top of page

Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.

14-202 Iława, ul. Wodna 2

tel. 89 648 51 23, fax 89 644 94 87

e-mail: office@ilawskiewodociagi.pl

www.ilawskiewodociagi.pl

Historia Spółki Iławskie Wodociągi sięga 1903 roku. Wówczas powstaje pierwsza oczyszczalnia ścieków na ulicy Jagiełły w Iławie oraz miejskie wodociągi i kanalizacja. Dopiero w 1991 roku zostaje oddana do użytku oczyszczalnia ścieków w Dziarnach koło Iławy, a w 1995 roku siedziba Iławskich Wodociągów przenosi się z ulicy Kościuszki na ulicę Wodną w Iławie.

Od ponad 100 lat dostarczamy wodę i oczyszczamy ścieki dla mieszkańców naszego miasta. W tym czasie iławskie wodociągi przeszły wiele zmian, zarówno organizacyjnych, jak i technologicznych, aby w chwili obecnej stać się nowocześnie zarządzaną i stosującą innowacyjne technologie firmą. Nieustannie dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać wodę o najlepszych parametrach fizykochemicznych i oczyszczać ścieki zgodnie z przyjętymi normami i dyrektywami.


Woda wydobywana jest z ośmiu studni głębinowych, z głębokości ok. 300 m, z pokładów wodonośnych okresu trzeciorzędu - paleogenu i czwartorzędu. Następnie w Stacji Uzdatniania Wody, woda surowa poddawana jest procesowi uzdatniania poprzez napowietrzanie i filtrację, z zastosowaniem filtrów HI FLO 9, UF 2100, TWIN 4. 

W roku 2007 wykonano ciekawą, z punktu widzenia technologicznego, inwestycję. Na terenie oczyszczalni wybudowano słoneczną suszarnię osadów. Do suszenia osadu powstałego z oczyszczania ścieków zastosowano, po raz pierwszy w Polsce, jednocześnie energię słoneczną i energię cieplną odzyskiwaną z oczyszczonych ścieków. Słońce ogrzewa pomieszczenie suszarni i znajdujący się tam osad, zaś ciepło odzyskane z oczyszczonych ścieków zasila system ogrzewania podłogowego w posadzce suszarni. Tak wysuszony granulat wykorzystywać można w leśnictwie i rolnictwie. 


Iławskie Wodociągi jako pierwsza ze spółek w Polsce północno-wschodniej sprzedaje na Towarowej Giełdzie Energii swoje prawa majątkowe z tytułu wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

 

Obecnie na terenie oczyszczalni w Dziarnach koło Iławy pracują dwa agregaty kogeneracyjne wykorzystujące biogaz jako paliwo do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Biogaz powstaje w wyniku fermentacji osadów pozyskanych w procesie oczyszczania ścieków w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych (ZKF). Pierwszy z nich został zakupiony w 2005 roku dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie, drugi zamontowano na oczyszczalni w 2010 roku dzięki środkom uzyskanym z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dzięki pracy agregatów i zastosowaniu technologii zwiększających produkcję biogazu, oczyszczalnia w Dziarnach w 91% jest samowystarczalna pod kątem zapotrzebowania na energię elektryczną i w 100% pod kątem zapotrzebowania na energię cieplną. 


Spółka, jako beneficjent, zakończyła w maju 2014 roku, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projekt pn. ,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Iława". Zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowane były na terenie miasta Iławy, Gminy Wiejskiej Iława oraz oczyszczalni ścieków w Dziarnach.

 

W ramach projektu wybudowano 97,8258 km sieci kanalizacji sanitarnej, 0,497 km sieci wodociągowej, przebudowano 1,49 km sieci kanalizacji sanitarnej, 0,55 km sieci wodociągowej oraz zmodernizowano oczyszczalnię ścieków. Ogółem projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 14 727 934,29 zł.

bottom of page