Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 5
tel. 91 416 30 51, fax 91 416 30 51 wew. 16
e-mail: sekretariat@puk.gryfino.pl
www.puk.gryfino.pl

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o w Gryfinie jest spółką prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Gryfino. Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest zaopatrzenie w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości w tym gospodarowanie odpadami, utrzymanie terenów zielonych. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie posiada akredytowane Laboratorium badawcze (certyfikat AB 1063). Zakres akredytacji obejmuje badanie: wody przeznaczonej do spożycia, ścieków i osadów ściekowych. W latach 2013-2014, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 finansowanego ze środków Unii Europejskiej, Przedsiębiorstwo przy współpracy z Gminą rozbudowało sieć kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino.

Wartość robót budowlanych realizowanych w ramach projektu wynosi ok. 10 108 404,38 zł. W roku 2015 Spółka rozpoczęła również rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Kościelnej i Orzechowej w miejscowości Radziszewo na terenie gminy Gryfino. Planowane jest wykonanie około 400 m sieci kanalizacji sanitarnej i około 600 m sieci wodociągowej.

 

Spółka zarządza składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Gryfino-wschód”. W październiku 2014 r. Spółka zawarła Porozumienie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wartość robót polegających na rekultywacji kwatery nr 1 o powierzchni 1,80 ha wraz z budową sześciu studni odgazowania oraz utworzeniem ścieżki edukacyjnej na terenie zrekultywowanej kwatery wyniesie

999 214,67 zł brutto. Zakończenie prac planowane jest do 30 listopada 2015 r.


W trosce o następne pokolenia i środowisko naturalne PUK sp. z o.o aktywnie prowadzi prace koncepcyjno-projektowe i modernizacyjne, dzięki którym w najbliższych latach zostaną wprowadzone kolejne nowoczesne rozwiązania techniczne, pozwalające zapewnić mieszkańcom gminy jeszcze smaczniejszą wodę, utrzymanie oczyszczania ścieków na osiągniętym wysokim poziomie, oraz bardziej efektywne rozwiązania gospodarki osadami ściekowymi.