top of page
izba logo.jpg

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

85-073 Bydgoszcz, ul. Jana Kasprowicza 2

tel. 52 376 89 10, fax 52 376 89 20

e-mail: sekretariat@igwp.org.pl

www.igwp.org.pl

izba 1.jpg

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” powstała w 1992 roku. Jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce. Zrzesza 420 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków. Jest organizacją zawsze otwartą dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, których przedstawiciele chcą uczestniczyć w rozwoju sektora wod.-kan. i mieć realny wpływ na jego otoczenie prawne, techniczne i gospodarcze.

izba 2.jpg
izba 3.jpg

Izba stara się, aby branża wodociągowo-kanalizacyjna była silnym partnerem dla rządu i parlamentu w stanowieniu prawa, które dotyczy wody i ścieków. Mówi pełnym głosem o konieczności branżowych uregulowań prawnych, opiniuje większość projektów aktów prawnych i rozporządzeń dotyczących branży. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest organizacją, z którą przedstawiciele właściwych dla branży ministerstw chcą się spotykać, a jej głos traktowany jest z uwagą.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” pomaga członkom w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych. IGWP współpracuje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej, ze Związkiem Miast Polskich i Krajową Izbą Gospodarczą, której jest członkiem. Izba umacnia także i rozwija współpracę z organizacjami europejskimi: EUREAU – Europejską Unią Krajowych Stowarzyszeń Zaopatrzenia w Wodę i Usług Ściekowych oraz z Międzynarodową Organizacją Zaopatrzenia w Wodę IWA. Izba propaguje najlepsze praktyki i rozwój standardów branżowych, technicznych, ekonomicznych i prawnych współpracując z organizacjami branżowymi i przedstawicielami placówek naukowych.

bottom of page