top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

63-200 Jarocin, ul. Gajówka 1, Cielcza

tel. 62 747 34 87, fax 62 747 34 80

e-mail: pwik@pwikjarocin.pl

www.pwikjarocin.pl

Początki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie sięgają przedwojennego przedsiębiorstwa Zakładu Wody, Siły i Gazu, które dostarczało do miasta wodę, energię elektryczną i gaz oraz odprowadzało i oczyszczało ścieki. W latach powojennych Przedsiębiorstwo wielokrotnie ulegało transformacjom i przekształceniom. W obecnym kształcie Spółka funkcjonuje od 21 marca 1997 roku. Miasto Jarocin zostało zwodociągowane i skanalizowane w latach 1910-1913. W latach 60. i 70. ubiegłego stulecia gruntownie zmodernizowano stację uzdatniania wody przy ulicy Poznańskiej. W latach 80. wybudowano i oddano do użytku stację uzdatniania wody w Wilkowyi, a na początku lat 90., w celu zapewnienia dostaw wody na Osiedle Południe, przystosowano do potrzeb sieci miejskiej ujęcie wody w Stefanowie.

Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane były na mechaniczną oczyszczalnię ścieków w Cielczy. Oczyszczalnia ta została oddana do użytku w latach 1912-1913. Staraniem władz samorządowych, w latach 1997-1999, wykonano jej rozbudowę o część biologiczną (II° oczyszczania) ze strącaniem związków biogennych zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Nadrzędnym celem PWiK w Jarocinie jest dbanie o komfort życia mieszkańców oraz troska o środowisko naturalne. Produkcja wody dla miasta i gminy Jarocin odbywa się z sześciu stacji uzdatniania wody. Spółka eksploatuje łącznie 23 studnie głębinowe, głównie mioceńskie, produkujące blisko 2 mln m³ wody rocznie. Łączna długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 468,99 km. Każdego dnia dostarczamy uzdatnioną wodę do ponad 11 tys. gospodarstw domowych i firm z terenu miasta i gminy Jarocin. Oczyszczalnia ścieków w Cielczy obsługuje miasto i gminę Jarocin oraz część gmin Jaraczewo i Kotlin. Przepustowość OŚ Cielcza wynosi ok. 12,5 tys. m³/dobę. Jako spółka komunalna realizuje wszelkie zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.

Przy wykorzystaniu środków własnych, gminy, dotacji z Unii Europejskiej (ZPORR, PROW) oraz pożyczek z WFOŚiGW, NFOŚiGW, PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie stale modernizuje i rozbudowuje zarówno infrastrukturę podziemną, jak i obiekty technologiczne. Tym samym jest jednym z największych inwestorów na terenie gminy. W latach 2003-2012 przeprowadzono inwestycje polegające na kanalizowaniu Gminy Jarocin. Jej wynikiem jest skanalizowanie 21 miejscowości i oddanie do użytku 254,17 km nowej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Zaangażowanie Spółki w działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego, społeczeństwa, a także partnerski stosunek do klientów, sprawia, iż działalność firmy jest pozytywnie oceniana przez otoczenie, czego dowodem są nagrody i wyróżnienia takie jak: „Przedsiębiorca dla środowiska”, „Najwyższa jakość w ochronie środowiska” i szereg innych. Ścisły nadzór nad utrzymaniem wysokiej jakości wody i ścieków pełni firmowe laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie (AB862), które sukcesywnie jest doposażane w niezbędne urządzenia laboratoryjne do badań wody oraz ścieków. Zakres akredytacji obejmuje 28 metod badawczych dla wody i ścieków. Laboratorium ciągle podnosi poziom i zakres swoich usług, ciesząc się uznaniem klientów.

bottom of page