top of page

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

32-650 Kęty, ul. św. M. Kolbe 25a

tel./fax 33 845 22 78, 33 845 33 87

e-mail: mzwik@mzwik-kety.com.pl

www.mzwik-kety.com.pl

Spółka pod nazwą „Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” rozpoczęła swoją działalność w wyniku przekształcenia z Zakładu Budżetowego w dniu 21.07.2008 roku i obecnie ze 100% udziałem Gminy Kęty działa jako spółka prawa handlowego.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji posiada sieć wodociągową o długości 201,1 km, z czego na terenie miasta znajduje się 67 km sieci, a na terenie sołectw 134,1 km. Do sieci wodociągowej podłączonych było pod koniec 2011 roku 5530 budynków mieszkalnych i 608 firm. Długość sieci kanalizacyjnej na koniec 2011 roku wyniosła 91,9 km, w tym 17,7 km kanalizacji ogólnospławnej i 6,2 km rurociągów tłocznych. Zakład posiada 16 przepompowni, których łączna wydajność wynosi 0,21 m³/s. W przeciągu ostatnich 20 lat przyrost sieci wodociągowej wyniósł 84,5 km, natomiast kanalizacyjnej – 80,1 km. Inwestycje na sieci wodociągowe do 1998 roku finansowane były przez Gminę Kęty, a w latach następnych również przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W latach 1998-2001 została zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Kętach za kwotę 20 316 000 zł. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, w której zastosowano nisko obciążony osad czynny, dostosowany do prowadzenia procesu denitryfikacji oraz biologicznej defosfatacji z gospodarką osadową opartą o procesy fermentacji, odwodniania i higienizacji. Powstający osad obecnie wykorzystywany jest na cele rolnicze. Do kontroli i sterowania procesami oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów, oczyszczalnię wyposażono w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową wraz z systemem sygnalizacji i wizualizacji.

Laboratorium Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje badania ścieków, osadów oraz wód powierzchniowych. Wykonuje także kontrolę podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Akredytacja jest zewnętrznym uznaniem wiarygodności i profesjonalizmu badań przeprowadzanych przez Laboratorium. W swoich badaniach stosuje metody badań zgodnie z metodyką referencyjną. Analizy wykonywane są przez wykwalifikowany i doświadczony personel, który regularnie uczestniczy w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości, wykorzystując nowoczesną aparaturę pomiarową.

bottom of page