top of page

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle

38-200 Jasło, ul. Piotra Skargi 86a

tel. 13 443 67 60, fax 13 446 23 83

e-mail: mpgk@mpgk.jaslo.pl

www.mpgk.jaslo.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jaśle powstało w dniu 1 stycznia 1952 r. Od początku istnienia jest przedsiębiorstwem wielobranżowym i przechodziło szereg zmian organizacyjnych. Od dnia 1 lipca 1997 r. funkcjonuje jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Całość udziałów należy do Miasta Jasła. W obecnej działalności koncentruje się na świadczeniu usług dla potrzeb 37 tys. mieszkańców miasta w zakresie: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w ciepło.

Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z ujęcia powierzchniowego rzeki Wisłoki o wydajności 200 l/s poprzez stację uzdatniania, z wykorzystaniem wysokoefektywnego procesu koagulacji, w oparciu o technologię ACTIFLOTR firmy Kruger i filtry pośpieszne dwuwarstwowe. Woda po uzdatnieniu doprowadzana jest do odbiorców siecią wodociągową o długości 198 km oraz pięcioma pompowniami strefowymi. W sytuacjach zagrożeń do dyspozycji jest ujęcie wód podziemnych o wydajności 14,5 m³/h. Ścieki odprowadzane są za pośrednictwem zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz ogólnospławnej o łącznej długości 203 km i 21 przepompowniami ścieków na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 20 tys. m³/dobę w porze suchej i 72 tys. m³/dobę dla pory deszczowej. Dodatkowo do układu kanalizacyjnego Przedsiębiorstwa odprowadzane są także ścieki sanitarne z Gmin: Jasło, Dębowiec i Kołaczyce. Wielkość sprzedaży wody wynosi 1,6 mln m³/rok, a ilość oczyszczonych ścieków to około 2,0 mln m³/rok.

Przedsiębiorstwo w szerokim zakresie korzysta ze środków zewnętrznych na poprawę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. W 2009 r. zakończona została inwestycja w zakresie gospodarki wodnej w mieście Jasło – realizowana w ramach Funduszu Spójności nr 2005/PL/16/C/PE/007 pn. „Poprawa czystości zlewni rzeki Wisłoki”. Zmodernizowano i rozbudowano stację uzdatniania wody i wymieniono sieci wodociągowe o długości 10,1 km. Koszt zadania zamknął się kwotą 31,3 mln zł z czego środki Funduszu Spójności to 19,6 mln zł, a środki własne to 11,7 mln zł. W 2011 r. Przedsiębiorstwo wraz z czterema gminami przystąpiło do realizacji projektu grupowego, prowadzonego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki pn. „Poprawa czystości zlewni rzeki Wisłoki – etap II”.

W ramach tego projektu do 2014 r. na terenie Jasła, przy dofinansowaniu Funduszu Spójności, przeprowadzona zostanie modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej o wartości 11,2 mln zł. Przy pomocy dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6,1 mln zł, w 2012 r. zakończone zostaną roboty przy odbudowie urządzeń kanalizacyjnych po zniszczeniach spowodowanych przez powódź 2010 r.

bottom of page