top of page

Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o.

46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 7

tel. 77 418 14 71, fax 77 418 52 89

e-mail: sekretariat@hydrokom.pl

www.hydrokom.pl

Historia Firmy
Budowę infrastruktury dla przyszłych wodociągów i kanalizacji w Kluczborku rozpoczęto w 1906 r. Trzy lata później, tj. w 1909 r. oddano do użytku miejskie wodociągi i kanalizację i tę datę przyjmuje się jako rok powstania wodociągów miejskich w Kluczborku. W 1945 r. wodociągi i kanalizacja zostały przejęte przez administrację polską. Po wieloletnich zmianach organizacyjnych w 1993 r. władze samorządowe powołały Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „HYDROKOM” w Kluczborku z zadaniem dostawy wody pitnej i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kluczborka, obsługując 25 tys. mieszkańców.


W następnym roku poszerzono obszar działalności Spółki o wodociągi usytuowane na terenie wiosek gminy Kluczbork, czyli o kolejne 10 tys. mieszkańców. Na mocy zawartej umowy w 2007 r., HYDROKOM Sp. z o.o. rozpoczęła eksploatację urządzeń wod.-kan. na terenie sąsiedniej gminy Lasowice Wielkie, obsługując dodatkowo 7 tys. mieszkańców.

 

Niezaprzeczalnie ważnym wydarzeniem dla Spółki jest przejęcie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Byczynie w III kwartale 2015 r. Od tej chwili Spółka świadczyć będzie usługi dla ponad 52 tys. mieszkańców gmin Kluczbork, Lasowice Wielkie i Byczyna. 

Rozwój Spółki i prowadzone inwestycje
W momencie powołania spółki kapitałowej nastąpił jej intensywny rozwój. W 1999 r. oddano do użytku nowo wybudowaną oczyszczalnię ścieków w Ligocie Dolnej, a w 2010 r. przeprowadzono modernizację budynku biurowego. Inwestycja ta została zgłoszona do Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego Modernizacja ROKU 2010 pod patronatem Prezydenta RP, uzyskując tytuł laureata.


Ostatnie lata w Spółce nacechowane były także intensywną modernizacją sprzętu i obiektów wod.-kan. Wymieniono całkowicie sprzęt transportowy, a także zakupiono sprzęt specjalistyczny i budowlany. 


Od 2014 r. Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. wspólnie z gminą Kluczbork realizują projekt pn. „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 


Zakres projektu obejmuje przede wszystkim:

 • Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bąków, Kuniów, Ligota Dolna i Kluczbork (ul. Klasztorna);

 • Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnych;

 • Rozbudowę i modernizację części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej koło Kluczborka;

 • Modernizację zabytkowej stacji uzdatniania wody przy ul. Strzeleckiej w Kluczborku.

 

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec sierpnia 2015 r. Inwestycja, której koszty oszacowano na 32 mln złotych, była możliwa do zrealizowania dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Wysokość dofinansowania to niespełna 17 mln złotych.


Obecna infrastruktura, którą zarządza Spółka, to:

 • 11 ujęć z 28 studniami głębinowymi o łącznej wydajności 1028 m³/h;

 • 8 stacji uzdatniania wody;

 • 23 przepompownie ścieków; 

 • 3 oczyszczalnie ścieków, gdzie średniodobowy przepływ ścieków wynosi 9145 m³/d;

 • 145 km sieci kanalizacyjnej;

 • 658 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Usługi oferowane przez HYDROKOM Sp. z o.o.
Oprócz działalności w zakresie dystrybucji wody pitnej, odbioru i oczyszczania ścieków, Spółka świadczy również usługi w zakresie:

 • kompleksowego wykonawstwa robót budowlano-montażowych przyłączy wod.-kan.;

 • wywozu nieczystości płynnych i czyszczenia sieci kanalizacyjnej;

 • przyjmowania ścieków dowożonych do punktu zlewnego;

 • sprzedaży i montażu wodomierzy;

 • wynajmu sprzętu i urządzeń. 

 

W 2005 roku w Spółce wdrożono Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm ISO 9001 i 14001, otrzymując stosowny Certyfikat. Co roku Firma jest audytowana, w celu potwierdzenia utrzymania najwyższych standardów w zakresie produkcji i dystrybucji wody oraz oczyszczania ścieków.


Obsługa klienta i spełnianie jego wymagań są uznawane w Spółce za priorytetowe. Od lat funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta, gdzie w sposób profesjonalny i kompetentny są załatwiane sprawy klientów. Wprowadzono także Internetowe Biuro Obsługi Klienta, a na swojej stronie internetowej Firma na bieżąco informuje społeczność lokalną o prowadzonych pracach, awariach, świadczonych usługach i o podejmowanych działaniach.  Misją Spółki jest kształtowanie świata przyjaznego ludziom i dbanie o środowisko naturalne, w jakim żyjemy. Przedsiębiorstwo stara się być postrzegane jako proekologiczne wśród klientów, instytucji i miejscowej społeczności. Jednym z aspektów środowiskowych działalności Spółki jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. W ostatnich latach Spółka prowadziła rozmaite przedsięwzięcia w tej dziedzinie. 

 

Firma ściśle przestrzega ustalonych pozwoleń wodno-prawnych w zakresie ilości wody surowej pobieranej z ujęć oraz przestrzegania ustalonych parametrów odprowadzanych ścieków. Ponadto Spółka aktywnie włącza się w różnego rodzaju działalność charytatywną i dobroczynną. Od lat wspiera przedszkola, szkoły, domy dziecka i instytucje zajmujące się pomocą osobom niepełnosprawnym. Zaznacza swoją obecność na różnego rodzaju imprezach sportowych, sponsorując rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, jak również wspiera promocję regionu, sponsorując wydarzenia kulturalne. 

Uzyskane wyróżnienia i certyfikaty
HYDROKOM Sp. z o.o. za swoją działalność uzyskała szereg nagród i wyróżnień, takich jak:

 • Nagroda Przedsiębiorstwo FAIR PLAY – w latach 2004-2008 nadana przez Krajową Radę Gospodarczą;

 • Certyfikat Firma Przyjazna Klientowi – przyznany przez Instytut Zarządzania w 2007 roku;

 • Certyfikat Firma Bliska Środowisku 2008 roku – przyznany w ramach Ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pod honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska;

 • Certyfikat Solidna Firma 2010 przyznawany pod patronatem przestawicielstwa Komisji Europejskiej;

 • Wyróżnienie – Laureat IX edycji konkursu Opolskiej Nagrody Jakości – 2012 rok;

 • Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy – 2013 rok; 

 • Gazele Biznesu 2010-2014 – przyznawane przez dziennik „Puls Biznesu”;

 • Wyróżnienie – Dobroczyńca roku 2014 – przyznane w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce;

 • W 2015 roku Polska Agencja Przedsiębiorczości pod patronatem redakcji Forum Przedsiębiorczości wysoko oceniła działania WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o., przyznając VI miejsce wśród najlepszych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce, mających istotny wpływ na rozwój regionów oraz polepszających jakość życia lokalnej społeczności.

 

Dziś WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o. to nowoczesna firma, profesjonalnie zarządzana, z wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowników, dostarczająca wysokiej jakości wodę mieszkańcom Kluczborka i okolic.

bottom of page