top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

88-100 Inowrocław, ul. Jaśkowskiego 14

tel. 52 357 40 71, fax 52 357 36 87

e-mail: sekretariat@pwikino.pl

www.pwikino.pl

Inowrocławskie Wodociągi szczycą się ponad 100 letnią historią. Od 01.01.1998 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków jako Spółka z o.o. – spółka prawa handlowego.

 

Przedsiębiorstwem w którym pracuje ponad 160 osób kieruje trzyosobowy Zarząd. Rocznie do inowrocławskiej sieci wtłaczanych jest ok. 3 mln m³  wody i odbieranych tyleż ścieków. Z własnego ujęcia wody w Trzaskach eksploatowanego od początków wodociągów w Inowrocławiu zaspokajane jest ok. 80% zapotrzebowania miasta na wodę. Ujęcie składa się z 20 studni głębinowych oraz dwóch stacji uzdatniania wraz z infrastrukturą.

Pozostała część zapotrzebowania miasta na wodę pokrywana jest zakupem wody ze źródeł zewnętrznych. W 2008 r. zaprojektowano i zrealizowano stację uzdatniania wody dla dwóch awaryjnych studni na terenie przepompowni wody w Balinie. Stacja ma na celu poprawę jakości ujmowanej wody i zwiększenie pewności zaopatrzenia miasta w przypadku zakłóceń w dostawie wody ze źródeł podstawowych.

 

Jakość wody jest monitorowana przez zakładowe Laboratorium, które od 2005 r. posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego. Przedsiębiorstwo eksploatuje ponad 300 km sieci wodociągowej i ponad 150 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Na sieci kanalizacyjnej pracuje 10 przepompowni ścieków. Brygady sieci wod-kan. w celu usprawnienia pracy oraz skrócenia czasu usuwania awarii zostały wyposażone w sprzęt do wykrywania i lokalizacji wycieków, kamerę do inspekcji i diagnostyki sieci kanalizacyjnej.

 

Ścieki z kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej trafiają dwoma kolektorami do oczyszczalni ścieków, przy której funkcjonuje również stacja zlewna. Oczyszczalnia realizowana była etapami: I etap – część mechaniczna oddana do użytku w 1985 r., II etap – część biologiczna w 1996 r., III etap – część energetyczna z przeróbką osadów w 1998 r. Od 1999 roku oczyszczalnia eksploatowana jest kompleksowo. W 2006 r. przebudowano część mechaniczną – stację krat oraz piaskowniki oraz zmodernizowano część energetyczną – wymieniono jeden z agregatów, zmodernizowano instalację odzysku ciepła przy agregatach, pobudowano awaryjną kotłownię na biogaz. Modernizacja współfinansowana była z funduszu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Eksploatacja części biologicznej i bioenergetycznej oraz stały monitoring i analiza procesu oczyszczania pozwalają na wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu świadczy usługi w zakresie:

  • kompleksowego wykonawstwa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

  • diagnostyki sieci kanalizacyjnych kamerą do inspekcji kanałów,

  • udrażniania przewodów kanalizacyjnych,

  • prac ziemnych koparką wieloczynnościową,

  • montażu, naprawy i legalizacji wodomierzy,

  • laboratoryjnego badania wody i ścieków.

 

Efekty działań przedsiębiorstwa ukryte pod ziemią często pozostają niewidoczne dla odbiorców usług ale znacząco podnoszą standard życia mieszkańców miasta. Prace i starania Spółki nad ochroną interesów odbiorców usług oraz poprawą wydajności i jakości świadczonych usług były wielokrotnie nagradzane.

bottom of page