top of page

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie 
62-650 Kłodawa, ul. Bierzwieńska 134
tel./fax 63 273 07 61, 63 273 16 41
e-mail: biuro@zwikklodawa.pl
www.zwikklodawa.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Kłodawa. Powstał w 1991 roku, w wyniku podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. Zakład odpowiedzialny jest za zaopatrzenie w wodę oraz gospodarkę wodno-ściekową na terenie Gminy Kłodawa. Zarządza w imieniu Gminy ujęciami wody, siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz mechaniczno-biologicznymi oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Pomarzany (o przepustowości 3160 m³/d) oraz w Straszkowie (o przepustowości 100 m³/d).

ZWiK posiada dwie Stacje Uzdatniania Wody zlokalizowane w miejscowościach Kłodawa i Luboniek, gdzie łączna produkcja wody wynosi ok. 2500 m³/d. Dostarczanie wody do odbiorców odbywa się za pomocą sieci wodociągowej o długości 214,8 km, natomiast proces oczyszczania ścieków realizowany jest poprzez sieć kanalizacyjną o długości 29 km. Produkowana przez nas woda spełnia wszelkie wymagania dla wody pitnej, a jej jakość monitorowana jest przez akredytowane laboratoria. Naszym głównym celem jest utrzymanie oraz podwyższanie jakości świadczonych usług, zarówno związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, jak i odprowadzaniem ścieków. Dokładamy wszelkich starań aby ceny oferowane naszym odbiorcom były konkurencyjne.

 

W latach 2013-2014 zostały zrealizowane zadania związane z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (PROW). Beneficjentem projektu był Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, a jego całkowita wartość to 1.561.567,29 zł, przy wnioskowanej wartości dofinansowania 940.764,20 zł. Dzięki zrealizowanemu projektowi PROW rozbudowano wiejską sieć wodociągową w miejscowościach: Bierzwienna Długa-Kolonia, Dębina i Kobylata, wybudowano nowe ujęcie wody ze studni głębinowej oraz wiatę do składowania i osuszania osadów z wiejskich oczyszczalni ścieków. Dokonano również zakupu koparko-ładowarki (dla potrzeb składowania i osuszania osadów) oraz specjalnego samochodu do czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacyjnych.

W ramach programu Infrastruktura i Środowisko Gmina Kłodawa wspólnie ze ZWiK w latach 2016-2020 będzie realizowała pięć inwestycji:
•    rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków w Pomarzanach;
•    rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Kłodawie;
•    budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Pomarzanach;
•    budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Łęczyckiej w Kłodawie;
•    uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Kościuszki w Kłodawie.

bottom of page