projektowana przepustowość oczyszczalni to 5200m³/dobę. Ścieki doprowadzane są kolektorem głównym, z sieci kanalizacji sanitarnej z miasta Grójca oraz z miejscowości: Krobowa, Kociszewa i częściowo z Kobylina. Z pozostałych miejscowości ścieki dowożone są taborem asenizacyjnym.

 

Pierwszym etapem jest oczyszczanie wstępne mechaniczne. Ścieki trafiają najpierw do kraty mechanicznej schodkowej, a następnie piaskowników pionowych wraz z separatorem piasku. Powstają wówczas odpady: skratki i piasek. Kolejnym procesem jest oczyszczanie biologiczne, które działa w oparciu o dwa ciągi przepływowe z osadem czynnym w systemie A2O (dwa reaktory z wydzielonymi komorami beztlenowymi, niedotlenionymi i tlenowymi). Napowietrzanie ścieków odbywa się za pomocą systemu dysków drobnopęcherzykowych połączonych z dmuchawami. W procesie tym powstaje osad nadmierny sedymentowany w dwóch osadnikach wtórnych, który jest kolejno poddawany procesom odwodnienia na prasie mechanicznej taśmowej. Ze względu na niewielki udział ścieków przemysłowych, komunalny osad ściekowy zawiera nieznaczne ilości metali ciężkich. Obecnie osad ściekowy odbierany i zagospodarowywany (kompostowany) jest przez specjalistyczną firmę.

Raz w miesiącu wykonywane są badania ścieków dopływających i odpływających. Wyniki przeprowadzonych analiz potwierdzają, że oczyszczone ścieki (odprowadzana korytem otwartym do rzeki Molnicy) spełniają wymagania określone w przepisach ochrony środowiska i pozwoleniu wodno-prawnym.

Oczyszczalnia ścieków w Uleńcu W 2009 roku ZWiK w Grójcu zakończył niezwykle ważne przedsięwzięcie – budowę drugiej oczyszczalni ścieków, którą ulokowano w miejscowości Uleniec. Obiekt jest nowoczesną i zautomatyzowaną oczyszczalnią biologiczną, sekwencyjną, z reaktorem typu SBR. Projektowana przepustowość wynosi 60m³/dobę. Do oczyszczalni trafiają - kanalizacją sanitarną wraz z przepompownią – ścieki z miejscowości Uleniec.

bottom of page