top of page

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
11-400 Kętrzyn, ul. Poznańska 6
tel./fax 89 751 49 53, 89 751 49 06
e-mail: mwik_kn@op.pl
www.mwik.ketrzyn.pl

Pierwsze wzmianki na temat wodociągów w Kętrzynie pochodzą z drugiej połowy XVII wieku. W latach 1667-1670 wybudowano wodociąg miejski doprowadzający wodę ze Stawu Młyńskiego. Budowę obecnie funkcjonującego systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków rozpoczęto w latach 80. XIX wieku.

 

Pierwsze sieci wodociągowe wybudowano z rur żeliwnych, a obejmowały one głównie centrum miasta. W roku 1902 oddano do użytku 27-metrową wieżę ciśnień. W latach 1905-1908 wybudowano grawitacyjny rozdzielczy system kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a zebrane ścieki były bez podczyszczenia kierowane do rzeki Guber. Dopiero w latach 1927-1928 wykonano i oddano do użytku mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków z beztlenową fermentacją osadów ściekowych w zamkniętych komorach. Od 1992 roku gospodarkę wodno-ściekową w Kętrzynie i okolicy prowadzą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zgodnie ze statutem zapewniają ciągłą i niezawodną dostawę wysokiej jakości wody dla mieszkańców miasta i gminy Kętrzyn.

Woda produkowana jest przez dwie stacje uzdatniania wody: Wschód w Karolewie (o zdolności produkcyjnej 2330 m³/d z czwartorzędowym ujęciem wody w Czernikach złożonym z sześciu studni głębinowych o głębokości 96-120 metrów) oraz Zachód w Jeżewie (o zdolności produkcyjnej 8130 m³/d z czwartorzędowym ujęciem wody na terenie kolonii Gałwuny w skład którego wchodzi siedem studni głębinowych o głębokości 64-84 metrów). Stacja w Jeżewie, po modernizacji i przebudowie, wyposażona jest w trzystopniowy węzeł filtracji z biologicznym stopniem do usuwania jonu amonowego. Modernizację jej wykonano w latach 2007-2008 przy wsparciu z EFRR w ramach ZPORR. Komunalna oczyszczalnia ścieków w Trzech Lipach, wybudowana w latach 1996-1997, wykorzystuje technologię osadu czynnego, a jej wydajność to 6500 m³/d.

 

Dzięki modernizacji, która miała miejsce w latach 2010-2012, wybudowano węzeł autotermicznej tlenowej stabilizacji osadu, który pozwala odzyskiwać energię cieplną do celów technologicznych obiektu, a z powstających osadów ściekowych wytwarzać nawóz organiczny ATSAN. Na ten cel spółka pozyskała środki z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ. MWiK Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji urządzeń oraz obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych. Posiada nowoczesny specjalistyczny sprzęt komunalny i budowlany, a jej pracownicy to specjaliści z dużą wiedzą i doświadczeniem. Od 2016 roku spółka dzierżawi ośrodek wypoczynkowy Kętrzyńska Przystań w miejscowości Przystań, nad jeziorem Mamry. Obiekt znajduje się na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Północnomazurska. Do dyspozycji klientów jest 18 domków wypoczynkowych, świetlico-stołówka, budynek sanitarny, punkt małej gastronomii, plac zabaw, boiska oraz kąpielisko i przystań jachtowa.

bottom of page