top of page

Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. 

63-600 Kępno, ul.Wrocławska 28

tel. 62 782 24 50, fax 62 782 99 74

biuro@wodociagi.kepno.pl

www.wodociagi.kepno.pl

Narastające od końca XIX w. problemy z zaopatrzeniem mieszkańców Kępna w wodę zdopingowały magistrat do podjęcia na początku sierpnia 1900 r. uchwały o budowie centralnego wodociągu dla miasta. W 1904 r. miasto zleciło wrocławskiemu inżynierowi Reinholdowi Mestelowi opracowanie projektu stacji i sieci wodociągowej, a następnie realizację inwestycji. Oddany do eksploatacji w 1905 r. zakład wodociągowy miał ujęcie wody rozwiązane w postaci dwóch studni rurowych o głębokości 35 m, z których wodę zasysały pompy tłokowe z napędem gazowym. Czystą wodę gromadzono w podziemnym zbiorniku wody czystej, skąd pompy wysokiego ciśnienia tłoczyły ją do zbiornika w wieży wodnej, z którego grawitacyjnie spływała do miasta.

Cały reżim technologiczny, z wyjątkiem ujęcia wody, został skoncentrowany w zwartym kompleksie zakładu wodociągowego. Składał się on z budynku mieszkalno-administracyjnego kierownika, stacji pomp, stacji gazogeneratorów i stacji filtrów oraz wpisanej w cały zespół architektoniczny dominującej wieży wodnej.

 

Eksploatowany od 1905 r. kompleks zakładu wodociągowego przy ul. Wrocławskiej został wyłączony z ruchu w 1995 r.,  a jego funkcję przejęła stacja pomp i uzdatniania wody przy ul. Słonecznej. W związku z unieruchomieniem starego obiektu Wodociągi Kępińskie dokonały kompleksowej renowacji wieży wodnej i jej adaptacji na wieżę widokową.

 

Od maja 2010 r. Wodociągi Kępińskie realizują projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach zaplanowanych do 2015 r. inwestycji planowane jest wyposażenie gmin Kępno i Baranów w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków. Dla potrzeb ich realizacji należy wybudować łącznie 37,66 km sieci grawitacyjnej, 19,94 rurociągów tłocznych, 7,27 km przyłączy i 34 przepompownie, co pozwoli na obsługę ponad 4000 nowych mieszkańców. Łączna wartość projektu to ponad 72 mln złotych, z czego prawie 50% pokrywa Unia Europejska.

bottom of page