top of page

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach

40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19

tel. 32 603 88 61, fax 32 603 86 14

e-mail: gpw@gpw.katowice.pl

www.gpw.katowice.pl

GPW Katowice.jpg

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów to niemal 140 lat niezwykłej historii


W latach 80. XIX wieku zapadły pierwsze decyzje budowy systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi dla mieszkańców Górnego Śląska. Podyktowane to było stale pogarszającą się jakością wody, czerpanej przez ludność z lokalnych studni i zbiorników
powierzchniowych.

 

W 1882 roku zakończono realizację Karchowickiej Studni Głębinowej. Rok ten przyjmuje się jako początek budowy systemu zaopatrzenia w wodę regionu Górnego Śląska. Jest to również rok powstania Górnośląskich Wodociągów. Przez całe dziesięciolecia system ten modernizowany, rozbudowywany, obejmował swoim zasięgiem coraz większy
obszar. W jego rozwoju można wyróżnić kilka okresów: do I wojny światowej, międzywojenny, po II wojnie światowej i po przemianach ustrojowych po 1989 roku.

 

W 1991 roku nastąpił podział przedsiębiorstwa. Powstało Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, zajmujące się hurtową dostawą wody oraz lokalne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, dostarczające wodę odbiorcom indywidualnym.

Obecnie system charakteryzuje się: wysokosprawnymi urządzeniami do uzdatniania wody, siecią rurociągów umożliwiających przerzut wody pomiędzy poszczególnymi rejonami aglomeracji, możliwościami magazynowaniawody i wyrównywania jej rozbiorów poprzez zbiorniki sieciowe, a także rezerwami produkcyjnymi, umożliwiającymi dostawy wody nawet w przypadku wystąpienia awarii któregoś z jego elementów. Na system ten składają się: dwa Zakłady Uzdatniania Wody (ZUW), dziewięć Stacji Uzdatniania Wody (SUW), osiem Oddziałów Sieci Magistralnej(OSM), dziewięć kompleksów sieciowych zbiorników wyrównawczych o łącznej pojemności 374 tysiące m³ oraz około 900 km wodociągowej sieci magistralnej o średnicy do 1,8 m. System sieci magistralnej oraz stacji uzdatniania wody zaopatruje w wodę pitną obszar o powierzchni około 4300 km² na terenie 66 gmin województwa śląskiego, zamieszkały przez 3,5 mln mieszkańców, co stanowi 85% populacji miast i gmin Górnego Śląska.

GPW_03.jpg
GPW_01.jpg

Bezpieczeństwo dostaw wody to nasz priorytet


„Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie.” – tak brzmi fragment preambuły Ramowej Dyrektywy Wodnej Parlamentu Europejskiego. Wpisuje się on doskonale w misję i idee, jakie przyświecają Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów, zwłaszcza w świetle dynamicznych zmian klimatu.


Od obfitych opadów i dużych wezbrań, po fale upałów i zagrożenie suszą – tak wyglądają ostatnie lata. Wezbrania wód
z maja 2019 roku i towarzysząca im fala powodziowa były niemal identyczne jak podczas powodzi stulecia z 1997 roku. Tym razem powódź ominęła jednak Górny Śląsk, a Zbiornik Goczałkowicki, który ma ogromną rezerwę powodziową, spełnił swoje zadanie. Doskonała „praca” zbiornika to wypadkowa pomiarów i symulacji hydrologicznych
prowadzonych już od 1834 roku. Specjaliści Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów posiadają setki obliczeń i wykresów, łącznie z symbolicznym biblijnym potopem, który może zdarzyć się raz na tysiąc lat. – Jesteśmy przygotowani na dużą powódź każdego dnia – podkreśla Andrzej Siudy – kierownik Zbiornika Goczałkowickiego.


Tuż po majowych wezbraniach całą Polska zmagała się z falą upałów i zagrożeniem suszą. Tzw. susza hydrogeologiczna trwa tak naprawdę już od kwietnia 2018 roku. Na Śląsku nie brakuje jednak wody do picia.
Wszystkie tereny w zasięgu sieci GPW są całkowicie bezpieczne. System sieci magistralnej oraz stacji uzdatniania wody jest w pełni przygotowany do elastycznego trybu pracy i zwiększonych poborów wody związanych z wysokimi temperaturami i okresem suszy hydrogeologicznej. Pracuje on na około połowę swojej wydajności. 80% zasobów wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów pochodzi ze zbiorników retencyjnych. Obecnie w zbiornikach Goczałkowickim, Dziećkowickim i zbiornikach kaskady Soły (Tresna, Porąbka, Czaniec) znajduje się 190 mln m³ wody.
Zatem w tym kontekście nie ma zagrożenia suszą i brakiem wody pitnej. Są to absolutnie normalne warunki eksploatacji. Jeżeli w systemie zbiorników zaporowych zapas wody jest mniejszy niż 160 mln m³, wprowadza się korekty w sposobie gospodarowania wodą, jeżeli zaś zapas wody jest mniejszy niż 80 mln m³, zaczyna się wprowadzać się ograniczenia w poborach wody. Taka sytuacja miała miejsce na początku lat 90. XX wieku. Warto dodać, że rezerwa zasobów dyspozycyjnych w Zbiorniku Goczałkowickim wystarczy na aż 500 bezdeszczowych dni!

GPW_05.jpg
GPW_06.jpg
GPW_04.jpg
GPW_07_edited.jpg

Najnowsza technologia w służbie ludziom i środowisku


Nad jakością i bezpieczeństwem wody dostarczanej przez GPW czuwa także zespół akredytowanych laboratoriów Wydziału Badania Wody przedsiębiorstwa. Zadaniem laboratoriów Wydziału jest profesjonalne pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody powierzchniowej, głębinowej i ścieków, wody na pływalniach i kąpieliskach oraz wykonywanie badań laboratoryjnych.

 

Sprawnie funkcjonujący system zarządzania, kompetentny personel stale podnoszący swoje kwalifikacje, wiarygodne metody badań, nowoczesne, nadzorowane zgodnie z wymaganiami wyposażenie, odpowiednie, podlegające stałej kontroli warunki środowiskowe i lokalowe prowadzenia badań, pozwalają uzyskiwać miarodajne wyniki, dając klientowi pewność, że są one rzetelne i użyteczne.

 

Potwierdzeniem wysokiej jakości prowadzonych badań są satysfakcjonujące wyniki, uzyskiwane przez laboratoria Wydziału Badania Wody w międzynarodowych badaniach biegłości, organizowanych przez LGC Standards (Bury, UK), ERA – A Waters Company (Golden CO, USA), RT Corp (Laramie WY, USA).

GPW_09.jpg
GPW_08.jpg
bottom of page