top of page
Prosna_foto_03.jpg

Spółka Wodno-Ściekowa PROSNA

62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a

tel. 62 769 66 00

e-mail: sekretariat@prosna.com.pl

www.prosna.com.pl

PROSNA_Kalisz.jpg

Spółka Wodno-Ściekowa PROSNA w Kaliszu powołana została w styczniu 1986  roku przez ówczesnego Wojewodę Kaliskiego, a inicjatorem przedsięwzięcia były miejscowe zakłady przemysłowe. Firma działa w oparciu o ustawę Prawo wodne i wpisana została do katastru wodnego regionu wodnego zlewni rzeki Warty. Spółkę tworzy trzynastu członków, w tym samorządy: Miasto Kalisz, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina Gołuchów oraz następujące zakłady: PWiK Kalisz Sp. z o.o., Kalskór S.A., Haft S.A., Runotex S.A., PSS SPOŁEM Kalisz, WPK Skalmierzyce

Sp. z o.o., SM Mlekovita, WSK „PZL–Kalisz” S.A., FRUCTON Sp. j., CALFROST Sp. z o.o.

 

W latach 1995-2003 PROSNA wybudowała nowoczesną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Kucharach oraz kilkadziesiąt kilometrów kolektorów przerzutowych. Realizacja inwestycji o łącznej wartości 160 mln złotych oraz dalszy rozwój zakładu, możliwy jest dzięki pomocy finansowej udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz dotacjom pozyskanym z Unii Europejskiej. Łączna wartość dotacji unijnych pozyskanych przez spółkę przekracza kwotę 14 mln złotych, natomiast wartość umorzonych pożyczek wynosi 11,2 mln złotych. Dzięki utworzonej infrastrukturze firma obsługuje zlewnię zamieszkałą przez ponad 100 tys. mieszkańców. Oczyszczalnia odbiera ścieki z terenu miasta Kalisza oraz gmin leżących w trzech powiatach: kaliskim, ostrowskim oraz pleszewskim. Pozyskane środki pomocowe pozwalają na stały rozwój Zakładu bez konieczności podnoszenia cen dla mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię.

Prosna_foto_04.jpg
Prosna_foto_02.jpg
Prosna_foto_05.jpg
Prosna_foto_01.jpg

Jednym z celów, które postawiła przed sobą PROSNA, jest osiągnięcie samowystarczalności energetycznej oczyszczalni. Obecnie już 100% energii cieplnej i 70% energii elektrycznej wykorzystywanej przez obiekty oczyszczalni w Kucharach, wytwarzane jest w jednostkach kogeneracyjnych o łącznej mocy ok. 600 kW. Eksploatowane kogeneratory zaopatrywane są w biogaz pochodzący z dwóch zamkniętych komór fermentacyjnych.

 

Obecnie firma kończy kolejne zadanie inwestycyjne, polegające na rozbudowie części biologicznej oczyszczalni. Przedsięwzięcie umożliwi zwiększenie ładunku zanieczyszczeń przyjmowanych przez oczyszczalnię oraz przeprowadzenie niezbędnych remontów istniejących linii technologicznych, eksploatowanych od 20 lat. Jednym

z elementów zadania jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kW, która będzie kolejnym źródłem energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Będzie to kolejny krok ku samowystarczalności energetycznej zakładu.

PROSNA efektywnie zarządza majątkiem o wielomilionowej wartości, zatrudnia 40 osób, które tworzą profesjonalną załogę obsługującą nowoczesne obiekty. W spółce wdrożony jest system zarządzania środowiskowego ISO14001:2015. Zakładowe laboratorium uzyskało certyfikat akredytacji laboratorium badawczego wystawiony przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.

bottom of page