top of page

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Hrubieszowie

22-500 Hrubieszów, ul. Krucza 20

tel./fax 84 696 26 07, 84 696 26 08

e-mail: pgkim.hrub.og@list.pl

www.pgkimhrubieszow.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie w obecnej formie funkcjonuje od 19 grudnia 1996 roku. Właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Hrubieszów. Przedmiotem działania Firmy jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków oraz gospodarka odpadami komunalnymi.

Pierwszymi źródłami zbiorowego zaopatrzenia w wodę były lokalne ujęcia wody, wybudowane w 1959 r. przy ul. B. Prusa i Pl. Staszica. W roku 1963 r. uruchomiono ujęcie wody przy ul. Polnej, a w roku 1972 na osiedlu Śródmieście. Centralne ujęcie wody przy ul. Teresówka 14a zostało uruchomione w roku 1977, uzdatniając wodę z trzech studni głębinowych. W chwili obecnej woda pobierana jest z sześciu studni głębinowych. Średnia dobowa produkcja wody w roku 2011 wyniosła 2443 m³. Proces technologiczny uzdatniania wody odbywa się bez użycia substancji chemicznych, w związku z czym woda zachowuje swój naturalny smak.

W wyniku projektu realizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w partnerstwie z Gminą Miejską Hrubieszów, w latach 2008-2012 przeprowadzono modernizację i rozbudowę systemu gospodarki wodno-ściekowej. Zakres projektu objął budowę 5,06 km kanalizacji sanitarnej, budowę 0,58 km sieci wodociągowej oraz modernizację wodociągu na odcinku 0,63 km, modernizację dwóch przepompowni ścieków, modernizację stacji uzdatniania wody oraz modernizację oczyszczalni ścieków wraz z prasą do osadu.

Obecnie miasto Hrubieszów zamieszkuje 18 936 mieszkańców, do których woda doprowadzana jest siecią wodociągową wraz z przyłączami o długości około 112 km. Długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej bez przykanalików wynosi około 50 km. Przygotowywany projekt do realizacji

w latach 2013-2014 przewiduje modernizację 23 km sieci wodociągowej na terenie miasta Hrubieszowa.

bottom of page