top of page

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 5
tel. 91 416 30 51, fax 91 416 30 51 wew. 16
e-mail: sekretariat@puk.gryfino.pl
www.puk.gryfino.pl

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o w Gryfinie jest spółką prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Gryfino. Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest zaopatrzenie w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości w tym gospodarowanie odpadami, utrzymanie terenów zielonych. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie posiada akredytowane Laboratorium badawcze (certyfikat AB 1063). Zakres akredytacji obejmuje badanie: wody przeznaczonej do spożycia, ścieków i osadów ściekowych. W latach 2013-2014, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 finansowanego ze środków Unii Europejskiej, Przedsiębiorstwo przy współpracy z Gminą rozbudowało sieć kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino.

Wartość robót budowlanych realizowanych w ramach projektu wynosi ok. 10 108 404,38 zł. W roku 2015 Spółka rozpoczęła również rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Kościelnej i Orzechowej w miejscowości Radziszewo na terenie gminy Gryfino. Planowane jest wykonanie około 400 m sieci kanalizacji sanitarnej i około 600 m sieci wodociągowej.

 

Spółka zarządza składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Gryfino-wschód”. W październiku 2014 r. Spółka zawarła Porozumienie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wartość robót polegających na rekultywacji kwatery nr 1 o powierzchni 1,80 ha wraz z budową sześciu studni odgazowania oraz utworzeniem ścieżki edukacyjnej na terenie zrekultywowanej kwatery wyniesie

999 214,67 zł brutto. Zakończenie prac planowane jest do 30 listopada 2015 r.


W trosce o następne pokolenia i środowisko naturalne PUK sp. z o.o aktywnie prowadzi prace koncepcyjno-projektowe i modernizacyjne, dzięki którym w najbliższych latach zostaną wprowadzone kolejne nowoczesne rozwiązania techniczne, pozwalające zapewnić mieszkańcom gminy jeszcze smaczniejszą wodę, utrzymanie oczyszczania ścieków na osiągniętym wysokim poziomie, oraz bardziej efektywne rozwiązania gospodarki osadami ściekowymi.

bottom of page