top of page

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. 
26-200 Końskie, Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E
tel. 41 372 34 96, 41 372 49 50, fax 41 372 28 18
e-mail: sekretariat@pwik-konskie.pl
www.pwik-konskie.pl

Gmina Końskie położona jest na terenie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, który jest jednym z najstarszych w Polsce i obejmuje obszar województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Dzięki dobrze rozwiniętemu przemysłowi metalurgicznemu, transportowi, produkcji ceramiki szlachetnej oraz hutnictwu żelaza, gmina stała się jednym z głównych ośrodków przemysłowych. Jej bogactwem przyrodniczym są lasy, rzeki i drobne cieki oraz zbiorniki wodne. Z tego też względu znaczna część obszaru gminy wchodzi w skład systemu terenów chronionych (tereny chronionego krajobrazu, korytarze i węzły ekologiczne o znaczeniu krajowym, regionalnym i lokalnym, obszary źródliskowe, obszary ochrony wód podziemnych). 

 

Kilkusetletnią tradycję dobrej gospodarki wodą kontynuuje obecnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. Zakład został powołany w 1991 roku uchwałą Rady Miejskiej w Końskich w następstwie komunalizacji mienia państwowego, jakim było Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. W jego miejsce 1 stycznia 2008 roku powstała jednoosobowa spółka gminy Końskie pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. 

 

Woda, która jest produkowana przez Spółkę, znajduje się pod stałym nadzorem certyfikowanych laboratoriów, dzięki czemu zapewniana jest najwyższa jakość usług. Kontroli podlegają jej podstawowe parametry bakteriologiczne i fizykochemiczne, zarówno w punkcie poboru, jak i na kolejnych etapach uzdatniania. Na życzenie mieszkańców, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej udzielane są szczegółowe informacje na temat jej jakości. Pozyskiwanie wody oraz stały monitoring i nadzór są zadaniami wpływającymi na czystość wód gruntowych i powierzchniowych. Bardzo ważnym elementem jest właściwe oczyszczanie ścieków.

Po wstąpieniu Polski do UE pojawiły się nowe możliwości rozwojowe, co zostało wykorzystane przez Przedsiębiorstwo. Przygotowano i zrealizowano dwa projekty będące największą inwestycją w historii gminy, umożliwiające skok cywilizacyjny regionu.

 

Pierwszy z nich pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie” obejmował: wybudowanie 134,3 km kanalizacji sanitarnej, 9,1 km kanalizacji deszczowej, przebudowanie 3,5 km sieci wodociągowej, renowację 5,4 km istniejącej kanalizacji sanitarnej, przebudowę oczyszczalni ścieków w Kornicy oraz zakupienie ładowarki do osadu i samochodu samowyładowczego służącego do jego transportu. Wartość projektu  wyniosła 162 585 075,96 zł, z czego aż 80 802 085,75 zł pochodziło z Funduszu Spójności.

 

Drugi projekt pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie – etap II” pozwolił wybudować 2,6 km kanalizacji sanitarnej, zamontować wirówkę oraz zagęszczarkę do osadu w oczyszczalni ścieków w Kornicy, wybudować instalację pomp ciepła wykorzystującą energię ścieków oczyszczonych oraz zakupić samochody: ciśnieniowy i specjalistyczny dostawczy. Wartość projektu wyniosła 6 623 204,46 zł, z czego aż 3 695 762,60 zł pochodziło z Funduszu Spójności.

Sercem powstałych w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie” inwestycji jest przebudowa oczyszczalni ścieków dla całej aglomeracji, położonej w Kornicy. Instalacja dla miasta Końskie powstała w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku jako oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, a pierwsza jej modernizacja miała miejsce w 1985 roku. Obecna przebudowa umożliwiła przyjęcie i oczyszczenie ścieków z rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi przepisami prawa. Nowo powstały obiekt to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczno-chemiczna z wdrożoną metodą osadu czynnego, z wykorzystaniem układu przepływowego A2O, tj. z denitryfikacją wstępną i defosfatacją. Jest przygotowana do pracy przy obciążeniu 39 600 RLM i zapewnieniu średniej dobowej przepustowości 4900 m³/d, a maksymalnej 7400 m³/d. Powstające osady są unieszkodliwiane poprzez zastosowanie procesów: zagęszczania, biologicznej stabilizacji w wydzielonej, zamkniętej komorze fermentacyjnej, mechanicznego odwadniania oraz suszenia. Wytworzony w procesie fermentacji biogaz używany jest do ogrzewania obiektów oczyszczalni.

Zautomatyzowanie procesu oczyszczania ścieków oraz zastosowanie szeregu nowoczesnych (jednych z najlepszych w swojej klasie) maszyn i urządzeń poprawiło jakość pracy oczyszczalni, a także wpłynęło w znaczący sposób na bezpieczeństwo pracowników poprzez zminimalizowanie ich kontaktu ze ściekami i odpadami powstającymi w procesie oczyszczania. Dzięki przebudowie obiektu, stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika, którym jest Rzeka Młynkowska, spełniają normy prawa polskiego i Unii Europejskiej, co w znaczący sposób przyczyniło się do ochrony środowiska naturalnego.

 

W wyniku realizacji powyższych projektów stopień skanalizowania całej aglomeracji Końskie wzrósł z 63% do 97%, czyli ok. 13 500 mieszkańców gminy uzyskało dostęp do kanalizacji sanitarnej. Realizacja ww. przedsięwzięcia przyniosła wiele korzyści dla mieszkańców. Najważniejszymi z nich jest wzrost komfortu oraz standardu życia przy jednoczesnym wprowadzeniu zmian proekologicznych, ukierunkowanych w szczególności na ochronę gleb i wód gruntowych. Poszerzyły się również perspektywy rozwoju gospodarczego regionu, który swoimi atrybutami może zachęcać potencjalnych inwestorów oraz przyszłych mieszkańców.

bottom of page