top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.

Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra

tel. 75 73 03 501, fax 75 73 03 516

e-mail: sekretariat@wodnik.net.pl

wodnik.net.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w obecnej formie organizacyjnej działa od 27 lipca 2003 roku po objęciu przez Gminę Jelenia Góra wszystkich udziałów. Właściciel systematycznie podwyższał kapitał zakładowy poprzez dokonywanie raportów finansowych i rzeczowych, zwiększając wartość Spółki do ponad 219 milionów złotych na koniec 2012 roku.

 

Spółka realizuje swoje zadania statutowe w zakresie:

 • bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb odbiorców z terenu Miasta Jelenia Góry w kwestii zaopatrzenia w wodę i odbioru oraz oczyszczania ścieków,

 • eksploatacji i utrzymania w stanie sprawności technicznej posiadanych urządzeń wodociągowych i          kanalizacyjnych,

 • prawidłowej gospodarki zasobami wodnymi, eksploatowanymi dla potrzeb wodociągowych,

 • pełnej laboratoryjnej kontroli systemu produkcji i zaopatrzenia,

 • prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej zbiornika „Sosnówka”.

 

Ponadto Spółka realizuje na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych takie usługi jak:

 • montaż i demontaż wodomierzy,

 • badania laboratoryjne wody i ścieków,

 • wydawanie warunków technicznych przyłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • uzgadnianie dokumentacji technicznej dla inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

 • wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych,

 • wykonywanie udrożnień sieci kanalizacyjnej specjalistycznym sprzętem wysokociśnieniowym KERAX HUWER oraz STAREM SW201A,

 • wykonywanie telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej,

 • lokalizacja wycieków na sieci wodociągowej za pomocą korelatorów dźwięku ENIGMA.

Swoją działalność podstawową Spółka prowadzi między innymi w oparciu o dwie wybudowane przy pomocy środków unijnych inwestycje: mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków z podwyższonym usuwaniem związków biogennych (wydajność średniodobowa – 21 tys. m³ na dobę) oraz nowoczesny zakład uzdatniania wody „Sosnówka” o wydajności 25 tys. m³ na dobę. Obie inwestycje zostały oddane do eksploatacji w 2009 roku. Aktualnie Spółka jest w trakcie realizacji Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra” (przewidywana wartość inwestycji – około 113 milionów złotych) stanowiącego ostateczne uzupełnienie zrealizowanych przez Miasto Jelenia Góra inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Jeleniej Góry odbywa się z czterech ujęć wody:

 • Zakładu Produkcji Wody „Grabarów” – roczny pobór około  3 900 tys. m³,

 • Zakładu Uzdatniania Wody „Sosnówka” – roczny pobór około 3 300 tys. m³,

 • ujęcia górskiego „Leśniczówka” – roczny pobór około 145 tys. m³,

 • ujęcia górskiego „Kamienna Wieża” – roczny pobór około 135 tys. m³.

 

Spółka posiada Certyfikaty według norm ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. Systematycznie wprowadzane są nowe rozwiązania takie jak: GIS, radiowe odczyty wodomierzy, model do hydraulicznego zarządzania siecią, monitorowanie sieci, e-biuro. Jednocześnie rozszerzany jest zakres działania Spółki o dwie okoliczne Gminy: Janowice Wielkie i Jeżów Sudecki.

bottom of page